Show simple item record

dc.contributorStrand, Kari Rørenen_GB
dc.date.accessioned2018-11-26T14:19:54Z
dc.date.available2018-11-26T14:19:54Z
dc.date.issued2011-01-25
dc.identifier1124
dc.identifier.isbn978-82-464-1930-5en_GB
dc.identifier.other2011/00564
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2464
dc.description.abstractFFI- prosjektet ”Forskning på årskull” er en del av Forsvarsdepartementets satsning for å øke rekrutteringen av kvinner til Forsvaret og bedre mangfoldet i organisasjonen. Sentrale oppgaver for prosjektet er å skaffe kunnskap om hvordan kvinner og menn oppfatter Forsvaret som arbeidsplass, identifisere årsaker til at enkelte kvinner og menn velger å slutte i Forsvaret, samt kartlegge hvordan kultur og holdninger i organisasjonen bidrar til å fremme eller hemme mangfoldet. Prosjektet veksler mellom kvantitative og kvalitative metoder for å kartlegge og opparbeide innsikt i arbeidsforholdene og ”hverdagen” blant Forsvarets ansatte. I dette arbeidet har prosjektet fått tilgang på grunnlagsdata fra spørreundersøkelsen ”Karriere i Hæren” som ble gjennomført vinteren 2009 blant alt militært ansatt personell i Hæren. Formålet med denne spørre-undersøkelsen var å kartlegge i hvilken grad karriere og karriereutvikling blir ivaretatt i Hæren. Denne rapporten omfatter kun selve datamaterialet og en kort beskrivelse av de statistiske metodene som er tatt i bruk. Alle de underliggende analysene og tolkningene av spørre-undersøkelsen er omtalt i FFI-rapporten ” Karriere og videreutvikling bestemmes av kjønn, alder og militær grad; en statistisk analyse av karriereundersøkelsen i Hæren”.en_GB
dc.description.abstractThe FFI-project “Research on annual age cohorts” is a part the Ministry of Defence’s effort to increase recruitment of women into the Armed Forces and to improve diversity in the organization. Central tasks of the project include gaining knowledge about how women and men perceive the military as a workplace, identifying various reasons why some women and men choose to leave the military, and understanding how the culture and attitudes within the organization can help promote or inhibit diversity. The project alternates between quantitative and qualitative methods to identify and develop insights into the working conditions and "everyday life" among Armed Forces’ personnel. In this work, the project has been given access to raw data from the survey ”Karriere i Hæren”, which was completed in the winter of 2009 among all military personnel employed in the Army. The purpose of this survey was to assess the extent to which career preferences are taken care of in the Army. This report includes only the given data, as well as descriptions of the statistical methods used in the analysis. All of the underlying analysis and the interpretations of the survey are discussed in the FFI-report ” Alder, militær grad og kjønn har betydning for karriere og karriereutvikling – en statistisk analyse av karriereundersøkelsen i Hæren”.en_GB
dc.titleGrunnlagsdata for spørreundersøkelsen "Karriere i Hæren"en_GB
dc.subject.keywordHærenen_GB
dc.subject.keywordKarriereen_GB
dc.subject.keywordUndersøkelseren_GB
dc.source.issue2011/00564en_GB
dc.source.pagenumber157en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record