Show simple item record

dc.contributor.authorAuthor::Heinrich, Danielaen_GB
dc.contributor.authorAuthor::Rahbek, Dennis Boen_GB
dc.date.accessioned2018-11-16T11:38:25Z
dc.date.available2018-11-16T11:38:25Z
dc.date.issued2017-08-04
dc.identifier.isbn978-82-464-2947-2en_GB
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2263
dc.description.abstractI mer enn 15 år har det vært et ønske å håndtere og utvikle soldatutrustning i sin helhet, som et system. Et soldatsystem er et integrert sett av artikler og komponenter som soldaten har på seg, bærer, forbruker eller kontrollerer for å styrke sin individuelle kapasitet og kapasiteten til egen stridstekniske enhet. Soldatutrustningen består med andre ord av mange enkeltkomponenter og moduler som må ses og behandles som en helhet, altså som ett system. Dette er en krevende oppgave som gjør det nøvdvendig med nye tiltak og verktøy for å teste og evaluere soldatutrustningen. Det er ikke alltid tilstrekkelig å optimere på enkeltkomponentnivå. For å sikre soldatens evne til å utføre sine oppdrag kreves det også kunnskap om hvordan enkeltkomponenter påvirker denne evnen når komponentene er integrert i resten av soldatsystemet. US Marine Corps benytter en standardisert testmetode som undersøker hvordan mobiliteten til soldaten blir påvirket av forskjellige utstyrskonfigurasjoner. Testmetoden, Marine Corps Load Effects Assessment Program (MC-LEAP), har vist seg å være et virkningsfullt verktøy. I dag er LEAP (Load Effects Assessment Program) i bruk som metode for mobilitetstester i flere land. I tillegg til MC-LEAP finnes også LEAP-A (US Army), AUS-LEAP (Australia) og CAN-LEAP (Canada). Denne rapporten beskriver gjennomføringen av MC-LEAP-tester av en norsk delegasjon hos US Marine Corps Marine Expeditionary Rifle Squad (MERS) i Quantico i Virginia. Rapporten konkluderer med at det er fornuftig å bruke mobilitet som måleparameter for soldatsystemvurderinger. Basert på erfaringene fra testgjennomføringen og en omfattende dataanalyse gir rapporten dessuten en anbefaling om hvordan Norge kan implementere mobilitetstester på best mulig måte. I forbindelse med anbefalingen diskuteres mulighetene som ligger i eksisterende testmetoder og forskjellige alternativer for å ta i bruk LEAP. Alternativene vurderes mot tre faktorer (metode, ressurser og bruk), og konklusjonen blir at Norge burde eie en egen norsk LEAP. For å minimere ulemper med mobilitetstestmetoden LEAP anbefaler rapporten videre at hinderløypa burde være fastinstallert i Rena leir. I tillegg burde FFI ha ansvar for det tekniske måleutstyret, datainnsamlingen, dataanalysen og resultatformidlingen.en_GB
dc.description.abstractDuring more than a decade the goal has been to treat soldier equipment holistically – as a system. A soldier system is an integrated set of articles and components that soldiers wear, carry, consume or control to strengthen their individual capability and the capability of their fighting unit In other words, the soldier equipment consists of many individual components and modules that must be viewed and treated as a whole, i.e. as a system. This is a demanding task that makes new measures and tools for testing and evaluating soldier equipment necessary. It is not always sufficient to optimize at the single component level. In order to ensure the soldier's ability to perform his duties, knowledge is required about how individual components affect the soldier's capabilities when integrated into the rest of the soldier system. US Marine Corps are using a standardized test method that investigates how the mobility of the soldier is influenced by different equipment configurations. The test method, Marine Corps Load Effects Assessment Program (MC-LEAP), has proven to be an effective tool. Today, LEAP (Load Effects Assessment Program) is the mobility tests method in use in several countries. In addition to MC-LEAP, there are also LEAP-A (US Army), AUS-LEAP (Australia) and CAN-LEAP (Canada). This report describes the implementation of MC-LEAP tests by a Norwegian delegation at the US Marine Corps Marine Expeditionary Rifle Squad (MERS) in Quantico, Virginia. The report concludes that it makes sense to use mobility as a measurement parameter for soldier system assessments. Based on the experience gained during testing and on a comprehensive data analysis, the report further recommends how Norway can implement mobility tests in the best possible way. In order to provide a recommendation we discuss the possibility already available in existing testing methods and the different options for using LEAP. The alternatives are assessed relative to three factors (method, resources and use) which led to the conclusion that Norway should have its own LEAP. In order to minimize the disadvantages of the mobility test method LEAP, the report further recommends that the obstacle loop should be permanently installed in Rena camp. The Norwegian Defence Research Establishment (FFI) should be responsible for the technical measurement equipment, data collection, data analysis and result dissemination.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.subjectTermSet Emneord::MC-LEAPen_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Soldatsystemeren_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Soldatutrustningen_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Mobiliteten_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Testingen_GB
dc.titleMarine Corps Load Effects Assessment Program (MC-LEAP) erfaringer og anbefalingen_GB
dc.source.issue17/01655en_GB
dc.source.pagenumber135en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record