Show simple item record

dc.contributorKarsrud, Toveen_GB
dc.contributorJohnsen, Arnten_GB
dc.contributorStrømseng, Arnljoten_GB
dc.contributorParmer, Marthe Petrineen_GB
dc.contributorRossland, Helle Kristinen_GB
dc.contributorMariussen, Espenen_GB
dc.date.accessioned2018-11-21T11:42:02Z
dc.date.available2018-11-21T11:42:02Z
dc.date.issued2010
dc.identifier1089
dc.identifier.isbn978-82-464-1839-1en_GB
dc.identifier.other2010/00431
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2368
dc.description.abstractForurensning av eksplosiver fra ammunisjon opptrer som partikler, der størrelsen på partiklene er avhengig av hvordan ammunisjonen er omsatt. Partiklene blir liggende på overflaten av bakken og er lite mobile. Hvis ammunisjonen er omsatt på snø, kan eksplosivpartiklene bli fraktet med snøen under snøsmeltingen og bli transportert til bekker og elver nedstrøms nedslagsområdene. Det er gjennomført et forsøk i Setermoen skyte- og øvingsfelt for å undersøke hvorvidt eksplosivpartikler transporteres med smeltevann ned til en bekk i nedslagsområdet. Ulike oppsamlingsenheter er anlagt nede i bekken for å samle opp mulige eksplosivpartikler som fraktes dit. Det er benyttet tre planktonhåver med ulike maskestørrelser, et sandfilter, to metallsikter og en automatisk vannprøvetaker som har tatt en vannprøve hvert døgn i løpet av forsøket. Det er tatt snøprøver fra flere steder i nedslagsfeltet for å se hvor mye eksplosiver som blir liggende i snøen etter omsetning av ammunisjon. Noen eksplosivklumper er lagt ned i bekken for å undersøke i hvilken grad disse løses ut i det rennende vannet. Eksplosiver ble kun påvist i et par vannprøver tatt med automatisk vannprøvetaker, i to av planktonhåvene og i sandfiltret. I disse ble det målt lave konsentrasjoner av en eller flere av forbindelsene TNT, HMX, RDX og nedbrytningsproduktene DNB, TNB, 2-ADNT og 4-ADNT. I snøprøvene ble det påvist lave konsentrasjoner av TNT og RDX i to prøver som var tatt fra det mest beskutte målpunktet i nedslagområdet. Dette området lå imidlertid ikke i nedbørsfeltet til bekken som ble prøvetatt. TNT-partiklene som lå i bekken har løst ut ca 30 % av massen. De målte eksplosivmengdene er små. Men datagrunnlaget er for lite til at det kan trekkes konklusjoner angående transport av eksplosiver. Det anbefales å gjenta forsøket med endringer i prøvetakingsoppsettet.en_GB
dc.description.abstractExplosive contamination from ammunition consists of particles where the sizes of the particles are determined by the order of detonation. The particles are spread out on the surface of the ground and they are not very mobile. If the detonation takes place on snow the explosive particles can be transported with the snow during the melting season to creeks and rivers downstream the target area. An experiment has been carried out in Setermoen shooting range in order to investigate whether explosive particles can be transported with the melting snow to creeks downstream the impact area. Different collection units have been placed in a creek to collect explosive particles in the creek. Three types of plankton nets with different mesh sizes, one sand filter, two metal sieves and an automatic water sampler which was set to sample once a day have been used. Snow samples were collected at several locations in the impact area in order to measure the amount of explosives that have been deposited in the snow. Some explosive particles have been placed in the creek to get information about to what extent particles will dissolve in the running water. The results show that explosives residues were detected in only a few of the samples. One or several of the explosives TNT, HMX and RDX and the decomposition products TNB, DNB, 2- ADNT and 4-ADNT were measured in low concentrations in a couple of samples from the automatic water sampler, in two of the plankton nets and in the sand filter. Low concentrations of TNT and RDX were also found in two of the snow samples which were taken from a target point in the impact area. This area was, however, not localized in the drainage basin to the sampled creek. The TNT particles which were placed in the creek have dissolved about 30 % of the mass. The levels of the explosives which are detected are low. The amount of data is, however, not sufficient to conclude regarding the transport of explosives. It is recommended to conduct additional investigations to collect further data.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.titleTransport av eksplosiver : utlekking av eksplosiver under episodeen_GB
dc.subject.keywordSprengstofferen_GB
dc.subject.keywordForurensningen_GB
dc.subject.keywordPartikleren_GB
dc.subject.keywordSnøen_GB
dc.subject.keywordTransporten_GB
dc.source.issue2010/00431en_GB
dc.source.pagenumber28en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record