Show simple item record

dc.contributorBetten, Stianen_GB
dc.contributorBorgen, Per Christianen_GB
dc.contributorKnutsen, Bjørn Olaven_GB
dc.contributorAas, Johanen_GB
dc.contributorÅtland, Kristianen_GB
dc.date.accessioned2018-10-08T12:07:38Z
dc.date.available2018-10-08T12:07:38Z
dc.date.issued2011-08-08
dc.identifier1155
dc.identifier.isbn978-82-464-1944-2en_GB
dc.identifier.other2011/01413
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/1347
dc.description.abstractFFI-prosjektet ”Norsk Sjømakt 2030” (Sjømaktprosjektet) har som ambisjon å bidra til å kartlegge faktorer og sammenhenger som kan tenkes å påvirke sjømaktens anvendelse og anvendelighet i et lengre tidsperspektiv, herunder fremveksten av nye globale og/eller nasjonale sikkerhetsutfordringer, endringer i sjømaktens rolle, og utviklingen av nye operasjonsmåter. Denne rapporten analyser noen av de forholdene som skaper eller påvirker regionale og globale endringsprosesser. Blant driverne vi ser nærmere på er utviklingstrekk innen demografi og urbanisering, den økonomiske globaliseringen, fremveksten av en mer multipolar verden, og ikke minst de globale klimaendringene. Disse driverne er i mange tilfeller gjensidig avhengige av hverandre, og utviklingen av dem har ikke foregått i et politisk vakuum. Både den teknologiske utviklingen og fremveksten av en liberal ideologi på global basis har for eksempel virket retningsgivende på globaliseringen. Denne rapporten har derfor som ambisjon ”å se inn i framtiden”, men ikke å ”spå” om den. Rapporten omtaler en rekke globale fenomener som blir behandlet innenfor tre separate, men likevel gjensidig avhengige saksområder som demografi, globalisert økonomi, og klima og miljø. Den demografiske utviklingen peker i retning av at den globale befolkningsøkningen ikke vil avta på lenge ennå, og migrasjonen til Europa vil fortsatt øke godt hjulpet av de pågående globaliseringsprosessene. Uro og konflikter vil kunne følge av dette både lokalt og regionalt. Eldrebølgen og befolkningsnedgangen i industrilandene bidrar til at disse vil miste sin relative økonomiske styrke og det økonomiske og deler av det politiske tyngdepunktet forskyves østover til Asia. Økonomisk makt kommer til å flytte seg fra de tradisjonelle aktørene (USA, EU, Japan) til de såkalte BRIC-landene (Brasil, Russland, India og Kina). Samtidig vil oppfattelse av politisk, sosial og økonomisk ulikhet gi grobunn for økt ustabilitet og sosiale spenninger. Det kan også være starten på konfliktsituasjoner. I de områdene der religiøs tilhørighet er viktigere enn nasjonal identitet kan radikalisering utvikle seg og ende med terroraktivitet. Ideologi og kultur vil derfor være en vesentlig drivkraft bak konflikt i det 21. århundre. Økt velstand og befolkningsøkningen i verden skaper dessuten press på energi- og naturressursene. Dette vil isolert sett øke faren for mellomstatlige konflikter. En økning i BNP kommer til å medføre at mindre- og mellomstore land kan få gjenanskaffet og økt sine militære kapasiteter. Klimaeffektene, ekstremvær og andre naturfenomener vil kunne skape katastrofer i tett bebodde og utviklede kystområder. Klimarelaterte endringer i naturmiljøet, eksempelvis i Afrika sør for Sahara, vil kunne forsterke spenninger innen og mellom stater, føre til økt migrasjon og gi grobunn for fremvekst av radikale politiske krefter. Norges nærområder i nord vil også påvirkes av klimaendringene. Etter hvert som temperaturen øker og isen i Polhavet smelter, vil det industrielle og kommersielle aktivitetsnivået i Arktis trolig øke i omfang, og det samme vil omverdenens interesse for regionen. Dette innebærer at kyststatenes rettigheter og handlefrihet kan bli satt under press.en_GB
dc.description.abstractThe FFI-project”Norwegian Sea power 2030” (the Sea power project) has as an overarching ambition to clarify factors and relations that can influence upon the utility and application of Norwegian Sea power in a rather long term perspective. Within this context, the ambition is to study the growth of new global and/or national security challenges, changes in the role of sea power, and the development of new operational methods. This report analyses some of the conditions that shape or influence upon regional as well as global processes of change in the international system as such. Among the processes we take a closer look upon are developments within the spheres of demography and urbanization, the economic globalization, the coming multipolar world, and not least the global climate changes. These processes are in many ways interdependent of each other and the development of them has not taken place within a political vacuum either. New enhancements in technology and science and the growth and proliferation of a neoliberal ideology have been directional on the globalization processes. The aim of this report is therefore to have a “look into the future”, but not to make any “prophesies” about it. The report describes a row of global phenomenons which is analysed within three separate, but interdependent issue areas like demography, globalised economy, and climate- and environment. The demographic development points in the direction of a rise in the global population, and that this increase will not diminish in the foreseeable future. The immigration to Europe will continue to grow helped by the ongoing globalization processes. Unrest and conflicts may be a consequence at the local and regional level. An increase in the elderly population and the decline of the population in industrial countries points in the direction of a decline in economic strength and the movement of the economic and political center of gravity towards Asia. Economic power will therefore move from the traditional actors (the US, EU and Japan) to the socalled BRIC-countries (Brazil, Russia, India and China). At the same time, the perceived inequality in political, social and economic spheres will lay the foundation for an increase in instability and social tensions. In areas and regions where religious belonging is more important than national identity can radicalization develop into terrorism. Ideology and culture will therefore be an important force of conflict in the 21. Century. An increase in wealth combined with population increase will put pressure on energy- and natural resources. This will enhance the danger of interstate conflicts. The climate effects, including extreme weather could create catastrophes in rural areas as well as in coastal areas. Climate related changes in the natural environment, as for example in Africa south of Sahara, could strengthen the tension between the states in this area of the world. Norway’s near abroad in the north will also be influenced by climate changes. The rising temperature in the Arctic will influence upon the industrial and commercial activity level, and the interest of the area by the surrounding world will be on the increase. One important consequence is that the judicial rights and freedom of action of coastal states will come under pressure.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.titleNorsk sjømakt 2030 - globale utviklingstrekken_GB
dc.subject.keywordSjøforsvaren_GB
dc.subject.keywordSosiale forholden_GB
dc.subject.keywordGlobaliseringen_GB
dc.subject.keywordKlimaen_GB
dc.source.issue2011/01413en_GB
dc.source.pagenumber43en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record