Show simple item record

dc.contributorJohnsen, Arnten_GB
dc.contributorStrømseng, Arnljoten_GB
dc.contributorJohn, Sunilen_GB
dc.date.accessioned2018-11-12T09:29:53Z
dc.date.available2018-11-12T09:29:53Z
dc.date.issued2008
dc.identifier
dc.identifier.isbn978-82-464-1344-0en_GB
dc.identifier.other2008/00280
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2094
dc.description.abstractFFI har fra Forsvarsbygg fått i oppdrag å foreta en overvåking av PCB-forurensning ved ubåtbunkeren i Laksevåg i årene 2006-2008. I 2005 ble det gjort tiltak i form av at PCB-forurenset slam fra både kulvert og sandfang ble fjernet og formålet med overvåkningen er å kontrollere at tiltakene med rengjøring og tømming av forurenset slam fra kulvert og sandfangkummer som ble gjennomført av Forsvarsbygg i 2005, har fungert etter hensikten. Resultater fra overvåkningen i 2006 ble rapportert i oktober 2006 og denne rapporten presenterer resultatene fra overvåkningen i 2007. Overvåkningen har bestått av tre deler. Den ene delen har vært knyttet opp mot måling av PCB i vannmassene i dokk 4, mens den andre delen har vært fokusert på å måle eventuell utlekking fra dokk 4 og ut i havnebassenget. I tillegg er det foretatt målinger av PCB i slam fra både kulvert og sandfangkummer. Måling av PCB i vannmasser er foretatt med et FFI-utviklet utstyr for høyvolum vannprøvetaking for måling av PCB, mens utlekkingen av PCB fra dokk 4 er blitt undersøkt ved å sette ut en presenning som omslutter utløpet av dokk 4 for i størst mulig grad å hindre vannutskiftning. Ved å sammenligne konsentrasjonen av PCB i vannprøver tatt utenfor denne presenningen med konsentrasjonen i vannprøver tatt innenfor presenningen vil det være mulig å antyde noe om transport av PCB ut fra dokk 4. For å avdekke eventuelle konsentrasjonsforskjeller er det benyttet høyvolum vannprøvetaking innenfor og utenfor presenningen omkring en måned etter utsetting av presenningen. I tillegg er det satt ut SPMD som passiv prøvetaker. Denne vil gi et mer integrert svar på konsentrasjonsforskjellen i hele perioden som presenningen har vært utplassert. Både i 2006 og 2007 er det blitt påvist et forhøyet nivå av PCB i vannmassene i dokk 4 sammenlignet med det som finnes i vannmassene i havnebassenget utenfor ubåtbunkeren. Det er derfor sannsynlig at det er tilført noe PCB-forurenset masse i dokk 4 som kan gi opphav til transport av PCB ut i havnebassenget. Målingene av PCB i vannmassene innenfor og utenfor presenningen tyder på at det er en viss transport av PCB ut fra dokk 4, men at denne er veldig liten og nærmest ikke målbar selv etter utsetting av presenning. Det er derfor stor sannsynlighet for at denne transporten ikke vil kunne ha noen betydning for miljøet utenfor ubåtbunkeren. Fortsatt blir det funnet høye konsentrasjoner av PCB i slam fra både kulvert og sandfangkummer, noe som indikerer at det finnes aktive kilder til PCB ved eller i nærheten av ubåtbunkeren. For å sikre at disse kildene av PCB i minst mulig grad bidrar til å forurense havnebassenget utenfor ubåtbunkeren, anbefales det å gjøre en kartlegging for å avdekke disse kildene, slik at eventuelle tiltak kan iverksettes. For i størst mulig grad å hindre transport av PCB-forurenset slam fra kulvert og sandfangkummer og ut i havnebassenget, anbefales det at regelmessig rengjøring av disse blir foretatt.en_GB
dc.description.abstractA monitoring program for the period 2006 – 2008 is established to assess suspected leaching of PCB from the submarine pen in Laksevåg, Bergen. The program is carried out by FFI on assignment from The Norwegian Defence Estates Agency (FB). Preventive measures in the form of removing contaminated mud from a culvert and sand traps in the pen were carried out by FB in 2005. The objective of this study is to monitor the effects of these measures on transport of PCB from the submarine pen to the surrounding harbour basin. The results from the monitoring in 2006 were presented in October 2006, while this report presents the results from the monitoring in 2007. The monitoring consisted of three parts. One part focused on measuring the concentration of PCB in water inside the demolished dry dock number 4, while the second part focused on measuring the possible leaching of PCB from this dry dock to the harbour basin. In the third part the concentration of PCB in mud from a culvert and sand traps was measured. Water from wells inside the demolished dry dock number 4 and from the harbour basin outside this dock were sampled with a high volume water sampler developed by FFI. Leaching of PCB from the dry docks was monitored by introducing a geophysical barrier in the watercolumn outside dry dock number 4. The role of this barrier was to limit diffusion and dilution of any PCB leaching from the dry dock. Water sampling using the high volume water sampler and SPMDs were used to measure the concentrations of PCB inside, and outside the geophysical barrier to determine the likelihood of PCB leaching from the submarine pen In 2006 and 2007 the measured concentration of PCB in water inside dry dock number 4 was higher compared to the levels in the surrounding harbour basin. It is therefore likely that a source of PCB exists in this dry dock, and that it may represent a possible source of PCB contamination to the surrounding harbour basin. Results show that the concentration of PCB in water is elevated inside the geophysical barrier compared to the surrounding harbour basin. This result indicates transport of PCB from the demolished dry dock number 4 to the harbour basin. However, this transport is very small and almost non-detectable even using a geophysical barrier to limit diffusion and dilution of the contaminants. This small flux of PCB from the dry dock is likely to have no significant effect on the marine environment in the surrounding harbour basin. The concentration of PCB in mud from the culvert and sand traps is still high. This indicates the presence of active sources of PCB at, or close to the submarine pen in Laksevåg. To prevent these sources from contaminating the marine environment in the harbour basin, it is recommended that the sources of PCB should be identified and, if possible, measures implemented.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.titleOvervåkning av PCB-forurensning ved ubåtbunkeren i Laksevåg - 2007en_GB
dc.subject.keywordForurensningen_GB
dc.subject.keywordOvervåkingen_GB
dc.subject.keywordUndervannsbåteren_GB
dc.source.issue2008/00280en_GB
dc.source.pagenumber20en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record