Show simple item record

dc.contributor.authorAuthor::Karsrud, Tove Engenen_GB
dc.contributor.authorAuthor::Falsten, Vegaren_GB
dc.contributor.authorAuthor::Opstad, Aase Marien_GB
dc.contributor.authorAuthor::Røen, Bent Toreen_GB
dc.date.accessioned2018-11-20T13:23:29Z
dc.date.available2018-11-20T13:23:29Z
dc.date.issued2018-08-22
dc.identifier5220
dc.identifier.isbn978-82-464-3081-2en_GB
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2333
dc.description.abstractForsvarets forskningsinstitutt (FFI) samarbeider med Statens vegvesen (SVV) om å bruke hunder for å detektere etterlatte eksplosiver på tidligere anleggsarbeider i tunneler og langs veger. Hundene benyttes som et HMS- og risikoreduserende tiltak der det er fare for å støte på eksplosivrester fra tidligere entrepriser. Prosjektets forskningsmål å utvikle en søkshundetjeneste for søk etter dynamitter for anleggsbransjen og samtidig bidra til metodeutvikling og realistisk trening for Forsvarets søkshunder. Denne rapporten beskriver søksoppdragene som ble gjennomført i 2017, og den gjennomgår arbeidet som er foretatt med å karakterisere prøver av dynamitter som er funnet der hunder har markert under oppdragene. I løpet av 2017 ble det gjennomført til sammen 232 oppdragsdøgn i 14 tunneler og på flere veganlegg over hele landet. I de fleste tunnelene markerte hundene flere ganger for eksplosiver. Eksempelvis ble det gjort 15 markeringer i Bjørnegårdtunnelen i Sandvika og 115 i Gudvangatunnelen. Sammensetningen til prøver av eksplosivfunnene er analysert med kromatografiske teknikker og massespektrometri. Kunnskap om bestanddelene i prøvene er viktig for å utvikle treningsmetodikk for hundene. Slag- og friksjonsfølsomhet er målt for å si noe om risikoen som personell og maskiner kan utsettes for ute på anlegg. Det er så langt i prosjektet tatt med 18 prøver av ulike funn fra søksoppdragene. De analyserte prøvene varierer stort med tanke på tilstand, sammensetning og følsomhet. Dette skyldes at det opp gjennom tidene er benyttet ulike typer dynamitter og at disse har aldret på ulikt vis siden de ble brukt. Med unntak av tre prøver inneholder alle prøvene etylglykol dinitrat (EGDN) i svært ulike mengder, fra 0,005 % til 35 %. Videre inneholder dynamittrestene enten ammoniumnitrat (AN) eller ett eller flere av sprengstoffene nitroglyserin (NG), trinitrotoluen (TNT) og ulike dinitrotoluener (DNT-er). Så langt i prosjektet har det ikke vært mulig å finne en felles kilde til det hundene detekterer. Det faktum at de finner så mange forskjellige blandinger, tyder imidlertid på at hundene detekterer et bredt sammensatt luktbilde. Et par av prøvene er veldig følsomme for slag. Disse prøvene inneholder EGDN eller NG i moderate mengder (31–37 %) sammen med DNT-er. Prøver som inneholder AN ser ut til å være mindre følsomme både for slag og friksjon sammenliknet med prøver uten AN. Variasjonen i følsomhetsdataene er stor, og det kan foreløpig ikke påvises noen sammenheng mellom innholdet og følsomheten. Resultatene viser at det må utvises varsomhet ved alle typer funn av dynamittrester.en_GB
dc.description.abstractThe Norwegian Defence Research Establishment (FFI) and The Norwegian Public Roads Administration (NPRA) are cooperating in a pilot project using dogs to search for explosive remnants in road construction works. The search operations will be a supplement in the health and safety work when there is a risk to encounter explosive remnants from earlier enterprises. The objective of the R&D activities is to develop the detection capacity of the dogs searching for dynamites and to contribute to realistic training and method development for the military explosive dogs. This report describes the search operations conducted during 2017 and presents the characterization of the explosive samples that have been collected where the dogs have marked during the missions. During 2017 a total number of 232 days of search operations have been conducted in 14 different tunnels and along roads all over the country. The dogs have marked for explosives in several of the tunnels. For example, the result was 15 markings in the Bjørnegårdtunnel and 115 markings in the Gudvangatunnel. The composition of the samples has been analyzed using chromatographic techniques in combination with mass spectrometry. Knowledge of the constituents of the dynamite remnants is important in order to develop training methods for the dogs. The impact and the friction sensitivity of the samples have been measured to evaluate the risk posed by the remnants for the construction workers and their equipment. The samples vary a lot with regard to condition, composition and sensitivity. This is because various types of dynamites have been used throughout the years, and they have aged under different conditions since they were used. All except three samples contain ethylene glycol dinitrate (EGDN) in different amounts, ranging from 0.005% to 35%. Other constituents are either ammonium nitrate (AN), or one or several of the explosives nitroglycerine (NG), trinitro toluene (TNT) or dinitro toluenes (DNTs). So far it has not been possible to point out a common compound which yields the scent that the dogs detect. On the contrary, dynamites with different compositions have been detected, implying that the dogs detect a bouquet of scents rather than one particular. Some of the samples are very sensitive to impact. These samples contain either EGDN or NG in moderate amounts (31–37%) in combination with DNTs. Samples containing AN seem to be less sensitive to both friction and impact compared to samples without AN. However, the sensitivity results vary too much to draw any conclusions regarding sensitivity and constituents. The results show that care must be taken whenever dynamite misfires or explosive remnants are found.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Dynamitten_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Eksplosiveren_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Deteksjonen_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Tunneleren_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Hunderen_GB
dc.titleKarakterisering av dynamitter detektert av hunder – årsrapport for 2017en_GB
dc.source.issue18/01312en_GB
dc.source.pagenumber56en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record