Show simple item record

dc.contributorStrand, Kari Rørenen_GB
dc.date.accessioned2018-11-26T14:24:36Z
dc.date.available2018-11-26T14:24:36Z
dc.date.issued2011-02-07
dc.identifier1124
dc.identifier.isbn978-82-464-1922-0en_GB
dc.identifier.other2011/00565
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2465
dc.description.abstractFFI-prosjektet ”Forskning på årskull” er en del av Forsvarsdepartementets satsning for å øke rekrutteringen av kvinner til Forsvaret og bedre mangfoldet i organisasjonen. Sentrale oppgaver for prosjektet er å skaffe kunnskap om hvordan kvinner og menn oppfatter Forsvaret som arbeidsplass, identifisere årsaker til at enkelte kvinner og menn velger å slutte i Forsvaret, samt kartlegge hvordan kultur og holdninger i organisasjonen bidrar til å fremme eller hemme mangfoldet. Prosjektet veksler mellom kvantitative og kvalitative metoder for å kartlegge og opparbeide innsikt i arbeidsforholdene og ”hverdagen” blant Forsvarets ansatte. I dette arbeidet har prosjektet fått tilgang på grunnlagsdata fra spørreundersøkelsen ”Karriere i Hæren” som ble gjennomført vinteren 2009 blant alt militært ansatt personell i Hæren. I denne rapporten har vi ønsket å se om spesielt kjønn, men også alder og militær grad, påvirker i hvilken grad karriere og karriere-utvikling blir ivaretatt i Hæren. Analysene avdekker at den militære kvinne i Hæren vanligvis har lavere militær grad, er midlertidig ansatt (avdelingsbefal) og har kortere tjenestetid enn den militære mann. Hun har typisk sitt arbeidsfelt innen forvaltning, logistikk eller sanitet. Spørreundersøkelsen viser kun små forskjeller i hvordan kvinner og menn oppfatter dagens karrieresystem. Man er ”passe fornøyd” med hvordan karriere ivaretas i dag, og de fleste oppgir at de i løpet av de fem siste årene ”aldri” verken formelt eller uformelt har mottatt karriereveiledning eller blitt informert om sine muligheter for individuell karriereutvikling. De fleste respondentene har den oppfatning at karriereveiledning (tilsvarende KARIUS i Luftforsvaret) ville påvirket deres valg i meget stor grad. For tiden er det ”riktige og viktige kontakter og at sjefen kjenner deg” som oppfattes å være det viktigste forholdet for å gjøre karriere i Hæren. Derimot viser våre analyser at det er større ulikheter mellom aldersgrupper enn hva det er mellom kjønn, dvs. at de yngre (< 40 år) og de med lavere grad (under graden major) skiller seg fra de eldre og de med høyere grad på de fleste av de karriererelaterte spørsmålene. Godt arbeidsmiljø, stillingens arbeidsoppgaver og gode utfordringer omtales som sentrale forhold for arbeidstilfredsstillelse for alle respondentene. Når det gjelder ulike forhold og krav til stillingen ser vi at eldre respondenter i større grad kunne tenke seg å bli sittende lengre i nåværende stilling. Imidlertid, dersom en fristilte lønn og grad har inntil halvparten av respondentene (uavhengig av alder og kjønn) svart at de kunne tenke seg å sitte lengre. Et overraskende funn er at de fleste (92 %) oppgir at de i varierende grad har seriøst vurdert å slutte i Hæren. Det viktigste forholdet for at man har vurdert å slutte er hensyn til familie, bosted og sosialt nettverk samt ønske om bedre utviklingsmuligheter. Hvorvidt dette faktisk er riktig eller at respondentene har brukt undersøkelsen som ”en strategi” for å bedre på en situasjon de er opptatt av, må undersøkes nærmere. På spørsmålet om man vurderer å slutte i Hæren i dag, svarer 25,6 % at de vurderer dette i meget stor / stor grad, yngre i større grad enn eldre.en_GB
dc.description.abstractThe FFI-project “Research on annual age cohorts“ is a part the Ministry of Defence’s effort to increase recruitment of women into the Armed Forces and to improve diversity in the organization. Central tasks of the project include gaining knowledge about how women and men perceive the military as a workplace, identifying various reasons why some women and men choose to leave the military, and understanding how the culture and attitudes within the organization can help promote or inhibit diversity. The project alternates between quantitative and qualitative methods to identify and develop insights into the working conditions and "everyday life" among Armed Forces’ personnel. In this work, the project has been given access to raw data from the survey ”Karriere i Hæren”, which was completed in the winter of 2009 among all military personnel employed in the Army. In this report, we wanted to assess if particular gender, in addition to age and military rank, affects the extent to which career preferences are taken care of in the Army. The analysis reveals that military women in the Army typically has a lower military rank, are temporary employed and have shorter service time than military men. Typical positions for women are within administration, logistics or medical support. The survey shows only small differences in how women and men perceive the current career system. They are only partially satisfied with how careers are maintained today, and many report that they have never received any career guidance. Most respondents would find career counseling very helpful. Currently, “right and important contacts and that the boss knows you” appears to be the most significant factors for making a career in the Army. However, our analysis shows that there are greater differences between the age groups than there is between genders. That is, the younger (under the ages of 40 years) and those with lower military rank (below the rank of Major) differ from the more mature officers and those with higher military rank on most of the career-related questions. A good working environment, responsibility and interesting challenges seem to be the key factors for work satisfaction for all respondents. A surprising finding is that most of the respondents (92%) reported that in varying degrees they have seriously considered leaving the Army. Whether this is actually correct or whether the respondents have used the survey as "a strategy" to improve their situation must be examined further. The main reasons for wanting to leave the Army were related to family matters.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.titleBetydningen av alder, militær grad og kjønn for karriere og karriereutvikling - en statistisk analyse av karriereundersøkelsen i Hærenen_GB
dc.subject.keywordKarriereen_GB
dc.subject.keywordRekruttering - Kjønnen_GB
dc.subject.keywordAlder og arbeidsytelseen_GB
dc.subject.keywordMilitærvesen - Sosiale forholden_GB
dc.source.issue2011/00565en_GB
dc.source.pagenumber57en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record