Show simple item record

dc.contributorValaker, Sigmunden_GB
dc.date.accessioned2018-11-09T10:02:16Z
dc.date.available2018-11-09T10:02:16Z
dc.date.issued2007
dc.identifier1084
dc.identifier.isbn978-82-464-1292-4en_GB
dc.identifier.other2007/02251
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2066
dc.description.abstractEt av hovedformålene med FFI-prosjekt 1084 Samhandling i Nettverk – Eksperimentering (SINETT) er å utforske samhandling knyttet til nettverksbaserte teknologier. I særlig grad er det en hensikt med denne rapporten å legge et grunnlag for studiet av både de teknologiske og organisasjonsmessige mekanismene som kan ha betydning for utviklingen av et felles handlingsgrunnlag, både innad i militære organisasjoner og i militært-sivilt samarbeid. Hovedtemaet for de teoretiske betraktningene er forholdet mellom kollektiv sensemaking, kommunikasjonsbetingelser og informasjonsinfrastruktur. Med basis i en forståelse av informasjonsprosessering som et grunnleggende aspekt ved organisering knyttes det an til teorier som legger grunnlag for å vurdere hvilke muligheter mediebruk og informasjonsinfrastruktur gir for å utvikle felles handlingsgrunnlag. Forholdet mellom utviklingen av felles handlingsgrunnlag og kollektiv kunnskap, med vekt på transaktive minnesystem, og koordinering, spesielt selvsynkronisering, vurderes også i denne sammenheng. En gjennomgang av empirisk forskning på både militære og sivile operasjoner tydeliggjør at kollektiv sensemaking og informasjonsteknologi i noen grad har vært studert. De organisatoriske mekanismene som kan muliggjøre effektiv dannelse av felles handlingsgrunnlag er i særlig grad studert tidligere. Imidlertid synliggjør denne gjennomgangen at det fortsatt er behov for å studere nærmere, innenfor en militær og militær-sivil samarbeidskontekst, betydningen av distribuert kommunikasjon for kollektiv sensemaking under en operasjon og dannelsen av transaktive minnesystem i midlertidige teams.en_GB
dc.description.abstractOne of the principal aims of FFI project 1084 Samhandling i Nettverk - Eksperimentering (Interaction in Network – Experimentation) is to explore interaction in relation to network-based technologies. In particular the aim of this report is to make a foundation for the study of both the technological and organizational mechanisms that might underlie the development of common basis for action, within military organizations and in military-civilian cooperation. The relationship between collective sensemaking, communication conditions and informationinfrastructure is the main theme of the theoretical considerations. Theories that make a foundation for understanding the impact of use of media and informationinfrastructure on the elaboration of common basis for action are presented, based on the view that information processing is a core aspect of organizations. The relationship between development of common basis for action and collective knowledge, e.g. transactive memory, and coordination, e.g. selfsynchronization, is discussed. A review of empirical research on both military and civilian operations highlights that collective sensemaking and the use of information technology to some degree has been investigated. Especially, the organizational mechanisms that enable the effective construction of a common basis for action, has been studied so far. However, this review suggests a need to study, within a military and military-civilian collaborative context, the importance of distributed communication on collective sensemaking and self-synchronization during operations, and the development of transactive memory in distributed temporary teams.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.titleKollektiv sensemaking og informasjonsstruktur i nettverksbaserte operasjoner - et human factor perspektiven_GB
dc.subject.keywordKommunikasjonen_GB
dc.subject.keywordBeslutningsprosesseren_GB
dc.source.issue2007/02251en_GB
dc.source.pagenumber56en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record