Show simple item record

dc.contributor.authorAuthor::Utstøl, Simonen_GB
dc.contributor.authorAuthor::Gohli, Josteinen_GB
dc.contributor.authorAuthor::Karsrud, Tove Engenen_GB
dc.contributor.authorAuthor::Prydz, Petter Andreen_GB
dc.date.accessioned2018-11-15T13:24:05Z
dc.date.available2018-11-15T13:24:05Z
dc.date.issued2018-05-11
dc.identifier1444
dc.identifier.isbn978-82-464-3057-7en_GB
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2219
dc.description.abstractRapporten “Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap” utgis årlig av Forsvarets Forskningsinstitutt og er basert på innrapporterte tall til Forsvarssektorens miljødatabase (MDB) fra sektoren samt avtalepartnere tilknyttet sektorens virksomhet. Rapportene gir oversikt over resultat og utvikling for sentrale miljøaspekter i forsvarssektoren over tid, herunder avfall, energi, drivstoff, ammunisjon, vann, kjemikalier og akutte utslipp. I tillegg presenteres forsvarssektorens utslipp av klimagasser i et klimaregnskap. Næringsavfall rapporteres direkte til MDB fra avfallsselskapene i de ulike regionene i Forsvarsbygg (FB). Det ble generert totalt 15 595 tonn næringsavfall i 2017, som utgjør en økning på ca. 2,6 % fra 2016. Sorteringsgraden for næringsavfall var 62,3 % i 2017, en økning på ca. 2 % sammenlignet med året før. 38 % av avfallet ble materialgjenvunnet og 58 % ble energigjenvunnet. Energiforbruk knyttet til forsvarssektorens bygg- og anlegg i Norge i 2017 innhentes fra FB via energiledelsessystemet Energinet i tillegg til statistikk fra leverandører. Det samlede energiforbruket knyttet til bygg- og anlegg i 2017 er beregnet til 693 GWh. Dette er en reduksjon på ca. 1 % fra 2016. Energi til oppvarming levert fra fossile kilder ble redusert med 25 % fra 2016 og fornybarandelen ble beregnet til 89 %. Drivstofforbruket knyttet til forsvarssektorens kjøretøy, luftfartøy, fartøy og aggregater i 2017 var 94 518 m3. Dette representerer en økning på 5 % sammenlignet med 2016. Forbruk på fartøy og luftfartøy står for 92 % av det samlede drivstofforbruket i sektoren. Ammunisjonsforbruk fordelt på organisasjonsenhet, skytefelt og ammunisjonstype blir rapportert til MDB via Digital blankett 750 (DBL-750). I 2017 ble det innrapportert 16 480 329 ammunisjonsenheter, 2 % færre enn i 2016. Rapporteringsgraden beskriver forholdet mellom utlevert og innrapportert ammunisjon og er beregnet til 72 % (uten løsammunisjon) for 2017, som er en nedgang på 1 % sammenlignet med 2016. Forbruk av blyholdig ammunisjon er redusert med 11 % fra 2016 til 2017. Vannforbruk fra sektoren blir innhentet fra FB og er basert på målt og estimert forbruk. Det samlede vannforbruket i forsvarssektoren i 2017 var 2,1 millioner m3, en reduksjon på ca. 14 % sammenlignet med 2016. Kjemikalieforbruk rapporteres fra anlegg i sektoren der det benyttes betydelige mengder kjemikalier, men er med unntak av fly- og baneavisingskjemikalier mangelfullt innrapportert. Fra Forsvarets flystasjoner ble det innrapportert et forbruk på 28 534 kg flyavisingskjemikalier og 643 255 kg baneavisingskjemikalier i 2017. Andelen urea til avising av baner relativt til det totale forbruket av baneavisingskjemikalier er økt med 30 % fra 2016. Klimaregnskapet beregnes ut fra innrapportert drivstoff- og energiforbruk ved hjelp av utslippsfaktorer knyttet til ulike materielltyper og energivarer og deles i direkte og indirekte utslipp. I 2017 ble det beregnet et totalt direkte utslipp av 268 939 tonn CO2-ekvivalenter, og 322 761 tonn CO2-ekvivalenter når indirekte utslipp er inkludert. Dette utgjør en økning på 5 % sammenlignet med 2016. Denne økningen henger spesielt sammen med økt drivstofforbruk på fartøy og luftfartøy. Det er nær sammenheng mellom de krav og forutsetninger som påvirker sektorens aktivitetsmønster og den samlede miljøpåvirkningen. Det er derfor relevant å vurdere miljøpåvirkningen i lys av oppgavene som forsvarssektoren skal løse innenfor dynamiske forsvarspolitiske rammer.en_GB
dc.description.abstractThe reports in the series “Environmental reporting in the Norwegian defence sector” are published annually by the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) and present data reported by the defence sector and associated partners to the Norwegian Defence Environmental Database (NDED). The reports provide an overview of results and trends for environmental aspects of the defence sector’s operations including waste production, energy expenditure, fuel consumption, use of ammunition, water consumption, chemicals and accidental emissions. Greenhouse gas emissions are presented in a greenhouse gas inventory. Waste generation is reported to NDED by associated waste management companies contracted within the various regions of the Norwegian Defence Estate Agency (NDEA). The total amount of waste produced in 2017 was 15 595 tons, which represents an increase of 2.6 % compared to 2016. The degree of waste sorting was 62.3 %, an increase of approx. 2 % compared to the previous year. 38 % of the waste was recycled while 58 % was processed with energy recovery. Energy consumption associated with the defence sector’s buildings and properties in Norway is reported by NDEA through the energy management system Energinet, in addition to statistics from suppliers. The total energy consumption in buildings and other properties is estimated to 693 GWh in 2017. This represents a 1 % decrease compared to 2016. Heating provided by fossil fuels was reduced by 25 % compared to 2016 and the proportion of renewable energy was estimated at 89 %. Fuel consumption connected to the use of vehicles, aircraft, vessels and auxiliary power units was 94 518 m3 in 2017. This is an increase by 5 % compared to 2016. Fuel consumption on aircraft and vessels represents 92 % of the total fuel consumption in the defence sector. The use of ammunition is reported and specified on a digital form (DBL-750) by organizational unit, shooting range and ammunition type. A total of 16 480 329 units of ammunition were reported through DBL-750 in 2017, which represents a decrease by 2 % from 2016. The degree of reporting is contingent on the relationship between ammunition provided to the armed forces and the proportion reported as being used on the range. The degree of reporting in 2017 was 72 % (excluding blank ammunition), which is a reduction of 1 % compared to 2016. Reported use of lead-based ammunition decreased by 11 % compared to 2016. Water consumption is reported by NDEA based on measured and estimated volumes. The total water consumption in 2017 was 2.1 million m3, a reduction of 14 % compared to 2016. The use of chemicals is reported from establishments within the sector where chemicals are used on a regular basis, but is with the exception of de-icing fluids insufficiently reported. 28 534 kg of aircraft deicing, and 643 255 kg of runway deicing fluids were reported from the defence sector’s airbases in 2017. The relative usage of urea to the total usage of runway deicing fluids is increased by 30 % from 2016. The greenhouse gas inventory consists of reported fuel- and energy use and emission factors associated with the various materials. The inventory is divided in direct and indirect emissions. Emissions from the defence sector’s activities were estimated to 268 939 tons of CO2- equivalents in 2017, and 322 761 tons of CO2-equivalents when including indirect emissions. This latter figure represents an increase by 5 % compared to 2016, and is associated with increased fuel consumption of vessels and aircraft. There is a close relation between the demands and prerequisites which dictate the sector’s volume and pattern of activity and its total impact on the environment. It is therefore relevant to assess this impact in light of the tasks assigned to the defence sector within a dynamic political framework.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Miljøovervåkingen_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Klimaen_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Avfallen_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Energien_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Ammunisjonen_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Utslippen_GB
dc.titleForsvarssektorens miljø- og klimaregnskap for 2017en_GB
dc.source.issue18/00628en_GB
dc.source.pagenumber59en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record