Show simple item record

dc.contributorUtstøl, Simonen_GB
dc.contributorMelnes, Marteen_GB
dc.contributorKarsrud, Tove Engenen_GB
dc.contributorPrydz, Petter Andreen_GB
dc.date.accessioned2018-10-05T13:01:32Z
dc.date.available2018-10-05T13:01:32Z
dc.date.issued2017-03-31
dc.identifier1444
dc.identifier.isbn978-82-464-2915-1en_GB
dc.identifier.other17/00741
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/1318
dc.description.abstractRapportene “Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap” utgis årlig av Forsvarets Forskningsinstitutt og er basert på innrapporterte tall til Forsvarssektorens miljødatabase (MDB) fra sektoren samt avtalepartnere tilknyttet sektorens virksomhet. Rapportene gir oversikt over resultat og utvikling for sentrale miljøaspekter i forsvarssektoren over tid, herunder avfall, energi, drivstoff, ammunisjon, vann, kjemikalier og akutte utslipp, samt utslipp av klimagasser og andre stoffer. Næringsavfall rapporteres direkte til MDB fra avfallsselskapene i de ulike markedsområdene i Forsvarsbygg (FB), mens bygg- og anleggsavfall rapporteres av FB. Det ble generert totalt 15 196 tonn næringsavfall i 2016, som utgjør en reduksjon på 7 % fra 2015. Sorteringsgraden for næringsavfall var 60 %, mens andelen avfall til material- eller energigjenvinning var 96 %. Energiforbruk knyttet til forsvarssektorens bygg- og anlegg i Norge i 2016 innhentes fra FB og energiledelsessystemet Energinet. Det rapporterte samlede energiforbruket knyttet til bygg- og anlegg i 2016 var 705 GWh. Dette er en økning på ca. 2 % fra 2015. Energi levert fra fyringsolje er redusert med 4 % fra 2015 og fornybarandelen er beregnet til 87 %. Drivstofforbruket knyttet til forsvarssektorens kjøretøy, luftfartøy, fartøy og aggregater i 2016 var 89 041 m3 . Dette representerer en økning på 5 % sammenlignet med 2015. Forbruk på fartøy og luftfartøy står for 92 % av det samlede drivstofforbruket i sektoren. Ammunisjonsforbruk fordelt på organisasjonsenhet, skytefelt og ammunisjonstype blir rapportert til MDB via Digital blankett 750 (DBL-750). I 2016 ble det innrapportert 16 830 701 ammunisjonsenheter, 15 % flere enn i 2015. Rapporteringsgraden beskriver forholdet mellom utlevert og innrapportert ammunisjon og er beregnet til 73 % (uten løsammunisjon) for 2016, som er en økning på 5 % sammenlignet med 2015. Forbruk av blyholdig ammunisjon er redusert med 26 % fra 2015 til 2016. Vannforbruk fra sektoren blir innhentet fra FB. Det estimerte vannforbruket fra forsvarssektoren i 2016 var 2 310 775 m3 , og er omtrent uendret sammenlignet med 2015. Kjemikalieforbruk rapporteres fra etablissementer i sektoren der det benyttes betydelige mengder kjemikalier, men er med unntak av fly- og baneavisingskjemikalier mangelfullt innrapportert. Fra Forsvarets flystasjoner ble det innrapportert et forbruk på 31 082 kg flyavisingskjemikalier og 817 043 kg baneavisingskjemikalier i 2016. Andelen urea til avising av baner relativt til det totale forbruket av baneavisingskjemikalier er redusert med 10 % fra 2015. Utslipp til luft beregnes ut fra innrapportert drivstoff- og energiforbruk ved hjelp av utslippsfaktorer knyttet til ulike materielltyper og energivarer. I 2016 ble det beregnet et totalt utslipp av 301 000 tonn CO2-ekvivalenter fra forsvarssektorens virksomheter, som er en økning på 5 % fra 2015. Denne økningen henger spesielt sammen med økt drivstofforbruk på fartøy og luftfartøy. Det er nær sammenheng mellom de krav og forutsetninger som påvirker sektorens aktivitetsmønster og den samlede miljøpåvirkningen. Det er derfor relevant å vurdere miljøpåvirkningen i lys av oppgavene som forsvarssektoren skal forholde seg til innenfor dynamiske forsvarspolitiske rammer.en_GB
dc.description.abstractThe reports in the series “Environmental reporting in the Norwegian defense sector” are published annually by the Norwegian Defense Research Establishment (FFI) and present data reported by the defense sector and associated partners to the Norwegian Defense Environmental Database (NDED). The reports provide an overview of results and trends for environmental aspects of the defense sector’s operations including the generation of waste, energy expenditure, fuel consumption, use of ammunition, water consumption, chemicals and accidental emissions, as well as an overview of emissions of climate gases and other substances. Waste generation is reported to NDED by associated waste management companies contracted within the various market areas of the Norwegian Defense Estate Agency (NDEA). The total amount of waste produced in 2016 was 15 196 tons, which represents a reduction of 7 % compared to 2015. The degree of waste sorting was 60 %, while 96 % of all waste outside construction waste was either recycled or processed with energy recovery. Energy consumption associated with the defense sector’s buildings and properties in Norway is partly reported by NDEA and partly gathered from the energy management system Energinet. The total energy consumption in buildings and other properties was estimated to 705 GWh in 2016. This represents a 2 % increase compared to 2015. Energy provided by fuel oil was reduced by 4 % compared to 2015 and the proportion of renewable energy was estimated at 87 %. Fuel consumption connected to the use of vehicles, aircraft, vessels and auxiliary power units was 89 041 m3 in 2016. This is an increase by 5 % compared to 2015. Fuel consumption on aircraft and vessels represents ~92 % of the total fuel consumption in the defense sector. The use of ammunition is reported and specified on a digital form (DBL-750) by organizational unit, shooting range and ammunition type. A total of 16 830 701 units of ammunition were reported through DBL-750 in 2016, which represents an increase by 15 % compared to 2015. The degree of reporting is contingent on the relation between ammunition provided to the armed forces and the proportion reported as being used on the range. The degree of reporting in 2016 was 73 % (excluding blank ammunition), which is an increase of 5 % compared to 2015. Reported use of lead-based ammunition decreased by 26 % compared to 2015. Water consumption is reported by NDEA. The total estimated water consumption in 2016 was 2 310 775 m3 , which is approximately the same level compared to 2015. The use of chemicals is reported from establishments within the sector where chemicals are used on a regular basis, but is with the exception of de-icing fluids insufficiently reported. 31 082 kg of aircraft deicing, and 817 043 kg of runway deicing fluids was reported from the defense sector’s airbases in 2016. The relative usage of urea to the total usage of runway deicing fluids is reduced by 10 % from 2015. Emissions to air are estimated based on reported fuel- and energy use and emission factors associated with the various materiel. Emissions from the defense sector’s activities were estimated at 301 000 tons of CO2-equivalents in 2016. This represents an increase by 5 % compared to 2015, and is associated with increased fuel consumption of vessels and aircraft. There is a close relation between the demands and prerequisites which dictate the sector’s volume and pattern of activity and its total impact on the environment. It is therefore relevant to assess this impact in light of the tasks assigned to the defense sector within a dynamic political framework.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.titleForsvarssektorens miljø- og klimaregnskap for 2016en_GB
dc.subject.keywordMiljøovervåkingen_GB
dc.subject.keywordForsvarssektorenen_GB
dc.subject.keywordAvfallen_GB
dc.subject.keywordEnergien_GB
dc.subject.keywordKlimaen_GB
dc.subject.keywordAmmunisjonen_GB
dc.source.issue17/00741en_GB
dc.source.pagenumber59en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record