Show simple item record

dc.contributorStensrud, Runeen_GB
dc.contributorRutledal, Frodeen_GB
dc.contributorHellesnes, Jørn-Ivaren_GB
dc.contributorDanjord, Franken_GB
dc.date.accessioned2018-11-09T09:50:50Z
dc.date.available2018-11-09T09:50:50Z
dc.date.issued2007
dc.identifier1042
dc.identifier.isbn978-82-464-1258-0en_GB
dc.identifier.other2007/01722
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2058
dc.description.abstractDenne rapporten er hovedleveransen fra FFI-prosjekt 1042, Metode for konseptutvikling (METEK), og hensikten med den er å gi anbefalinger i forhold til hvordan konseptutvikling bør foregå i det norske Forsvaret i tiden framover. Rapporten er utarbeidet med tanke på to målgrupper. I første rekke retter rapporten seg mot beslutningstakere med ansvar for utviklingen av Forsvaret. Den andre målgruppen er konseptutviklerne (de som skal gjennomføre konseptutviklingen). I rapporten utvikles det en metode som skal sikre rasjonell styring og gjennomføring av konseptutviklingen. En rekke andre nasjoner og NATO vektlegger såkalt konseptledet kapabilitetsutvikling. Det vil si at kapabilitetsutviklingen er styrt av en målrettet konseptutvikling, i den forstand at overordnede operasjonskonsepter, som beskriver hvordan militære styrker er tenkt brukt for å løse tildelte oppgaver, legges til grunn. Prosjektet har med bakgrunn i en kartlegging av relevante nasjoners måte å gjennomføre konseptutvikling på, foreslått et norsk rammeverk til hjelp for militær konseptutvikling. I rapporten beskrives et slikt rammeverk med følgende elementer: • Definisjoner som sikrer felles forståelse av begreper og sammenhenger • Konsepthierarki som har til hensikt å beskrive hvilke sammenhenger som eksisterer mellom konsepter på ulike nivå og typer av konsepter • Kapabilitetsrammeverk som har til hensikt å strukturere ressursbruken i utviklingsarbeidet og ikke minst danne overbygning for vurdering av operativ effekt • Utviklingsorganisasjon som har til hensikt å avklare hvilke organisatoriske elementer i Forsvaret som har ansvar for utviklingen og hvem som har hvilken beslutningsmyndighet • Prosesser som har til hensikt å forklare hvordan det skal arbeides i konseptutviklingen • Styringsverktøy i form av planer og en oversikt over prioriterte utviklingsområder I rapporten utledes konseptutviklingens plass i forhold til øvrig utviklingsaktivitet i Forsvaret. Det presenteres en overordnet modell for kapabilitetsutviklingen, der konseptutvikling inngår som en av fire hovedprosesser. Beskrivelsene av de ulike prosessene i modellen er grunnlag for den avsluttende drøftingen av grensesnittet mellom konseptutvikling og hhv langsiktig forsvarsplanlegging og materiellanskaffelsesprosessen.en_GB
dc.description.abstractThe object of the report of FFI-project 1042, Methodology of concept development (METEK) is to give a recommendation according to how concept development should be practiced in the Norwegian defence in the future. This report addresses both decision makers and specialists of concept development. The main purpose of this report is to describe a framework for concept development that supports the Norwegian defence concept-led capability based approach to policy and planning. A long list of other nations and NATO place emphasize on so-called concept-led capability- based development. This means, the capability-based development is lead by a goal-oriented concept development, i.e. a principal operating concept describing how military forces is considered to be used to solve allocated tasks, is to be relied on and forming the basis of future ideas and theories. Ultimately, concepts provide a framework that ensures the fundamental inputs to capabilities are aligned, and generates unity of purpose inquired within a diverse force development community. The project has on the basis of a survey on how some relevant countries do their military concept development, proposed a framework for concept development addressed the community of defence in Norway. The main elements of the framework are: • Definitions to ensure common understanding of ideas proposed • Concept Hierarchy to describe the connection between different types of concepts • Capability Framework suggested to define the Lines of Development and form the superstructure for evaluation of operational effect • Organization and organizational elements clarifying roles and responsibility regarding allocation of resources to the concept development and concept maturity process • Process definitions and process descriptions make sure that concept development is done properly • Management tools like planning tools (and strategic guidance) for priority-setting of developmental activities. The report defines concept development in proportion to and according to other development work in the community of defence in Norway. The report presents a generic enterprise activity life-cycle model called a model for capability development, where concept development is included as one out of four main processes. The descriptions of the main processes in this model makes-up the basis for the final discussion about the interface between concept development and respectively long-term planning and procurement (acquisition) of defense material.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.titleMetode for konseptutviklingen_GB
dc.subject.keywordKonsepten_GB
dc.subject.keywordKonseptutviklingen_GB
dc.subject.keywordMetodeen_GB
dc.source.issue2007/01722en_GB
dc.source.pagenumber104en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record