Show simple item record

dc.contributor.authorAuthor::Karsrud, Tove Engenen_GB
dc.date.accessioned2019-03-01T13:28:46Z
dc.date.available2019-03-01T13:28:46Z
dc.date.issued2019-02-21
dc.identifier1300
dc.identifier.isbn978-82-464-3151-2en_GB
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2538
dc.description.abstractI Norge er det dumpet store mengder ammunisjon og krigsetterlatenskaper. Mesteparten av dette stammer fra andre verdenskrig. Den dumpede ammunisjonen utgjør en samfunnsrisiko fordi mye av ammunisjonen blir funnet av sivile som ikke har kunnskap om disse objektene eller om hvordan de skal håndteres. Trinitrotoluen (TNT) er et av de mest brukte sprengstoffene opp gjennom tidene, enten brukt alene eller i blanding med andre sprengstoffer. En må anta at TNT kan være bestanddel i mye av den dumpede ammunisjonen. Derfor har vi vurdert hvordan følsomheten til dumpet ammunisjon som inneholder TNT kan endre seg med tiden, og om den bli mer følsom. I utgangspunktet er TNT et meget stabilt sprengstoff som er lite følsomt overfor slag og friksjon. For å vurdere beskaffenheten til den dumpede ammunisjonen har vi brukt samme prosedyre som i en levetidsanalyse. Det vil si at livsløpet til ammunisjonen er gjennomgått fra produksjon til dumpet tilstand. En antar at ammunisjonen som er dumpet under andre verdenskrig, har vært utsatt for store temperaturvariasjoner i kombinasjon med mekaniske påvirkninger. Ladninger med TNT vil da kunne sprekke opp, og det kan ha dannet seg TNT-krystaller via sublimasjon og kondensering i hulrommene. Dersom TNT-krystallene antennes under mekanisk påvirkning, kan det oppstå lokale punkter med forhøyet temperatur, såkalte «hot spots». Vi har gjennomført enkle forsøk hvor det er dannet TNT-krystaller fra en mettet atmosfære med fordampet TNT over en smelte av TNT. De dannede TNT-krystallenes følsomhet for friksjon og slag er målt. Målingene gir ikke grunnlag for å si at TNT-krystallene er mer følsomme enn TNTladningen de er fordampet fra. Dersom det allikevel skulle oppstå antenning av krystallene, må denne reaksjonen være kraftig for å kunne varme opp den omkringliggende ladningen og initiere en detonasjon. I store hulrom kan varmetapet til omgivelsene bli for stort og hot spoten vil slokke. Vi har gått gjennom hendelser og ulykker med ammunisjon, og eksplosivryddeoppdrag der dumpet ammunisjon er håndtert. Gjennomgangen viser at kyndig behandling reduserer risikoen for at det skal inntreffe en ulykke i tilfeller der ammunisjonsobjekter blir funnet og tatt hånd om.en_GB
dc.description.abstractIn Norway there are huge amounts of dumped munitions and war remnants. The main part stems from the Second World War. The dumped munitions pose a risk to society because much of the ammunition is found by civilians who lack knowledge about these objects and how they must be handled. Trinitrotoluene (TNT) is one of the most used explosives throughout the times, used alone or in combination with other explosives. Hence it must be assumed that TNT is part of much of the dumped ammunition. This is the reason carrying out for an assessment of how the sensitivity of dumped ammunition containing TNT can change with time, and whether these items will be more sensitive. TNT is a very stable explosive and is not very sensitive to friction or impact. By using the same procedure as in a life cycle assessment, the condition of the dumped ammunition has been assessed from production to dumped state. It has been focused on the parameters that will have the largest impact and how these parameters will affect the sensitivity properties of the ammunition. Ammunition that was dumped during the Second World War is assumed to have experienced large temperature cycles in combination with mechanical impacts. This may induce cracks in the TNT charges, and TNT crystals can be formed via sublimation and condensation in the cavities. If the crystals are ignited by mechanical impacts, these cavities can act as locations for hot spots in the charges. A simple experimental set-up was used to form TNT crystals from a saturated atmosphere of sublimated TNT above a melt of TNT. The sensitivity of the TNT crystals has been measured by friction and impact. The results cannot support that TNT crystals are more sensitive than the TNT charge from which they have sublimed. If an ignition of the crystals should occur, this reaction has to be powerful in order to heat the surrounding material and initiate a detonation. In large cavities, the heat loss to the surroundings may be large and the hot spot may extinguish. A survey of incidents and accidents involving ammunition and EOD missions with dumped ammunition shows that skilled handling reduces the risk for unwanted accidents when ammunition items are being found and handled.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Dumpet ammunisjonen_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Følsomhetstestingen_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Aldringen_GB
dc.subjectTermSet Emneord::TNTen_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Pentaerytritoltetranitrat (PETN)en_GB
dc.titleVurdering av følsomhet til dumpet ammunisjon som inneholder TNTen_GB
dc.source.issue18/02521en_GB
dc.source.pagenumber37en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record