Show simple item record

dc.contributor.authorAuthor::Johnsen, Ida Vaaen_GB
dc.contributor.authorAuthor::Johnsen, Arnt Magneen_GB
dc.date.accessioned2018-11-20T11:38:15Z
dc.date.available2018-11-20T11:38:15Z
dc.date.issued2018-02-28
dc.identifier5119
dc.identifier5119
dc.identifier.isbn978-82-464-3041-6en_GB
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2323
dc.description.abstractI Øyradalen sørøst for Lærdal sentrum ligger Forsvarets demoleringsfelt for ammunisjon. Dette området ble etablert i 1976 og har siden blitt benyttet av Forsvaret. For å overvåke konsentrasjonen av tungmetaller i dette området ble det i 1991 startet et program for prøvetaking og analyse av tungmetaller i jord. I 2008 foretok Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) en gjennomgang av dataene fra denne overvåkningen og anbefalte noen justeringer av programmet. I tillegg til demoleringsfeltet i Øyradalen er det et anlegg for destruksjon av krutt og småkaliberammunisjon i Tønjumdalen. Destruksjon av denne typen ammunisjon foregår i en forbrenningsovn med tilknyttet renseanlegg. I dette området har det vært tatt prøver enkelte år for å overvåke forurensning av tungmetaller. I 2008 anbefalte FFI at også dette området ble inkludert i en årlig prøvetaking tilsvarende den som foretas i Øyradalen. Denne rapporten presenterer resultater fra prøver tatt i 2016 og 2017 fra både Øyradalen og Tønjumdalen. Konsentrasjonen av kobber i demoleringsfeltet i Øyradalen er forhøyet i forhold til kobberkonsentrasjonen til referanseområdet innerst i dalen. Den gjennomsnittlige konsentrasjonen av kobber var på 821 mg/kg i 2016 og 717 mg/kg i 2017. Denne konsentrasjonen var noe lavere enn det som ble målt i 2014 (1080 mg/kg). Det var også et noe forhøyet nivå av bly og sink, mens konsentrasjonen av de andre målte metallene var på bakgrunnsnivå. Konsentrasjonen av metaller i demoleringsfeltet har ikke endret seg vesentlig i løpet av de siste årene og ligger innenfor de krav som myndighetene har satt til friluftsområder. Demoleringsområdet egner seg ikke for beitedyr på grunn av et forhøyet nivå av kobber. Elven Nivla renner gjennom demoleringsfeltet, og her var konsentrasjonen av kobber under grenseverdien på 7,8 μg/L ved alle prøvepunkter i 2016 og 2017. Konsentrasjonen av bly oversteg grenseverdien i vanndirektivet (1,2 μg/L) ved to prøvepunkter i 2017. Fordi forurensingen er svært lokal, anses det som lite sannsynlig at blykonsentrasjonen i Nivla har effekt på vannlevende organismer, men det kan ikke utelukkes. I Tønjumdalen ble det registrert et noe forhøyet nivå av bly i nærområdet til destruksjonsanlegget, mens konsentrasjonen av de andre målte metallene var tilsvarende det som naturlig kan forventes i området. De siste årene har det blitt observert svakt økende trend i konsentrasjonen av bly. Forurensningsnivået av ammunisjonsrelaterte metaller i grunnen rundt destruksjonsanlegget utgjør ikke noen helserelatert risiko, og det vurderes at forurensningsnivået heller ikke utgjør noen risiko for beitedyr. Elven Kuvella renner rett ved destruksjonsanlegget i Tønjumdalen. Nivået av metaller var her under det en forventer skal gi effekter på vannlevende organismer eller utgjøre en helserisiko.en_GB
dc.description.abstractIn Øyradalen southeast of Lærdal center, the Norwegian Armed Forces has a demolition facility, where munitions are demolished by open air detonation. This area was established in 1976, and has since been used for demolition of munitions. From 1991 until today, soil samples from Øyradalen have been analyzed to monitor the concentration of heavy metals. In 2008, an evaluation of the results from this monitoring was carried out by the Norwegian Defense Research Establishment (FFI), and some adjustments of the monitoring program were recommended. In addition to the facility in Øyradalen, a destruction facility for small arms munitions and propellant is localized in Tønjumdalen. The destruction of such munitions takes place in an incinerator connected to a treatment plant. The contamination in this area has not been regularly monitored. In 2008 FFI recommended that this area should be included in the monitoring program. This report present results from the monitoring of the munitionsrelated contamination in Øyradalen and Tønjumdalen in 2016 and 2017. The concentrations of copper in the demolition area in Øyradalen were higher than at the reference station in the valley. The mean concentration of copper in the demolition area was 821 mg/kg in 2016 and 717 mg/kg in 2017. These concentrations were somewhat lower than the concentration observed in 2014 (1080 mg/kg). Zinc and lead levels were also above background levels, while the concentrations of other heavy metals were equivalent to background levels. The concentrations of metals in the demolition area have not changed significantly during the last years, and the contamination levels in Øyradalen are within the national limits for recreation areas. Due to high copper concentrations, the demolition area might not be suitable for grazing animals. In the river Nivla, which runs through the demolition area, the concentration of copper was under the limit value (7.8 μg/L) for all sampling points in both 2016 and 2017. The concentration of lead exceeded the limit value (1.2 μg/L) in two sampling points. The concentration of lead only exceeded the limit value for a small part of the river. The risk of effects on aquatic organisms is therefore low, but cannot be ruled out. The concentrations of lead in soil near the destruction facility in Tønjumdalen were above background levels, while the concentrations of other heavy metals were comparable with the background levels. During the last years, there seem to be a small increase in the soil lead concentration around the destruction facility. Still, the contamination level in Tønjumdalen was within the national limits for recreational areas, and no risk for grazing animals is expected. The content of munitions-related metals in the river Kuvella in Tønjumdalen were below effect levels for aquatic organisms, and below drinking water standards.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Overvåkingen_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Tungmetalleren_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Ammunisjonen_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Destruksjonen_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Forsvareten_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Lærdalen_GB
dc.titleOvervåking av tungmetallforurensning ved Forsvarets destruksjonsanlegg for ammunisjon i Lærdal kommune – resultater for 2016 og 2017en_GB
dc.source.issue17/17038en_GB
dc.source.pagenumber73en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record