Show simple item record

dc.contributorØstevold, Marianneen_GB
dc.date.accessioned2018-11-13T07:47:37Z
dc.date.available2018-11-13T07:47:37Z
dc.date.issued2008
dc.identifier1019
dc.identifier.isbn978-82-464-1420-1en_GB
dc.identifier.other2008/01648
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2116
dc.description.abstractDenne rapporten er et bidrag til FFI-prosjekt ”Teknologier for nettverksintegrert stridskjøretøy” (TEKNISK), men den er også ment å tjene fremtidige aktiviteter som omhandler stormpanservogner, og da spesielt CV90. Rapporten omhandler støy- og vibrasjonsmålingene som ble utført i stormpanservognen CV90 på Rena leir ved to anledninger, 27. mai 2008 og 6. august 2008. Disse målingene ble gjort for å undersøke operasjonsmiljøet i kjøretøyet med tanke på diverse datautstyr som skal plasseres inne i kjøretøyet i forbindelse med felles felttester som FFIprosjektene TEKNISK og TAURUS (Taktisk UAV - Robustifisere, Undersøke, Støtte) skal utføre høsten 2008. Felttestene har til hensikt prøve ut og demonstrere BMS (Battlefield Management System) med nye funksjoner, herunder Augmented Reality (AR), og for å undersøke hvordan en Mini-UAV, (Unmanned Aerial Vehicle), også kalt MUAS (Mini Unmanned Aircraft System), bør integreres som støtte til BMS. Støymålingene ble først og fremst utført med tanke på et mulig fremtidig talegjenkjenningssystem som skal plasseres i kjøretøyet. Talegjenkjenningssystemet skal brukes til å gi muntlige kommandoer til BMS, og det er viktig at det kan fungere i støymiljøet inne i kjøretøyet. Talegjenkjenningssystemet som etter planen skal brukes, DynaSpeak® fra SRI International, er utstyrt med støyfiltreringsverktøy og dynamisk støykompensasjon, men spørsmålet er om dette er tilstrekkelig. For å kartlegge støymiljøet ble det gjort lydtrykknivåmålinger og lydopptak på flere steder i kjøretøyet under ulike skyte- og kjøreforhold. Resultatene fra målingene er fremstilt både i tabellform og grafisk, i tillegg til at det har blitt gjort frekvens- og spektralanalyser. Resultatene viser at det uveide effektive lydtrykknivået ligger i intervallet 90-125 dB, og det maksimaliseres under kjøring i høy hastighet på hardt underlag. Den maksimale uveide spissverdien er 142,7 dB, og den blir naturlig nok oppnådd under skyting. Den konstante bakgrunnsstøyen i kjøretøyet, som øker med hastigheten og hardheten til underlaget, ligger i hovedsak rundt 100 Hz, men et viktig unntak er tomgangskjøring, hvor støyen ligger markant på bestemte frekvenser i intervallet 0-800 Hz. Dialog på intercomen ligger i frekvensområdet 200-1.200 Hz med hurtige variasjoner i amplitude. Både skyting med maskinkanonen og med maskingeværet resulterer i støy som dekker et stort frekvensområde, i all hovedsak intervallet 0-4.000 Hz, men denne støyen er kortvarig. Da vi ikke vet noe om begrensningene til støymiljøet som talegjenkjenningssystemet kan fungere i, kan vi ikke si noe bestemt om hvordan systemet vil fungere i kjøretøyet, men resultatene som er presentert her, kan danne utgangspunktet for videre undersøkelser og forsøk. Formålet med vibrasjonsmålingene var å kartlegge vibrasjonsmiljøet i kjøretøyet for senere å kunne gjennomføre vibrasjonstesting av utstyret som skal plasseres på veggen inne i kjøretøyet. Målingene ble utført i de fire festepunktene til det vibrasjonsdempede stativet som skal huse utstyret under kjøring i ulike hastigheter. Resultatene fra målingene ble deretter behandlet statistisk, ved bruk av såkalte PSD-estimat (Power Spectral Density), for å kunne fremskaffe det tallmessige grunnlaget for vibrasjonstestene. PSD-grafene viser klart de ulike harmoniske beltefrekvensene, som samsvarer bra med de teoretiske verdiene, og det faktum at vibrasjonene er størst langs den vertikale aksen. Vibrasjonstestene vil bli utført på FFIs Miljølaboratorium.en_GB
dc.description.abstractThis report has been written as a contribution to FFI’s project “Technologies for network integrated combat vehicles” (TEKNISK), but it is also meant to serve future activities involving Infantry Fighting Vehicles (IFV), and in particular the CV90. The report deals with the noise and vibration measurements executed in a CV90 at the military camp at Rena on two occasions, May 27th 2008 and August 6th 2008. These measurements were conducted in order to examine the operational environment for the computer equipment to be installed in the vehicle for the common field tests which are to be carried out by the FFI projects TEKNISK and TAURUS during the fall of 2008. The purpose of the field tests is to test and demonstrate a BMS (Battlefield Management System) with new AR functions (Augmented Reality), and to examine how a MUAS (Mini-UAV) should be integrated and operated to support the BMS optimally. The noise measurements were primarily conducted with respect to a possible future speech recognition system, which will be installed in the vehicle. The system will be used to give oral commands to the BMS, and it is crucial that it functions in the noise environment inside the vehicle. The speech recognition system that has been chosen, DynaSpeak® from SRI International, is equipped with a noise filtering design tool and dynamic noise compensation, but the question is if that is sufficient. To examine the noise environment, sound pressure level measurements and sound recordings were conducted in different places in the vehicle during various gunfire and driving conditions. The measuring results are presented in tabular form and graphically. In addition, frequency and spectral analysis have been done on the measured data. The results show that the unweighted effective sound pressure level is in the interval 90-125 dB, and it reaches its maximum during driving at high speed on a hard surface. The maximum unweighted peak value is 142.7 dB, and it is of course obtained during gunfire. The constant background noise energy in the vehicle is concentrated around 100 Hz, but an important exception is idling, where the noise energy is situated at certain frequencies in the interval 0-800 Hz. The dialogue on the intercom is in the frequency range 200-1,200 Hz with rapid variations in amplitude. Both firing with the 30 mm main gun and the 7.62 mm machine gun result in noise that covers a large frequency range, primarily in the interval 0-4,000 Hz. As we do not know anything about the limitations of the noise environment in which the speech recognition system can function, we cannot draw conclusions as to how the system will work in the vehicle, but the results presented here form a basis for further investigation and tests. The purpose of the vibration measurements was to examine the vibration environment in the vehicle in order to be able to conduct vibration testing of the equipment which is to be mounted inside the vehicle. The measurements were done at the four fixation points of the vibration damped rack which will contain the equipment when driving at different velocities. The measuring results were then processed statistically by use of so-called PSD estimates (Power Spectral Density), in order to produce the input data for the vibration tests. The PSD-graphs show clearly the harmonic track frequencies of the vehicle, which correspond well with the theoretical values, and that the vertical vibrations are the most significant ones. The vibration tests will be conducted at FFI’s Environmental Laboratory.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.titleMåling og analyse av støy- og vibrasjonsmiljøet i stormpanservognen CV90en_GB
dc.subject.keywordStøyen_GB
dc.subject.keywordStøymålingen_GB
dc.subject.keywordVibrasjoneren_GB
dc.subject.keywordStormpanservognen_GB
dc.source.issue2008/01648en_GB
dc.source.pagenumber70en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record