Show simple item record

dc.contributorHagen, Janne Mereteen_GB
dc.contributorKnutsen, Bjørn Olaven_GB
dc.contributorBjørnenak, Mortenen_GB
dc.contributorSandrup, Thereseen_GB
dc.date.accessioned2018-11-22T10:30:36Z
dc.date.available2018-11-22T10:30:36Z
dc.date.issued2011-04-15
dc.identifier1106
dc.identifier.other2011/00648
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2424
dc.description.abstractDenne rapporten er en del av BAS6-prosjektet. Målet med rapporten er å utvide trusselspekteret og det mentale kartet hos norske myndigheter med beredskapsansvar i krise og krig. Scenarioene i denne rapporten er et supplement til de 10 scenarioene som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utviklet i forbindelse med sin samfunnsrisikoanalyse og også de scenarioene som er utviklet for Forsvaret i forbindelse med Forsvarets langtidsplanlegging. Hensikten med scenarioer er å lage et grunnlag for strategisk konversasjon. Scenarioer er nyttige for å vurdere potensielle implikasjoner av og mulige svar på ulike hendelser. Således bidrar scenarioene til å gi brukeren av disse et felles begrepsapparat for så å utvikle tenkingen omkring pågående begivenheter. Store hendelser vil kunne utløse et behov også for nordisk så vel som et bredere internasjonalt samarbeid innenfor beredskap. De utviklede scenarioene vil i enkelte tilfeller kunne ha en karakter og et omfang som gjør et samarbeid på tvers av nasjonsgrenser relevant. Et utvalg av scenarioene skal benyttes til å analysere nasjonal kriseledelse, beredskap og sivilt-militært samarbeid. Rapporten skisserer fire ulike utviklingsretninger, bærekraftig utvikling, markedsstyrt utvikling, kapitalisme i vanskeligheter og stengte stater og forsvarsblokker. Innen hver utviklingsretning har det blitt utviklet fem ulike scenarioer. Vi har valgt å legge scenarioene inn i en utviklingsretning fordi det utvider mulighetsrommet for å analysere beredskap under ulike rammebetingelser. Noen scenarioer vil ha en klar plassering i forhold til rammebetingelsene gitt av de fire utviklingsretningene. Andre, for eksempel naturkatastrofene, vil derimot kunne plasseres inn i hvilken som helst utviklingsretning. Det har blitt lagt vekt på at scenarioene innenfor de fire scenariokategoriene skal dekke sentrale aspekter som krisekommunikasjon, sivil-militære utfordringer, den internasjonale dimensjonen og næringslivets rolle gjennom privat-offentlig samarbeid. Vi har også, når det gjelder naturhendelser, vektlagt å dekke både geologiske, metereologiske og kosmiske fenomener som kan true liv på jorda. Det er angitt hvilke av disse scenarioene som har gradering. Vi har forsøkt å gi scenarioene en størst mulig grad av realisme og kompleksitet, og bygd inn flere hendelser på en slik måte at leserne får en større forståelse for hvordan samspillet mellom ulike samfunnsområder samhandler med hverandre under en krise. Dette bidrar forhåpentligvis til større kriseforståelse og kan på sin side legge grunnlaget for at fremtidige kriser takles på en bedre måte. Det er også utviklet en spørsmålbank med generelle spørsmål til scenarioene som grunnlag for diskusjon og videre analyse. I tillegg har vi under hvert scenario inkludert teasere (spørsmål) som kan være til hjelp for å sette i gang en diskusjon rundt beredskap. Rapporten er derfor også et verktøy som kan hjelpe aktører innen totalforsvaret til å arrangere skrivebordsøvelser og gruppediskusjoner om beredskapsevne og rolleforståelse.en_GB
dc.description.abstractThis report is part of the BAS6-project at FFI. The aim of the report is to broaden the understanding of threats among Norwegian authorities with emergency preparedness responsibility during times of crisis and war. The scenarios in the report extend the threat spectrum given by the 10 scenarios developed by the Directorate for Civil Protection and Emergency Planning (DSB) and the scenarios developed by the Norwegian Defence for the Armed Forces long term planning. The scenarios aim to provide a foundation for strategic conversation. Scenarios are useful for assessing potential implications of and possible responses to different incidents. Hence, the scenarios give the user some common concepts to develop the thinking about future events. Larger incidents could release a need for Nordic as well as international cooperation within emergency preparedness. The scenarios this report presents will to some extent also have a character and a scope that must include international cooperation. A sample of the scenarios will be used in studies of crisis leadership, civil emergency preparedness and civil-military cooperation. The scenarious are developed within four different paths of developments, sustainable development, market led development, capitalism in crisis and closed states.Within each of these, we have developed five scenarios which all are based on previous research on the vulnerability of the Norwegian society. We have chosen to put the different scenarios within the different paths of developments because it provides us with the opportunity to analyse civil protection and emergency planning within different political and societal frameworks. Some scenarios clearly belong to one specific development directions, but others like the natural disasters can be located within all of the four development directions. In connection with the elaboration of this package of scenarios, we tried to underline that all of the scenarios within these four directions should focus on crisis communication, civil-military challenges, the international dimension and the private sector's role through public-private cooperation. We have also, when it comes to natural incidents emphasised geological, meteorological and cosmic phenomenons that can threaten life on earth. We have stated which of these scenarios that are classified as restricted. We have furthermore tried to give these scenarios a high degree of realism, and we have also built in several incidents in such a way that the reader can achieve a better understanding for the interplay between several societal sectors during a crisis. In such a way we try to develop an enhanced understanding for how a crisis might develop. The aim is to lay a foundation for how future crisis might be managed in a better way. We have also developed a bank of questions with general questions for each of the scenarios. In addition, we have under each scenario included questions, or teasers, which might be of help in actuating discussions on emergency preparedness and crisis management. The report is therefore also a tool that might help the civilian and military authorities and governmental agencies to arrange table-top exercises and group discussions on emergency response resources and responsibilities.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.titleScenarioer for samfunnssikkerhet og nasjonal beredskap (sladdet utgave)en_GB
dc.subject.keywordSamfunnssårbarheten_GB
dc.subject.keywordBeredskapen_GB
dc.subject.keywordScenarieren_GB
dc.subject.keywordSikkerheten_GB
dc.subject.keywordSivilt beredskapen_GB
dc.subject.keywordSivilt forsvaren_GB
dc.source.issue2011/00648en_GB
dc.source.pagenumber118en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record