Show simple item record

dc.contributorKvadsheim, Petter H.en_GB
dc.contributorLam, Frans-Peteren_GB
dc.contributorMiller, Patricken_GB
dc.contributorKleivane, Larsen_GB
dc.contributorAlves, Ana Catarinaen_GB
dc.contributorAntunes, Ricardoen_GB
dc.contributorBocconcelli, Alexen_GB
dc.contributorvan IJsselmuide, Sanderen_GB
dc.contributorOlivierse, Marijkeen_GB
dc.contributorVisser, Fleuren_GB
dc.date.accessioned2018-10-30T14:26:00Z
dc.date.available2018-10-30T14:26:00Z
dc.date.issued2009
dc.identifier1082
dc.identifier.isbn978-82-464-1611-3en_GB
dc.identifier.other2009/01140
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/1848
dc.description.abstractForsvaret har utrykt behov for å få kartlagt sjøpattedyrs følsomhet overfor sonarsignaler, også atferdsmessige påvirkninger. 3S-konsortiet, som for tiden består av fire partnere, FFI, Woods Hole Oceanographic Institution (USA), Sea Mammal Research Unit (UK) og TNO (Nederland), gjennomførte i mai-juni 2009 et forskningstokt i norske farvann for å undersøke hvordan spekkhogger, spermhval og grindhval påvirkes av ulike sonarsignaler. Målsetningen er å innlemme denne kunnskapen i retningslinjer for bruk av sonarer slik at man minimaliserer eventuelle negative påvirkninger på miljø. Forskningsgruppen besto av 29 forskere fra 9 ulike land. Vi har satt ut 17 digitale sensorpakker (Dtags) på hval (spermhval, spekkhogger og grindhval). Disse har registrert dyrenes atferd i til sammen 176 timer. Vi har gjennomført 6 sonareksponeringseksperimenter ved bruk av Socrates sonarkilden som sendte ulike signalerformer i ulike frekvensbånd, og vi har gjennomført samme antall negative og positive kontrollforsøk, ved henholdsvis bruk av fartøy uten sonar og spilling av spekkhogger lyder. I tillegg har vi gjennomført et pilotforsøk for å studere effekten av ”forsiktig oppstart” (ramp-up), og vi har samlet inn normalatferdsdata på de tre målartene. Under gjennomføringen av disse eksperimentene ble det også foretatt systematiske registreringer av gruppeatferd, og vi studerte effekten av selve merkingen. Vi har også gjort betydelige fremskritt i utviklingen av mer effektive måter å merke hval på, både ved bruk av ARTS systemet som skyter merket på dyret og ved bruk av en veldig lang karbonfiber stang for merking av spermhval. I tillegg har vi kartlagt de akustiske transmisjonsforholdene i det miljøet vi har opererte i, og samlet inn data på passiv akustisk deteksjon og sporing av hval. Gjennomføring av kontrollerte eksponeringsstudier på hval er kostbare og kompliserte operasjoner, som involverer tung logistikk inklusive to forskningsfartøy, bruk av meget sofistikerte sonarutstyr og innsamling av atferdsdata fra en art som stort sett er usynlig for det menneskelige øye. Dette er tredje gangen 3S-gruppen gjennomfører denne type tokt. Det totale resultatet fra dette internasjonale samarbeidet er 15 eksperimenter, hvorav de fleste innebærer gjentatte eksponeringer på tre arter av hval (spermhval, spekkhogger og grindhval). Dette innebærer en mangedobling av det totale datamengden som er tilgjengelig for å belyse spørsmålet om hvordan militære sonarer påvirker sjøpattedyrs atferd. Dersom vi adderer noe mer data på normalatferd, mener vi nå at vi basert på dette resultatet har et solid grunnlag for å si noe sikkert om hvordan de tre målartene påvirkes av ulike sonarsignaler. Denne kunnskapen bør brukes som grunnlag for vitenskapelige funderte retningslinjer for bruk av militære sonarer som bedre balanserer operative behov med miljøhensyn.en_GB
dc.description.abstractThere is a pressing need to quantify the sensitivity of cetaceans to behavioral disturbance by naval sonar. The 3S group currently involving four main partners (FFI, TNO, SMRU and WHOI) conducted in May-June 2009 a research trial in Norwegian waters to investigate behavioral reactions of killer whales, pilot whales and sperm whales to Low Frequency Active Sonar (LFAS) and Mid Frequency Active Sonar (MFAS) signals, in order to establish safety limits for sonar operations. The research group consisted of 29 scientists from 9 different countries. We have deployed 17 dtags to sperm whales, killer whales and pilot whales. These tags have recorded the behavior of the tagged animal for 176 hrs total. We have conducted 6 sonar exposure experiments using the Socrates sonar source transmitting signals in different frequency bands and waveforms and conducted the same number of negative and positive controls using vessel approaches without sonar transmission and playbacks of killer whale sounds, respectively. In addition we have conducted a pilot experiment on how to study effects of ramp up using a different exposure protocol, and collected baseline data on all three species. In carrying out these experiments we have also systematically collected focal follow and group behavioral data according to predefined protocols and we have collected data on the effects of tagging. We also achieved significant progress in developing new techniques for deployments of tags using both the remote launching system ARTS and a specially designed setup with a very long hand held pole for sperm whale tagging. In addition, we have collected data on the acoustic transmission conditions in the environment and collected data on passive acoustic detection and tracking of marine mammals from two towed arrays (Delphinus (TNO) and Beamer (SMRU). Conducting behavioral response studies is an expensive and complicated operation involving heavy logistics, operation of sophisticated sonar equipment and collection of behavioral data of animals which are mostly invisible to humans. This is the third research cruise conducted by the 3S-team (triple S goes triple), and the total outcome of this international collaboration is 15 experiments, most of them involving multiple exposures, on three different species of cetaceans (sperm whales, long finned pilot whales and killer whales). This effort vastly increases the total amount of data available to address the question of behavioral effects of sonar on cetaceans. With the addition of some data on baseline behavior, we now believe we have a solid data set to address the questions of how our target species are affected by different sonar signals. This information should be used to make science based mitigation procedures which can better balance operational requirements and unintended environmental consequences of sonar use.en_GB
dc.language.isoenen_GB
dc.titleCetaceans and naval sonar : the 3S-2009 cruise reporten_GB
dc.subject.keywordSonar - Miljøpåvirkningen_GB
dc.subject.keywordHvalen_GB
dc.source.issue2009/01140en_GB
dc.source.pagenumber36en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record