Show simple item record

dc.contributorStrømseng, Arnljoten_GB
dc.contributorJohnsen, Arnten_GB
dc.contributorKarsrud, Toveen_GB
dc.contributorLjønes, Maritaen_GB
dc.contributorParmer, Marthe Petrineen_GB
dc.contributorJohn, Sunilen_GB
dc.contributorLunder, Heleneen_GB
dc.contributorLarsen, Anitaen_GB
dc.contributorMyran, Anneen_GB
dc.date.accessioned2018-11-09T10:18:14Z
dc.date.available2018-11-09T10:18:14Z
dc.date.issued2008
dc.identifier
dc.identifier.isbn978-82-464-1358-7en_GB
dc.identifier.other2008/00110
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2073
dc.description.abstractForsvarets forskningsinstitutt har fra Forsvarsbygg fått i oppdrag å gjennomføre en vurdering av utlekkingspotensialet av både tungmetaller og eksplosiver i jordmasser fra Haukberget I og II i forbindelse med gjennomføring av oppryddingsarbeidet i Hjerkinn skyte- og øvingsfelt. Det ble gjennomført feltarbeid på Hjerkinn 19. og 20. juni 2007. Det ble prioritert å ta prøver av jordmasser fra blenderinger som sannsynligvis var mye brukt, men også slik at et utvalg av blenderinger i hele banens lengde ble prøvetatt. I tillegg ble det tatt seks prøver fra veiene på de to stridsvognsskytebanene. Jordmassene som det ble tatt prøver av var dels tilkjørte gruvemasser fra Tverrfjellet gruve og dels stedegen masse fra Storranden. Prøvene ble etter lufttørking og sikting i laboratoriet analysert for innhold av syreløslige tungmetaller og eksplosiver før det ble gjennomført utlekkingstester ved bruk av standard metoder. Disse testene besto av en kolonnetest (L/S 0,1) og en ristetest (L/S 10). Utlekkingspotensialet ble så vurdert i forhold til grenseverdier satt i ”Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall” (avfallsforskriften). Resultatene viser at utlekkingspotensialet for Sb i jordprøver fra noen blenderinger er høyt og at det var en viss korrelasjon mellom konsentrasjonen i jorda og utlekkingspotensialet. Utlekkingspotensialet i disse massene er så høyt at de blir klassifisert som farlig avfall. Massene fra disse blenderingene bør derfor deponeres i et avrenningssikkert deponi. For Pb og Cu var resultatene mindre entydige og det var ingen klar korrelasjon mellom konsentrasjon i jorda og utlekkingspotensialet. Tre av prøvene hadde imidlertid spesielt høye Pb-konsentrasjoner og disse viste også høyest utlekkingspotensial. I prøvene som er tatt fra veiene ble det ikke påvist utlekking av tungmetaller. Disse massene kan derfor deponeres i ordinære deponi uten avrenningssikring. Nivået av eksplosiver i jordprøvene er relativt lavt og for alle prøver lavere enn den normverdi for mest følsomt arealbruk som FFI har beregnet. HMX og PETN er de eksplosivene som dominerer, men det finnes også spor av RDX og TNT. Utlekkingstesten viser at det er HMX og PETN som har det største utlekkingspotensialet. Det er ingen grenseverdi for eksplosiver i avfallsforskriften og derfor gjelder kriterier for farlig avfall. Det er ingen prøver som inneholder konsentrasjoner av eksplosiver over 50 mg/kg (0,005 %) og massene vil derfor ikke bli definert som farlig avfall. Disse massene kan derfor deponeres i ordinære deponi uten avrenningssikring.en_GB
dc.description.abstractThe Norwegian Defense Research Establishment has performed measurements of the potential for leakage of heavy metals and explosives from soil in berms and roads at Haukberget I and II in Hjerkinn shooting range. This work was performed on assignment from the Norwegian Defence Estates Agency in connection with the restoration of the shooting range at Hjerkinn into civilian purposes. The field work was performed during the 19th and the 20th of June in 2007. It was prioritized to take soil samples from the most used shooting berms, but also so that the whole length of the range was sampled. The sampled soil consisted of masses from a disused mine (Tverrfjellet) and local soil taken from Storranden. The soil samples were air dried and sieved in the laboratory and analysed for acid soluble heavy metals and explosives. Then leakage tests using standard methods were carried out. These tests consisted of a column test (L/S 0.1) and a shake test (L/S 10). The potential for leakage was evaluated according to limit values given in Norwegian legislation. The results showed that the leakage potential for Sb in soil samples from some of the berms was particularly high, and there was an apparent correlation between Sb concentration in soil and leakage potential. According to Norwegian legislation some of the samples were classified as dangerous waste and should be deposited at a run-off free deposit. For Pb and Cu the results were less clear and no correlation between soil concentration and leakage potential was observed. However, three of the soil samples with particularly high Pb concentration showed the highest leakage potential. The soil samples from roads didn’t show any considerable leakage of heavy metals and can be placed in a conventional landfill. The concentrations of explosives in the analysed soil samples were relatively low and were for all samples lower than the limit values for sensitive area use. HMX and PETN were the dominating explosives,, but trace amounts of RDX and TNT were also found. The leakage tests showed that HMX and PETN have the largest leakage potential. There is no legislation for leakage potential of explosives, and the prevailing regulation for classifying waste was therefore used. No soil samples contained concentrations of explosives higher than 50 mg/kg (0,005 %), which means that the soil will not be classified as dangerous waste and can be placed in a conventional landfill.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.titleBestemmelse av utlekkingspotensialet i masser fra Haukberget I og II i Hjerkinn skyte- og øvingsfelten_GB
dc.subject.keywordSkytefelten_GB
dc.subject.keywordTungmetalleren_GB
dc.subject.keywordSprengstofferen_GB
dc.subject.keywordJordbunn - Forurensningen_GB
dc.source.issue2008/00110en_GB
dc.source.pagenumber90en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record