Show simple item record

dc.contributorWalree, Paul vanen_GB
dc.date.accessioned2018-11-26T13:19:07Z
dc.date.available2018-11-26T13:19:07Z
dc.date.issued2011-04-11
dc.identifier1146
dc.identifier.isbn978-82-464-11902-2en_GB
dc.identifier.other2011/00007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2456
dc.description.abstractThis report deals with channel soundings, which are measurements of the time-varying impulse response of a propagation medium. The treatment focuses on underwater acoustic channels, the characterization of which is becoming increasingly important to support developments in the fast growing field of underwater communications and networking. The benefits of channel sounding include increased understanding of channel physics and modem performance, validation of channel models, and support for the establishment of standard test channels. Channel models are of crucial importance in communication transceivers and channel simulators. The report creates awareness of the risk of measurement errors related to properties of the probe signal, such as aliasing and delay-Doppler coupling. Channel parameters are defined and numerous shallow-water example soundings are reviewed. There are many conclusions, the most important one perhaps being that there is no typical or average acoustic channel. The variation in statistical properties, delay spread, and Doppler spread is immense. This variation is not only found between geographical areas and seasons, but also on smaller scales. For instance, the examples show that a wind burst or a passing ship can completely alter the scattering properties of a channel. Doppler spectra are examined for wideband and narrowband waveforms. In agreement with our previous work, the basic shape of measured spectra appears to be well characterized by stretched and compressed exponentials. The spectral width increases with the frequency, something that should be kept in mind upon applying narrowband tools and models to broadband waveforms. An empirical relationship is established that reduces the stretched-exponential spectrum to a single parameter. The present report is useful in several ways. It can be used as a guide for channel soundings at sea, including straightforward signal processing and computation of channel parameters. It also helps to recognize measurement errors and other pitfalls. Parameterization of Doppler spectra is useful for stochastic channel modeling. Most importantly, however, the collection of example soundings emphasizes the wide variety of acoustic propagation channels. It illustrates the challenge to devise communication systems that are efficient and robust to the environment, as well as channel simulators that faithfully mimic these environments. On the other hand, the set of channels in this report is selected so as to demonstrate the diversity as a function of area, season, weather, and local disturbances. One is unlikely to encounter all these channels for a given application or mission.en_GB
dc.description.abstractDenne rapporten omhandler kanalmålinger, det vil si målinger av den tidsvarierende impulsrespon- sen til et propagasjonsmedium. Fokuset er på den undervannsakustiske kanalen. Karakterisering av slike kanaler er blitt stadig viktigere for å støtte utviklingen i det hurtig voksende feltet undervannskommunikasjon og nettverk. Kanalmålinger muliggjør øket forståelse av kanalfysikk og modemytelse, validering av kanalmodeller, og understøttelse for iverksetting av standard testkana- ler. Kanalmodeller er av stor betydning i kommunikasjonssendere, -mottakere og kanalsimulatorer. Rapporten belyser risikoen for målefeil, som folding og forvrengning på grunn av kopling mellom tidsforsinkelse og Doppler, og relaterer disse til probesignalets egenskaper. Videre defineres kanalparametre, og en rekke eksempler på gruntvanns-kanaler gjennomgås. Det er mange konklusjoner, den viktigste er muligens at det ikke eksisterer noen typisk eller gjennomsnitts akustisk kanal. Variasjonen i statistiske egenskaper, tidsspredning og Dopplerspredning, er enorm. Disse variasjonene finnes ikke bare mellom ulike geografiske områder og årstider, men også på mindre skalaer. For eksempel kan et vindkast eller et passerende skip fullstendig forandre spredeegenskapene til en kanal. Dopplerspektra er studert for både bredbånds- og smalbåndsbølgeformer. Formen på målte spektra viser seg å kunne beskrives godt ved en strukket/komprimert eksponentiell funksjon. Dette er i samsvar med de tidligere resultatene våre. Den spektrale bredden øker med frekvens, noe en bør være oppmerksom på ved anvendelse av smalbåndsmetoder og modeller på bredbåndssignaler. En empirisk sammenheng er etablert, som reduserer antall parametre i det eksponentielle spektret til en enkelt parameter. Rapporten kan benyttes på flere måter: Den kan brukes som en guide for å gjøre kanalmålinger i sjøen, inkludert basis signalbehandling og beregning av kanalparametre. Den kan også være til hjelp for å gjenkjenne målefeil og andre feller. Parametrisering av Doppler spektra er nyttig for stokastisk kanalmodellering. Men viktigst er det at samplingen av eksempler viser den store variasjonen som finnes i akustiske propagasjonskanaler. Eksemplene illustrerer utfordringen ved å konstruere kommunikasjonssystemer som er robuste og effektive med hensyn på det akustiske miljø, og kanalsimulatorer som troverdig reproduserer disse miljøene. På den annen side er eksemplene i denne rapporten valgt for å vise variasjonsbredden i akustiske kanaler som funksjon av område, årstid, værforhold, og lokale forstyrrelser: det er lite sannsynlig at en møter alle disse kanalene i en gitt anvendelse eller misjon.en_GB
dc.language.isoenen_GB
dc.titleChannel sounding for acoustic communications : techniques and shallow-water examplesen_GB
dc.subject.keywordKanaleren_GB
dc.subject.keywordAkustisk kommunikasjonen_GB
dc.source.issue2011/00007en_GB
dc.source.pagenumber58en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record