Show simple item record

dc.contributor.authorAuthor::Elstad, Ann-Kristinen_GB
dc.contributor.authorAuthor::Brattekås, Kjerstien_GB
dc.contributor.authorAuthor::Bruvoll, Janitaen_GB
dc.contributor.authorAuthor::Nystuen, Kjell Olaven_GB
dc.date.accessioned2018-11-20T14:28:03Z
dc.date.available2018-11-20T14:28:03Z
dc.date.issued2018-07-04
dc.identifier5345
dc.identifier.isbn978-82-464-3093-5en_GB
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2343
dc.description.abstractDenne rapporten kartlegger hva som menes med verdivurdering som et virkemiddel i arbeidet med forebyggende sikkerhet. Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har, på oppdrag fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), gjennomført denne studien for å bidra til NSMs utvikling av en ny veileder for verdivurdering i rammen av ny sikkerhetslov. Den eksisterende veilederen for verdivurdering fra 2009 omhandler identifisering av informasjon og objekter med skjermingseller beskyttelsesbehov. Det er identifisert et behov for en mer omfattende tilnærming for å identifisere og klassifisere verdier som må beskyttes for å opprettholde nasjonale sikkerhetsinteresser, og denne rapporten er et bidrag i dette arbeidet. Verdivurdering er ikke et tydelig definert konsept i arbeidet med forebyggende sikkerhet, og derfor var det behov for omfattende informasjonsinnsamling i denne studien. For å få en oversikt over tilnærminger til verdivurdering, og hva som anses som viktig for verdivurdering, sendte FFI et spørreskjema bredt ut til alle departementer, relevante underlagte aktører og andre relevante virksomheter. Resultatene fra spørreundersøkelsen viste at temaer innen strategisk betydning og funksjonsevne, økonomiske og materielle verdier, tillit og omdømme, liv og helse, og avhengighet av informasjon, informasjonssystemer og informasjonsinfrastruktur er sentrale temaer å inkludere i en verdivurdering. Basert på resultatene fra spørreundersøkelsen ble et representativt utvalg invitert til intervjudeltakelse. Det ble gjennomført 11 intervjuer hvor formålet var å undersøke hva ulike aktører legger i verdivurdering, og deres ønsker og behov for en ny veileder for verdivurdering. Funnene fra intervjuene viste at respondentene hadde ulike erfaringer med gjennomføring av verdivurdering, men felles for alle respondentene var at de benyttet verdivurdering i forbindelse med andre prosesser, hvor særlig forarbeid til risikovurdering synes å være utbredt. Respondentenes mening om hva som er kritiske faktorer for en verdivurdering ble sammenstilt i følgende punkter: 1. Forståelse for verdivurderingens hensikt og formål 2. Forankring i ledelsen i virksomheten 3. Riktig deltakelse og involvering i virksomheten 4. En strukturert tilnærming eller prosess 5. Kompetanse, kompetanse, kompetanse. Alle respondentene uttrykte et behov for en god veileder innen verdivurdering. I tillegg framkom ønsker om en veileder som bør anbefale en tydelig prosess, men som likevel tillater rom for ulik bruk av metoder og ulike verdikategorier som vil være relevante for virksomhetene. Veilederen bør være tydelig på mål, hensikt og nytteverdi av verdivurderinger, og i den grad det er mulig kunne definere noen overordnede samfunnsverdier som alle virksomheter skal ta hensyn til. Denne rapporten gir ikke et entydig svar på hva verdivurdering er, men beskriver sentrale faktorer for – og ulike tilnærminger til – gjennomføring av verdivurderinger, som gir leseren en god oversikt over hva verdivurdering kan innebære. Rapporten gir også anbefalinger for hva en ny veileder i verdivurdering bør inneholde.en_GB
dc.description.abstractThis report is a mapping of what asset valuation entails as an instrument within preventive security. The Norwegian Defence Research Establishment (FFI) has conducted this study in order to contribute to the Norwegian National Security Authority (NSM)’s development of a new guidance for asset valuation in the framework of the new law for national security. The existing guidance for asset valuation from 2009 concerns identification of information and objects with need for protective security. A need for a more comprehensive approach to identify and classify assets that must be protected to maintain national security interests has been identified, and this report is a contribution to this work. Asset valuation is not a distinctly defined concept within preventive security, and therefore, this study required extensive information gathering. To gain an overview of approaches to asset valuation, and what is considered important for asset valuation, FFI sent a questionnaire survey to all Ministries, relevant subordinate agencies and other relevant agencies. The result from the survey showed that topics within strategic importance and functional ability, financial and material assets, trust and reputation, life and health, and dependencies on information, information systems and information infrastructures are central to include in an asset valuation. Based on the result from the questionnaire survey, a representative selection of respondents was invited to participate in interviews. 11 interviews were conducted, where the purpose was to look into what different participants include in asset valuation, as well as their requests and needs for a new guidance for asset valuation. The findings from the interviews showed that the participants had different experiences with asset valuation, but a common trait for all of them was that they conducted asset valuation in conjunction with other processes, where preparatory work for risk assessments seemed particularly widespread. The respondents’ opinions on essential factors for asset valuation were juxtaposed in the following items: 1. Understanding the asset valuation’s purpose and aims. 2. Embedding asset valuation in the organisation’s management. 3. Appropriate participation and involvement in the organisation. 4. A structured approach or process. 5. Competence, competence, competence. All the respondents expressed a need for a good guidance for asset valuation. In addition, there were needs for a guidance that recommends a clear process, but still allows leeway for using different methods and different categories for asset valuation that are relevant for the organisations. The guidance should make the aims, purpose and added value clear, and as far as it is possible, it should define some paramount societal assets that all organisations need to consider. This report does not provide an unambiguous definition of asset valuation, but it describes central factors for – and different approaches to – conducting asset valuation, which provides the reader with a good overview of what asset valuation may entail. The report also provides recommendations for what the new asset valuation guidance should contain.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Verdivurderingen_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Risikovurderingen_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Sikkerhetslovenen_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Samfunnssikkerheten_GB
dc.titleHva er egentlig verdivurdering?en_GB
dc.source.issue18/01391en_GB
dc.source.pagenumber93en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record