Show simple item record

dc.contributor.authorAuthor::Aaneby, Jorunnen_GB
dc.contributor.authorAuthor::Johnsen, Ida Vaaen_GB
dc.date.accessioned2019-04-08T13:59:14Z
dc.date.available2019-04-08T13:59:14Z
dc.date.issued2019-03-29
dc.identifier5430
dc.identifier.isbn978-82-464-3163-5en_GB
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2546
dc.description.abstractSideterrenget langs en høytrafikkert strekning av E6 ved Skullerud sør i Oslo kommune har blitt kartlagt for forurensning ved prøvetaking og analyser. Jordprøver fra sideterrenget langs strekningen og en prøve av avrenningsvann fra strekningen ble analysert for metaller, THC, alifater, aromater, BTEX, PAH, PCB, fosfororganiske flammehemmere, DEHP, og bisfenol A og F. Vannprøven ble i tillegg analysert for benzotiasoler, benzotriasoler og mikroplast. Utlekkingspotensialet av miljøgifter fra massene nærmest veien ble målt med ristetest. Det ble ikke påvist BTEX, PCB, fosfororganiske flammehemmere eller DEHP over deteksjonsgrensene i jord- eller vannprøvene. Av metallene ble det påvist høyest konsentrasjon av Zn >> Cu > Cr > Ni > Pb > As ≈ Sb > Cd > Hg i jordprøvene, og Zn >> Cu > Cr > Pb ≈ Sb ≈ Ni i vannprøven. Utlekkingstesten viste høyest utlekking av Zn > Cu > Pb ≈ Sb ≈ As. Innholdet av THC og alifater i prøvene omfattet hovedsakelig forbindelser >C16-C35, mens forbindelser <C16, og aromater, i liten grad ble påvist. Bisfenol A ble påvist i alle jord- og vannprøvene, bisfenol F ble påvist i enkelte av jordprøvene og i vannprøven. Alle PAH-forbindelsene som det ble analysert for, utenom acenaftylen, ble påvist i en eller flere av jordprøvene. Det ble påvist høyest konsentrasjon av benzo(b,k)fluoranten, fluoranten, pyren og benzo(ghi)perylen. I vannprøven ble kun pyren påvist. Av benzotiasolene og benzotriasolene som det ble analysert for, ble 2-metylmerkaptobenzotiasol, 1H-benzotriasol og 5-metyl-1H-benzotriasol påvist. Analysen av mikroplast viste at vannet inneholdt >1500 mikroplastpartikler per liter vann, som indikerte at veistrekningen kan være en kilde til utslipp av mikroplast. Sideterrenget langs sørgående retning av veistrekningen viste en tendens til å inneholde høyere konsentrasjoner av Zn, Cu, Pb, Sb, THC og alifater enn sideterrenget langs nordgående retning. Det var ingen entydig trend når det gjaldt variasjonen av forurensningsstoffene langs veibanen fra sør til nord. Det var en tendens til at områdene nærmest veien (0–1,5 m) og det øverste jordlaget (0–5 cm) hadde høyest konsentrasjon av Cu, Zn, Sb, THC og alifater, mens områdene lengst fra veien (3–4,5 m) og det dypeste jordlaget (5–10 cm) hadde høyest konsentrasjon av As, Pb, Hg og Ni. Konsentrasjonen av PAH og Cd var høyest lengst fra veien, og konsentrasjonen av Cr var høyest nærmest veien, men det var ingen entydig trend når det gjaldt fordelingen av disse stoffene i jordprofilet. Generelt var det relativt stor usikkerhet knyttet til resultatene ettersom det kun ble analysert én blandprøve fra hvert delområde. For å unngå slike usikkerheter anbefales det å analysere flere parallelle prøver. Massene i enkelte av delområdene, spesielt områdene nærmest veien, inneholdt konsentrasjoner av Zn, Cu, alifater >C16-35, PAH og benzo(a)pyren over normverdiene for forurenset grunn i forurensningsforskriften. Konsentrasjonene av stoffene var under øvre grense for tilstandsklasse 3 «moderat» i veilederen TA-2553/2009. Ifølge denne klassifiseringen utgjør ikke massene noen helserisiko for bruk i trafikkarealer, og det er tillatt å gjenbruke massene på eiendommen. Ingen av delområdene langs veistrekningen inneholdt masser med konsentrasjoner av miljøgifter som tilsier at de skal klassifiseres som farlig avfall. Utlekkingspotensialet og innholdet av organiske parametere indikerte at massene kan deponeres på deponier for inert avfall.en_GB
dc.description.abstractThe side terrain along a highly trafficked stretch of E6 by Skullerud south of Oslo has been examined for contamination. Soil samples along the stretch and a sample of drainage water from the stretch were analyzed for metals, THC, aliphatic and aromatic compunds, BTEX, PAH, PCB, organophosphorus flame retardants, DEHP and bisphenol A and F. In addition, the water sample was analyzed for benzothiazoles, benzotriazoles and microplastics. The leaching potential of pollutants from the masses closest to the road was measured by a leaching test. BTEX, PCB, organophosphorus flame retardants and DEHP were not detected in the soil or water samples. The highest concentration of metals was Zn >> Cu > Cr > Ni > Pb > As ≈ Sb > Cd > Hg in the soil samples, and Zn >> Cu > Cr > Pb ≈ Sb ≈ Ni in the water sample. The leaching test showed highest leaching of Zn > Cu > Pb ≈ Sb ≈ As. The content of THC and aliphatic compounds comprised mainly of compounds >C16-C35, while hydrocarbons <16C, and aromatics, were not detected. Bisphenol A was detected in all the samples, bisphenol F was detected in some of the soil samples and in the water sample. All the PAH substances that were analyzed, except acenaphthylene, were detected in one or more of the soil samples. Highest concentrations were detected of benzo(b,k)fluoranthene, fluoranthene, pyrene and benzo(ghi)perylene. Only pyrene was detected in the water sample. Of the benzothiazoles and benzotriazoles, 2-methylmercaptobenzothiazole, 1H-benzotriazole and 5-methyl-1Hbenzotriazole were detected. The analysis showed that the water contained >1500 microplastic particles per liter water, indicating that the road could be a source of microplastic emission. The side terrain along the southbound direction of the road stretch showed a tendency to contain higher concentrations of Zn, Cu, Pb, Sb, THC and aliphatic compounds compared to the side terrain along the northbound direction. There was no clear trend regarding the variation of pollutants from south to north along the road. The results indicated that the areas closest to the road (0–1.5 m) and the upper soil layer (0–5 cm) had the highest concentration of Cu, Zn, Sb, THC and aliphatic compounds, while the areas furthest from the road (3–4.5 m) and the deepest soil layer (5–10 cm) had the highest concentration of As, Pb, Hg and Ni. The concentration of PAH and Cd was highest furthest from the road, and the concentration of Cr was highest closest to the road, but there was no clear trend regarding the distribution of these substances in the soil profile. There was generally relatively high uncertainty related to the results as only one composite sample from each area was analyzed. To avoid such uncertainties, it is recommended to analyze several replicate samples. The masses in some of the areas, especially the areas closest to the road, contained concentrations of Zn, Cu, aliphatics >C16-35, PAH and benzo(a)pyrene above the normative soil quality criteria. The concentrations of the substances were below the upper limit of class 3 "moderate" in TA-2553/2009. Based on this classification, the masses do not constitute any health risk for use in traffic areas, and it is allowed to reuse the masses on the property. The masses did not contain concentrations of pollutants indicating that the masses should be classified as hazardous waste. The leaching potential and the content of organic substances in the masses indicated that they can be deposited on landfills for inert waste.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Avrenningen_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Forurensningen_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Grunnundersøkelseren_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Prøvetakingen_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Trafikken_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Veieren_GB
dc.titlePrøvetaking og analyser av sideterreng langs veien_GB
dc.source.issue19/00438en_GB
dc.source.pagenumber170en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record