Show simple item record

dc.contributorMariussen, Espenen_GB
dc.contributorVoie, Øyvind Alberten_GB
dc.contributorStrømseng, Arnljoten_GB
dc.date.accessioned2018-11-15T14:13:31Z
dc.date.available2018-11-15T14:13:31Z
dc.date.issued2008
dc.identifier1089
dc.identifier.isbn978-82-464-1488-1en_GB
dc.identifier.other2008/02225
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2240
dc.description.abstractFFI har på oppdrag fra Forsvarsbygg gjennomført en litteraturstudie på hvilke tiltak man kan gjøre for avhending av skytefelt lagt på myr. Mange skytefelt er lagt på leid grunn og skal så raskt som mulig overdras til eier. Det skal gjennomføres tiltak som er formålstjenelig innenfor forsvarlige kostnadsrammer. Myrer er sårbare naturområder som har et stort utlekkingspotensial for tungmetaller. Kartleggingstudier fra skytebaner har vist at avrenningsvann fra myrer kan ha høyere nivåer av tungmetaller enn fra andre lokaliteter. Det ble ikke funnet andre studier som konkret tok for seg avhending av skytefelt på myr. Problemstillingen vil gjelde for alle land som har slike lokaliteter, men per dags dato virker det som om ingen har lagt noen større vekt på den. Det er imidlertid gjennomført restaureringsprosjekter av myr benyttet til jordbruks- og torvuthentingsformål. Karakteristisk for myrområder er at det er våtmarker som over tid har akkumulert mye organisk torvmateriale. Torvmaterialer har et stort bindingspotensiale for metaller, men er også svært mobile i vann. Myrer gir ofte vanskelige vekstvilkår for planter og har spesialiserte plante- og dyresamfunn. Skadet myr regenereres relativt langsomt og har et stort utlekkingspotensial for tungmetaller ettersom torv- og humusmaterialer er mobile og frigjøres lett til vann. Hvor omfattende tiltakene bør være, avhenger av etterbruken, graden av forurensing og hvor verdifull myra er som naturområde. Tiltakene bør skje trinnvis der de viktigste tiltakene blir å fjerne punktilder, fulgt av erosjonsbegrensende tiltak og naturlig revegetering, og evt beplanting. Man bør være oppmerksom på muligheten for at enkelte dyr kan bli eksponert for ammunisjonsrester via for eksempel inntak av planter og jord, men sannsynligheten for at dette skjer i vesentlig grad er relativt lav. For å redusere utlekking der den er spesielt høy kan man avskjære rent vann som går inn i myra i dreneringsgrøfter, men dette kan forårsake en uttørking av myra og forandre myras egenskaper. I noen tilfeller kan det være nødvendig å sette opp filteranlegg. Dette er kostbart og vanskelig, og man bør da i størst mulig grad få konsentrert avrenningen til en eller bare noen få sigevannsbekker. Det blir videre foreslått å gjennomføre tilaksorienterte forsøk med jordforbedringsmidler, beplanting og erosjonssikring,samt grunnlagsorienterte studier for å øke forståelsen av mekanismene for metallavrenning fra myr.en_GB
dc.description.abstractIn Norway several small arms shooting ranges are placed on peatland. Some of these shooting ranges are to be closed and there is a need for a remediation strategy. Several tons of heavy metals are deposited on small arms shooting ranges and monitoring studies have shown that considerable amounts of heavy metals leaks into drainage ditches and seepage water from shooting ranges placed on peatlands. Characteristic for peatlands is the accumulation of peat and humic substances, which are remains of plant constituents accumulated under more or less water saturated and anoxic conditions. Humic substances have a high binding capacity of metals, but are in addition very mobile in the aquatic environment. Peatlands are very vulnerable for impact, and damage on the vegetation will expose the underlying peat, which can start to decompose and be released into the water course due to erosion. Actions to be taken are primarily to remove hotspots, reduce erosion and promote natural revegetation of damaged areas. Some ranges are put on peatlands with a valuable flora and fauna, and special precautions may be taken to restore damage areas to an original state. To avoid that clean water run into a contaminated area one can intercept the run-off with establishment of drainage ditches. Then it is possible to concentrate the contaminated water into just a few sewage ditches with a low flow of water, which can be subject to further cleaning with filter media and sedimentation dams. However, drainage may change the state of the peatland, making it more exposed to erosion and decomposition or introduce a new type of flora.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.titleAvhending av skytebaner og øvingsfelt lokalisert på myren_GB
dc.subject.keywordTungmetalleren_GB
dc.subject.keywordSkytefelten_GB
dc.subject.keywordMyrer - Forurensningen_GB
dc.subject.keywordOppryddingen_GB
dc.source.issue2008/02225en_GB
dc.source.pagenumber55en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record