Show simple item record

dc.contributor.authorAuthor::Utstøl, Simonen_GB
dc.contributor.authorAuthor::Gohli, Josteinen_GB
dc.contributor.authorAuthor::Karsrud, Tove Engenen_GB
dc.contributor.authorAuthor::Prydz, Petteren_GB
dc.date.accessioned2019-04-12T09:03:18Z
dc.date.available2019-04-12T09:03:18Z
dc.date.issued2019-03-06
dc.identifier1444
dc.identifier.isbn978-82-464-3165-9en_GB
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2547
dc.description.abstractSammendrag Rapporten “Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap” utgis årlig av Forsvarets forskningsinstitutt og er basert på innrapporterte tall til forsvarssektorens miljødatabase (MDB) fra sektoren i tillegg til avtalepartnere som er knyttet til virksomheten i sektoren. Rapportene gir oversikt over resultat og utvikling for sentrale miljøaspekter over tid, herunder avfall, energi, drivstoff, ammunisjon, vann, kjemikalier og akutte utslipp. I tillegg presenteres forsvarssektorens utslipp av klimagasser i et klimaregnskap. Næringsavfall rapporteres direkte til MDB fra avfallsselskapene i de ulike regionene i Forsvarsbygg (FB). Det ble generert totalt 16 776 tonn næringsavfall i 2018, som utgjør en økning på 8,3 % fra 2017. Sorteringsgraden for næringsavfall var 63,8 % i 2018, en økning på 1,5 % sammenlignet med året før. 31,5 % av avfallet ble materialgjenvunnet og 63,0 % ble energigjenvunnet. Energibruk knyttet til forsvarssektorens bygg- og anlegg i Norge i 2018 innhentes fra FB via energiledelsessystemet Energinet i tillegg til statistikk fra leverandører. Det samlede energibruket knyttet til bygg- og anlegg i 2018 er beregnet til 731 GWh. Dette er en økning på ca. 5 % fra 2017. Fornybarandelen i energi til oppvarming for 2018 ble beregnet til 91 %, en økning på ca. 2 % fra foregående år. Drivstofforbruket knyttet til forsvarssektorens kjøretøy, luftfartøy, fartøy og aggregater i 2018 var 89 070 m3. Dette representerer en reduksjon på 6 % sammenlignet med 2017. Forbruk på fartøy og luftfartøy står for 91 % av det samlede drivstofforbruket i sektoren. Ammunisjonsforbruk fordelt på organisasjonsenhet, skytefelt og ammunisjonstype blir rapportert til MDB via Digital blankett 750 (DBL-750). I 2018 ble det innrapportert 16 497 486 ammunisjonsenheter, som er tilnærmet det samme som i 2017. Rapporteringsgraden beskriver forholdet mellom utlevert og innrapportert ammunisjon og er beregnet til 71 % (uten løsammunisjon) for 2018, som er en nedgang på 1 % fra 2017. Forbruket av blyholdig håndvåpenammunisjon har økt med 2 % fra 2017 til 2018. Estimert blyutslipp fra alt ammunisjonsforbruk er imidlertid redusert med 17 % sammenlignet med 2017. Vannforbruk fra sektoren blir innhentet fra FB og er basert på målt og estimert forbruk. Det samlede vannforbruket i forsvarssektoren i 2018 var 1,77 millioner m3, en reduksjon på ca. 2,8 % sammenlignet med 2017. Kjemikalieforbruk rapporteres fra anlegg i sektoren der det benyttes betydelige mengder kjemikalier, men er med unntak av fly- og baneavisingskjemikalier mangelfullt innrapportert. Fra Forsvarets flystasjoner ble det innrapportert et forbruk på 17 754 kg flyavisingskjemikalier og 354 413 kg baneavisingskjemikalier i 2018. Andelen urea til avising av baner relativt til det totale forbruket av baneavisingskjemikalier var 76 % i 2018 mot 80 % i 2017. Klimaregnskapet beregnes ut fra innrapportert drivstoff- og energibruk ved hjelp av utslippsfaktorer knyttet til ulike materielltyper og energivarer. Dette forbruket deles i direkte og indirekte utslipp. I 2018 ble det beregnet et totalt direkte utslipp av 250 717 tonn CO2-ekvivalenter, og 333 942 tonn CO2-ekvivalenter når indirekte utslipp er inkludert. Dette utgjør en reduksjon på 7 % sammenlignet med 2017. Reduksjonen henger spesielt sammen med redusert aktivitet på fartøy og luftfartøy. Det er nær sammenheng mellom krav og forutsetninger som påvirker sektorens aktivitetsmønster og den samlede miljøpåvirkningen. Det er derfor relevant å vurdere miljøpåvirkningen i lys av oppgavene som forsvarssektoren skal løse innenfor dynamiske forsvarspolitiske rammer.en_GB
dc.description.abstractSummary The reports in the series “Environmental reporting in the Norwegian defence sector” are published annually by the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) and present data reported by the defence sector and associated partners to the Norwegian Defence Environmental Database (NDED). The reports provide an overview of results and trends for environmental aspects of the defence sector’s operations including waste production, energy expenditure, fuel consumption, use of ammunition, water consumption, chemicals and accidental emissions. Greenhouse gas emissions are presented in a greenhouse gas inventory. Waste generation is reported to NDED by associated waste management companies contracted within the various regions of the Norwegian Defence Estate Agency (NDEA). The total amount of waste produced in 2018 was 16 776 tons, which represents an increase of 8.3% compared to 2017. The degree of waste sorting was 63.8%, an increase of 1.5% compared to the previous year. 31.5% of the waste was recycled while 63.0% was processed with energy recovery. Energy consumption associated with the defence sector’s buildings and properties in Norway is reported by NDEA through the energy management system Energinet, in addition to statistics from suppliers. The total energy consumption in buildings and other properties is estimated to 731 GWh in 2018. This represents a 5 % increase compared to 2017. Of the energy used for heating in 2018, 91% came from renewable sources, which constitutes an increase of approximately 2% compared to the previous year. Fuel consumption connected to the use of vehicles, aircraft, vessels and auxiliary power units was 89 070 m3 in 2018. This is a decrease by 6% compared to 2017. Fuel consumption on aircraft and vessels represents 91% of the total fuel consumption in the defence sector. The use of ammunition is reported and specified on a digital form (DBL-750) by organizational unit, shooting range and ammunition type. A total of 16 497 486 units of ammunition were reported used in 2018, which is almost the same as in 2017. The degree of reporting is the relationship between ammunition provided to the armed forces and the proportion reported being used. The degree of reporting in 2018 was 71% (excluding blank ammunition), which is a reduction of 1% from 2017. The emission of lead is decreased by 17% compared to 2017 although the reported use of lead-based small arms ammunition increased by 2%. Water consumption is reported by NDEA based on measured and estimated volumes. The total water consumption in 2018 was 1.77 million m3, a reduction of 2.8% compared to 2017. The use of chemicals is reported from establishments within the sector where chemicals are used on a regular basis, but is with the exception of de-icing fluids insufficiently reported. 17 754 kg of aircraft deicing, and 354 413 kg of runway deicing fluids were reported from the defence sector’s airbases in 2018. The relative usage of urea to the total usage of runway deicing fluids was 76% in 2018 compared to 80% in 2017. The greenhouse gas inventory consists of reported fuel- and energy use and emission factors associated with the various materials. The inventory is divided in direct and indirect emissions. Emissions from the defence sector’s activities were estimated to 250 717 tons of CO2- equivalents in 2018, and 333 942 tons of CO2-equivalents when including indirect emissions. This latter figure represents a reduction of 7% compared to 2017, which is associated with reduced use of vessels and aircraft. There is a close relation between the demands and prerequisites which dictate the sector’s volume and pattern of activity and its total impact on the environment. It is therefore relevant to assess this impact in light of the tasks assigned to the defence sector within a dynamic political framework.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Miljøovervåkingen_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Klimaen_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Avfallen_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Energien_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Ammunisjonen_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Utslippen_GB
dc.titleForsvarssektorens miljø- og klimaregnskap for 2018en_GB
dc.source.issue19/00520en_GB
dc.source.pagenumber55en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record