Show simple item record

dc.contributorMeyer, Sunnivaen_GB
dc.date.accessioned2018-11-14T12:51:00Z
dc.date.available2018-11-14T12:51:00Z
dc.date.issued2008
dc.identifier1003
dc.identifier.isbn978-82-464-1430-0en_GB
dc.identifier.other2008/01910
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2164
dc.description.abstractFormålet med denne pilotstudien er å studere effekten av støttenettverk. Mer eksakt er det ønskelig å undersøke hvorvidt delegering til støttenettverk kan bidra til økt operativ effekt og eventuelt under hvilke forutsetninger støttenettverk har denne effekten. FFI har forsøkt å studere problemstillingen gjennom å lage et eksperiment med forskere fra FFI som deltakere. Piloteksperimentet antyder at delegering til støttenettverk fungerer dersom man delegerer hele, klart definerte oppgaver eller ber om konkrete opplysninger. Det forutsetter at problemet som det søkes støtte for, er klart formulert slik at det ikke oppstår misforståelser mellom deployert personell og støttenettverk. Dersom problemet er mer uklart og det kreves inngående situasjonsbevissthet for å løse problemet, må deployert personell bruke tid på å formidle kontekst. Det kan klart svekke effekten av støttenettverk. En deployert analytiker bør ideelt sett tilegne seg følgende egenskaper: • god kommunikasjonsferdigheter med spesielt fokus på verbal kommunikasjon • evne til å avgrense og formulere problemer • noe generell kompetanse på alle områder der det kan være behov for støttenettverk • tilgang til et stort kontaktnett, enten gjennom personlige kontakter eller et mellomledd, og/eller besitte evne til å selv ta kontakt med ukjente ressurspersoner • evne til å se støttenettverks behov for informasjon ved oppgaveløsning og dermed kunne utlede når det er nødvendig å bruke tid på å formidle kontekst Drøftingen av eksperimentets validitet viser at det er store svakheter ved både den definisjonsmessige validiteten til operativ effekt og den eksterne validiteten. Det anbefales derfor å gjennomføre et nytt eksperiment tilknyttet en militær øvelse. Å legge et eksperiment til en militær øvelse vil muligens både heve den eksterne validiteten, gjennom at deltakerne opplever settingen som mer realistisk, og legge til rette for en bedre operasjonalisering av operativ effekt. En ulempe ved å legge et eksperiment til en militær øvelse er at arrangørene har mindre kontroll over påvirkningen eksperimentdeltakerne, og dermed oppgaveløsningen, utsettes for.en_GB
dc.description.abstractThe objective of this pilot study is to investigate the effect of reachback. In particular, to establish whether reachback, using resources from outside the theatre, contribute to operational effect and under which conditions reachback causes operational effect to increase. The Norwegian Defence Research Establishment (FFI) has studied this problem by arranging an experiment with researchers from FFI as participants. The study indicates that reachback may have an impact when it is used for either providing concrete information or delegates complete and clearly formulated problems to reachback. It is important that the problems are clearly formulated to prevent misunderstandings between deployed analysts and personnel back home. If the problem is unclear or requires intimate situation awareness, the deployed personnel will have to use time to communicate context, which may reduce the effect of reachback. A deployed analyst should ideally gain the following qualities: • good communication skills with particular focus on verbal communication • the ability to formulate problems with relevant boundary conditions • general knowledge of areas where reachback might be required • access to a large network, either through personal contacts or through a coordinator, and/or the ability to contact additional resource personnel if needed • the ability to understand the need for information when solving problems and decide when it is necessary or not to convey context The discussion of the experiment’s validity reveals weaknesses with both the operational definition of operational effect and the external validity. It is therefore recommended that a new experiment is conducted as part of a military exercise. This may increase the external validity, by providing the participants with a more realistic environment, and in addition improve the measurement of operational effect. One drawback with conducting the experiment during a military exercise is that it reduces the researcher’s control of the setting, and in turn, his control of the influences on the participants as well as the resulting problem solving.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.titleEffekten av støttenettverken_GB
dc.subject.keywordNettverken_GB
dc.subject.keywordOperasjonsanalyseen_GB
dc.source.issue2008/01910en_GB
dc.source.pagenumber43en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record