Show simple item record

dc.contributorKvalvik, Sverreen_GB
dc.contributorJohansen, Per Kristianen_GB
dc.date.accessioned2018-11-13T14:26:25Z
dc.date.available2018-11-13T14:26:25Z
dc.date.issued2008
dc.identifier1061
dc.identifier.isbn978-82-464-1400-3en_GB
dc.identifier.other2008/01129
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2145
dc.description.abstractStadig voksende investeringspriser for militært materiell representerer en stor utfordring for Forsvaret. De fleste våpensystemer som Forsvaret opererer i dag, har vært gjenstand for årlige økninger i pris utover inflasjonen på mellom 2 og 6 %, og står dermed i sterk kontrast til prisutviklingen en observerer innenfor mange områder i sivil sektor. Hovedårsaken er at betalingsviljen for økt ytelse er stor for militært materiell. Dette skyldes at mange våpensystemer er svært avhengige av at de har minst like stor ytelse som de systemene potensielle motstandere har. Dette fører til en kontinuerlig utvikling hvor også Forsvaret stadig må anskaffe bedre våpensystemer for å sikre tilstrekkelig militær evne i forhold til omverdenen. Andre forhold spiller også inn på kostnadsveksten for militært materiell. Det etterspørres for eksempel stadig mindre kvantum av forskjellige våpensystemer, både som følge av høyere pris, men også på grunn av omleggingen av de vestlige væpnede styrker etter den kalde krigen. Den reduserte etterspørselen gir lavere skala i produksjonen og kan resultere i enda høyere priser. Effekten på kostnadsveksten er imidlertid langt fra så sterk og vedvarende som effekten fra militær konkurranse. Allikevel er det innenfor dette området Forsvaret vil ha størst potensial når det gjelder å begrense veksten i enhetskostnadene. Det vil neppe være mulig for Norge å unnslippe kostnadsveksten som gjør seg gjeldende på militært materiell. Imidlertid kan det la seg gjøre å bidra til effektiv produksjon av militært utstyr, og på den måten gjøre kostnadsveksten lavere enn den ellers ville ha vært. Dette kan først og fremst la seg gjøre gjennom internasjonalt samarbeid. Det må imidlertid understrekes at bestrebelsene innenfor dette feltet neppe kan hindre vekst i investeringsprisene i fremtiden, men kun dempe veksten. Videre kan Forsvaret ved å foreta de riktige strategiske valgene få mer effekt ut av investeringsbudsjettet. Disse strategiske valgene vil særlig relatere seg til å vurdere alternative konseptuelle løsninger og gjøre bevisste valg av ambisjonsnivå for ulike deler av forsvarsstrukturen. Nivået på veksten i investeringsprisene i fremtiden vil trolig ligge på om lag det samme nivået som i dag. Men det er nærliggende å anta at visse våpensystemer vil kunne oppleve noe lavere vekst enn tidligere, andre noe høyere. De sentrale driverne bak dette vil være trusselvurderinger og de forskjellige våpensystemenes betydning for forsvarsevnen.en_GB
dc.description.abstractContinuously escalating unit procurement costs for military equipment represents a great challenge for the Norwegian Defence. For most weapon systems operated in the Defence today, the historical unit price has increased yearly between 2 and 6 % above inflation. Such cost growth is not apparent in most civilian sectors. The main reason for this is that the value of a weapon system is closely linked to the performance of the systems of potential opponents, and so the willingness to pay for increased performance is larger in the military sector than in most civilian sectors. This results in a development where the Norwegian Defence continuously needs to procure more advanced weapon systems to maintain the relative military power. The unit cost growth for weapon systems also has other causes. For example, the demand has gradually been decreased, both as a consequence of higher prices and as a consequence of the transformation of the military forces after the cold war. The reduced demand results in lower economies of scale, which may cause even higher prices. This effect has a smaller impact on cost growth than the military competition, but it is within this area the Norwegian Defence has the largest potential for limiting the unit cost growth. Probably, Norway can’t escape the cost escalation loop, but it is possible to limit the magnitude by making production more efficient. International collaboration in development, production and procurement will probably have the biggest impact when it comes to reducing the cost growth. Further, it is important to focus on making the correct strategic decisions to get maximum value from the investment budget. The strategic choices will in particular relate to evaluation of alternative conceptual solutions and levels of ambition for different element in the force structure. In the near future, the general magnitude of unit cost growth for military equipment will most likely be in the same range as historically. However, some weapon systems will likely have higher cost growth than historically while others probably will have lower cost growth. The central mechanisms behind unit cost growth in the future will be the threat level and different weapon systems’ relevance for military power.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.titleEnhetskostnadsvekst på forsvarsinvesteringer (EKV-I)en_GB
dc.subject.keywordEnhetskostnadsveksten_GB
dc.subject.keywordLangtidsplanleggingen_GB
dc.subject.keywordVåpensystemeren_GB
dc.subject.keywordInvesteringeren_GB
dc.source.issue2008/01129en_GB
dc.source.pagenumber82en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record