Show simple item record

dc.contributorShahzadm, Alien_GB
dc.contributorSkogstad, Arne K.en_GB
dc.contributorSkøelv, Ågeen_GB
dc.contributorWarberg, Erik N.en_GB
dc.contributorWillassen, Einaren_GB
dc.date.accessioned2018-11-07T11:44:45Z
dc.date.available2018-11-07T11:44:45Z
dc.date.issued2007
dc.identifier1024
dc.identifier.isbn978-82-464-1182-8en_GB
dc.identifier.other2007/00915
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/1988
dc.description.abstractForsvarets forskningsinstitutt (FFI) har på oppdrag fra Forsvarsdepartementet (FD) gjennomført et oppdrag for å utarbeide grunnlagsmateriale til departementets utarbeidelse av en helhetlig strategi for de næringspolitiske aspektene ved Forsvarets anskaffelser. Strategien skal ta utgangspunkt i Forsvarets materiellrelaterte behov og skal bidra til å sikre Forsvaret tilgang på kompetanse, materiell og tjenester. Utfordringene skal løses i et strategisk samarbeid med Forsvarets samarbeidspartnere innenfor forskningsmiljøene og næringslivet og skal bidra til en økt verdiskapning i næringslivet samt styrking av næringslivets konkurranseevne. Forsvarets materiellrelaterte behov spenner over et vidt område både i forhold til de forskjellige fasene i materiellets levetid (plan, anskaffelse, drift, etc) og den teknologiske dybden som materiellet representerer. En stadig reduksjon av Forsvarets egne miljøer kombinert med en utfordrende fremtid nødvendiggjør utstrakt bruk av sivile samarbeidspartnere for å kunne møte de fremtidige utfordringene som Forsvaret står ovenfor. I tillegg til de faglige utfordringene representerer også etableringen av gode samarbeidsmodeller en utfordring. Strategien legger til grunn at partene betrakter hverandre som strategiske samarbeidspartnere og at det åpnes opp for bruk av integrerte samarbeidsmodeller for alle prosjekt- og driftsfaser. Det strategiske samarbeidet skal resultere i etableringen av et utvalg av aktiviteter/prosjekter som skal gjennomføres i samarbeid med næringslivet. Aktivitetene skal tjene Forsvaret ved at de bidrar til å understøtte deres fremtidige behov. Forsvaret har et planverk og et anskaffelsesregelverk som på en god måte åpner opp for at Forsvaret skal kunne gå inn i den type samarbeid som vil kunne tjene alle parter på en god måte. Dette skal samtidig sikre at vi ivaretar nasjonal kompetanse på områder som vil være kritiske for Forsvaret i fremtiden. De teknologiske kompetanseområdene beskriver sentrale fremtidige kompetanseområder. Internasjonalt samarbeid og prosjekter som kan gjennomføres i samarbeid med internasjonale bedrifter vil ha stor betydning for utviklingen av våre nasjonale miljøer. Internasjonalt samarbeid vil kunne gi oss muligheten for å samarbeide med andre om morgendagens løsninger. Partene må sammen utvikle en felles strategi for å sikre dette. Bruk av gjenkjøp er et sentralt virkemiddel for å oppnå adgang til andre markeder.en_GB
dc.description.abstractThe Norwegian Defence Research Establishment (FFI) has developed a foundation and key points in connection with establishing an industrial defence strategy plan for defence related industry in Norway. The task was given to FFI from the Norwegian Ministry of Defence and shall be based on the material related needs to the Defence Forces. The strategy shall safeguard that the Defence Forces will have access to necessary competency, equipment and services. This task must be solved in a strategic collaboration between the Defence Forces and its partners within research and industry. At the same time this should also increase the turnover and strengthen the competitiveness of the industrial base. The Defence Forces material related needs are covering a wide field of different challenges. The different phases of the life of the material (planning, purchase, operation, upgrading and termination) all represent its own challenges, in addition to the technological challenges following the introduction of more complex equipment in the future. The technical and material related environments within the Defence Forces have experienced a reduction in manpower during the last years. This is a result of the required cost reduction associated with operation of the forces. Such a development also requires that civilian companies have to be included to assist in meeting the future challenges. The strategy needs to build on a strategic relation between the partners and establish a dialogue in the early phases to identify the competency needed to meet the future. This need for competency has to be converted into activities and projects that will give the Defence Forces the needed knowledge to secure future operations. Based on the already existing planning tool, used by the Defence Forces in connection with developing the future defence structure, the platform to identify these critical competencies exists. Also the established technological competency areas represent a tool for prioritising future activities. International collaboration will play an important part in developing and acquiring future material and will for this reason also represent a possibility to secure activities that will be a part of building up the needed competency. The use of offset has been and will continue to be an important part of giving access to the export market for our industry in the future.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.titleNæringspolitiske aspekter ved Forsvarets anskaffelseren_GB
dc.subject.keywordMateriellanskaffelseren_GB
dc.source.issue2007/00915en_GB
dc.source.pagenumber78en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record