Show simple item record

dc.contributor.authorAuthor::Østenstad, Petteren_GB
dc.contributor.authorAuthor::Hjelmervik, Karina Bakkeløkkenen_GB
dc.date.accessioned2018-11-20T13:50:07Z
dc.date.available2018-11-20T13:50:07Z
dc.date.issued2018-10-01
dc.identifier1405
dc.identifier.isbn978-82-464-3085-0en_GB
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2340
dc.description.abstractForsvarets forskningsinstitutt (FFI) er med i prosjektet FjordOs II som skal videreutvikle, kvalitetssikre og tilgjengeliggjøre resultater fra en høyoppløselig numerisk varslingsmodell for Oslofjorden. Prosjektet er finansiert med penger fra Oslofjordfondet og er oppfølger til FjordOsprosjektet. Modellen beregner strøm og hydrografi i fjorden. Prosjektet eies av Kystverket, men ledes av Universitetet i Sørøst-Norge. Andre deltakere er blant annet Meteorologisk institutt (met.no) og Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Oslofjorden er blant områdene i Norge med høyest trafikktetthet til vanns og har dermed en av de høyeste sannsynlighetene for akutte oljeutslipp fra skipstrafikk. Langs fjorden finnes det 88 verneområder og to nasjonalparker, og fjorden er et viktig rekreasjonsområde. En numerisk modell som beregner strøm og hydrografi er svært viktig med tanke på å gi bedre kunnskap om spredning av oljeutslipp og miljøgifter og fordeling av salt og temperatur i Oslofjorden. I 2017 gjennomførte FFI fire måletokt langs fem snitt i Oslofjorden fra Færder i sør til Breiangen i nord. Toktene ble gjennomført i januar, mai, august og desember for å så man kunne se på variasjon mellom årstidene. Toktene i januar og desember ble gjort med H.U. Sverdrup II, mens de to resterende toktene ble gjort med KV Nornen. Dataene viste svakere gradienter i saltholdighet i januar og desember enn i mai og august på grunn av økt ferskvannsavrenning om våren og sommeren. Vertikalgradientene var også kraftigere ved Breiangen enn ved Færder. Det kan forklares med at det er mer vind ytterst i fjorden, som fører til mer blanding av vannmassene. Man fant også ferskere vann i overflatelaget langs østsiden av fjorden enn langs vestsiden, noe som kan skyldes vindretningen i perioden før og under måletoktene. Motivasjonen til FFI (og Forsvaret) for å delta er at FjordOs-prosjektet skal se på metoder og løsninger for å få en bedre beskrivelse av vertikalfordelingen av salt og temperatur. I havmodeller har det vært et problem at gradientene til vertikalprofiler av temperatur og salt ofte er for langt fra virkeligheten til at de kan brukes for akustiske beregninger. Målingene som FFI har bidratt til, er i så måte svært viktige for validering. Noen av metodene for å løse dette i modellen er allerede testet, og resultatene ser lovende ut.en_GB
dc.description.abstractThe Norwegian Defence Research Establishment (FFI) is partner in the project FjordOs II, which is funded by the Oslofjordfondet. The goal of the project is to further develop, ensure the quality of and publish results from a high-resolution numerical ocean model for the Oslofjord. The model calculates currents and hydrography in the fjord. The project is owned by the Norwegian Coastal Administration, but administrated by the University of South-Eastern Norway (USN). Other partners in the project include the Norwegian Meteorological Institute, the Norwegian Institute for Water Research, the Østfold and Vestfold counties, Kongsberg Maritime and ESSO Norway. The Oslofjord is one of the areas in Norway with highest sea traffic density and has one of the highest risks for acute oil spill from shipping. Along the fjord there are 88 protected areas and two national parks, and the fjord is an important recreation area. A numerical model that calculates currents and hydrography is very important to increase the knowledge of spreading of oil spills and environmental toxins and the distribution of temperature and salinity in the Oslofjord. In 2017 FFI conducted four cruises along five transects in the Oslofjord from Færder in the south to Breiangen in the north. The cruises took place in January, May, August and December to cover different seasons. FFI’s research vessel H.U. Sverdrup II was used in the January and December cruises, while the coast guard ship Nornen was used in May and August. The data showed weaker salinity gradients in January and December than in May and August due to higher fresh water runoff during spring and summer. The vertical gradients were sharper at Breiangen than at Færder due to mixing caused by more windy conditions in the outer parts of the fjord. The surface layer was found to be thicker and less saline along the eastern shore than the western shore. This might be explained by wind direction prior to and during the cruises. FFI’s (and the Norwegian Navy’s) motivation to be a partner in FjordOs is because the project studies methods to better describe the vertical distribution of salinity and temperature in the ocean model. In ocean models a correct representation of vertical profiles and gradients is a challenge, and such profiles are therefore not sufficiently described to be used as input for acoustic modelling. The measurements described in this report will be of high value for validating the ocean model. Some of the methods are tested, and the results are promising.en_GB
dc.language.isoenen_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Oseanografien_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Fjorderen_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Hydrografien_GB
dc.titleInnsamling av hydrografiske data i Oslofjorden – FFIs bidrag i prosjektet FjordOs II
dc.source.issue18/01333en_GB
dc.source.pagenumber30en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record