Show simple item record

dc.contributorLjøgodt, Håkonen_GB
dc.date.accessioned2018-11-22T08:02:32Z
dc.date.available2018-11-22T08:02:32Z
dc.date.issued2011-03-22
dc.identifier1122
dc.identifier.isbn978-82-464-1906-0en_GB
dc.identifier.other2011/00631
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2399
dc.description.abstractDenne rapporten er skrevet som en del av FFI-prosjekt 1122 ”Analysestøtte til militære operasjoner” (ANTILOPE). Fra desember 2008 har FFI hatt en operasjonsanalytiker til stede i det norskledede PRT-et i Maimana i Faryab-provinsen i Afghanistan. Som et bidrag til å fremskaffe et bedre bilde av forholdene i Faryab, har FFI i 2010 fått gjennomført to meningsmålinger i provinsen. Denne rapporten oppsummerer forutsetninger og erfaringer knyttet til de gjennomførte meningsmålingene. Innledningsvis gis det en kortfattet beskrivelse av meningsmålinger generelt hvor man også kommer inn på noen av de spesielle utfordringene med å gjennomføre meningsmålinger i Afghanistan. Det blir videre referert til meningsmålinger som andre organisasjoner har utført i Afghanistan, for å kunne belyse en del poeng knyttet til analyse av slike målinger. Det gis også en overordnet beskrivelse av spørreskjemaet i FFI-undersøkelsene og utvelgelsesmåten av respondentene. En viktig erfaring fra undersøkelsene er at bosettingene, de utvalgte bostedsområdene og bostedsområdene der intervjuene faktisk ble foretatt, bør kunne tegnes inn på et kart. Sikkerhetssituasjonen og veiforholdene er nemlig slik at man ikke får intervjuet folk i enkelte av de områdene som trekkes ut i utvalgsplanen. Et slikt kart vil gi et lettfattelig oversiktsbilde av gyldighetsområdet for en undersøkelse. Det er brukt en utvalgsstørrelse på ca. 1100. Dette gir muligheter for å sammenligne inntil tre undergrupper av populasjonen i Faryab uten at usikkerheten i resultatene blir altfor stor. Usikkerheten i resultatene i disse meningsmålingene er større enn det man er vant med fra meningsmålinger i Norge. Det gis derfor til slutt en drøfting av usikkerheten i resultatene i undersøkelsene. For å få en indikasjon på hvilke nyanser som går tapt ved oversettelse av spørsmålene, kan det være aktuelt med en uavhengig oversettelse tilbake til norsk. Videre erfarte man at inntil seks prosent av intervjuobjektene hadde vanskeligheter med å forstå spørsmålene selv med hjelp. For å få et bedre bilde av utviklingstendensene legger FFI opp til å gjennomføre slike spørreundersøkelser regelmessig i Faryab.en_GB
dc.description.abstractThis report is written as part of the FFI-project 1122 "Analysis in support of military operations” (ANTILOPE). From December 2008, FFI has had an operation analyst present in the Norwegianled PRT in Maymana in Faryab province of Afghanistan. To improve situational awareness in Faryab, FFI has conducted two polls in the province in 2010. It is of particular interest to identify changes in attitudes over time. This report summarizes the assumptions and experiences related to the conducted polls. Initially, a brief description of the polls is given and some of the challenges of conducting opinion polls in Afghanistan are discussed. It is further referred to opinion polls that other organizations have done in Afghanistan, in order to illustrate some points related to the analysis of such polls. Also a general description of the questionnaire in the survey and the sampling plan is provided. An important lesson from the surveys is that the settlements, the selected residential areas and the residential areas where the interviews were actually made, should be plotted on a map. In some of the areas drawn in the sampling plan, the security situation and road conditions are so bad that they cannot be surveyed. Such a map will give an overall picture of where the results of the survey are valid. A sample size of approximately 1100 respondents has been used. This provides opportunities to compare up to three subgroups of the population in Faryab without getting too uncertain results. The uncertainty in the results of these polls is bigger than we are used to in opinion polls in Norway. There is finally a discussion of the uncertainty in the results of the polls. To get an indication of the nuances lost during translation of the questions, it may be appropriate with an independent back translation into Norwegian. In one of the polls as many as six percent of the respondents had problems understanding the questions, even with help. To get a better picture of opinion trends in Faryab, FFI intends to conduct such opinion polls regularly.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.titleFFis meningsmålinger i Afghanistan - metodiske forutsetninger og erfaringeren_GB
dc.subject.keywordOpinionsundersøkelseren_GB
dc.subject.keywordAfghanistanen_GB
dc.source.issue2011/00631en_GB
dc.source.pagenumber24en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record