Show simple item record

dc.contributorRøtvold, Anitaen_GB
dc.date.accessioned2018-10-04T12:54:37Z
dc.date.available2018-10-04T12:54:37Z
dc.date.issued2016-12-19
dc.identifier1315
dc.identifier.isbn978-82-464-2845-1en_GB
dc.identifier.other16/01678
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/1263
dc.description.abstractForsvaret er avhengig av utenlandske leverandører for å kunne anskaffe og vedlikeholde nødvendig materiell, og kronekursen har derfor betydning for Forsvarets kostnader. I løpet av 2014 førte blant annet en svært redusert oljepris til at kronekursen svekket seg. Den svake kronen fikk store innvirkninger på Forsvarets budsjett, og en videre svekkelse i 2015 medførte behov for omdisponeringer på Forsvarsbudsjettet. Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har utført en studie av Forsvarets totale valutaeksponering for å øke forståelsen for i hvor stor grad valuta påvirker Forsvarets kostnader. Som følge av statens prinsipp om selvassuranse har Forsvaret ikke mulighet til å benytte finansielle instrumenter til å redusere valutarisikoen, for eksempel kjøp av valutaopsjoner eller forwardkontrakter. Regelverket er annerledes i blant annet Danmark og Storbritannia, som begge praktiserer sikring av sine valutaforpliktelser. Empiriske og teoretiske makroøkonomiske studier viser at det er svært vanskelig å forutse hvordan valutakursen vil utvikle seg i fremtiden. Valutausikkerhet er dermed både utenfor kontroll og svært vanskelig å planlegge med for Forsvaret. Nettopp derfor er det viktig med innsikt i hvor mye av kostnadene som vil påvirkes av valutasvingninger slik at man på forhånd er klar over konsekvensene. Vi benytter Forsvarets regnskapsdata fra 2008–2015 til å beregne historisk eksponering for drifts- og investeringskostnader og gjennomsnittlig valutakurs for de vanligste valutaene. Resultatene i denne rapporten viser kun den direkte valutaeksponeringen. Eksponering hos norske leverandører som blir overført til Forsvaret er dermed ikke med her. Den totale valutaeksponeringen er derfor mest sannsynlig vesentlig høyere enn det vi kommer frem til i vår deskriptive analyse. Regnskapsanalysen gir følgende hovedfunn: 1. I perioden 2008–2015 er 18 prosent av Forsvarets totale kostnader direkte eksponert for valuta. 2. Resultatene for henholdsvis drifts- og investeringskostnadene er 7 og 55 prosent. 3. De vanligste valutaene Forsvaret er eksponert for, er USD, EUR, GBP og SEK. 4. Dersom vi endrer kursen for disse valutaene med ± 10 prosent, endres Forsvarets totale kostnader med ca. ± 1 mrd. kroner, alt annet likt. 5. Av investeringsprosjektene vi har gjennomgått dokumentasjon for, inneholder 58 prosent ingen informasjon om valutaforutsetninger. Analyse av fremtidige investeringer i perspektivplan materiell (PPM) viser at Forsvaret også i årene fremover vil være betydelig eksponert for valutausikkerhet. Forsvaret bør derfor ha god oversikt over hvilke kostnader valutasvingninger vil kunne medføre til enhver tid. Vi anbefaler at Forsvaret etablerer en egen risikopolitikk for valuta. Denne bør inneholde en formalisert oversikt over valutaeksponeringen i Forsvaret og hvilke type kostnader og avdelinger som er eksponert for valutasvingninger. I tillegg bør man utarbeide retningslinjer for hvordan man skal dokumentere valutaforutsetninger og håndtere avvik. Risikopolitikken bør også inneholde et system for rapportering og oppfølging.en_GB
dc.description.abstractThe Norwegian Armed Forces depend on foreign suppliers to deliver and maintain necessary weapon systems. During 2014 the Norwegian currency (NOK) depreciated significantly, mainly due to a reduction in the oil price, resulting in increased costs of imported goods. This had a severe impact on the Defence Budget. The Norwegian Defence Research Establishment (FFI) has analyzed the total currency exposure for the Norwegian Armed Forces. This enables us to understand how currency fluctuations affect total costs. Due to the Norwegian government’s self-imposed principle of self-assurance, the Armed Forces are not authorized to hedge currency risk, for instance by buying currency options or forward contracts. Empirical and theoretical macroeconomic studies show that it is very difficult, if not impossible, to predict the future exchange rate accurately. Currency fluctuations are therefore not only beyond the Armed Forces control, but they are also very difficult to manage. Because of this, it is important that the Armed Forces know their currency exposure. This is the only way to be aware of the possible consequences before they happen. We use the Armed Forces’ accounting data from 2008 to 2015 to calculate the historical currency exposure for operating and investment costs, and the average exchange rate for the most common currencies. However, the results only show the Armed Forces’ direct currency exposure. Their Norwegian suppliers will also be exposed to foreign currencies, but this is not possible to analyze with our data. Indirect exposure is therefore not included in this analysis. The total exposure will thus most likely be higher than what we report in this study. The accounts analyses give the following main results: 1. During the years 2008–2015, 18 per cent of the Armed Forces’ total costs were directly exposed to foreign currencies. 2. The results for operating and investment costs, are 7 and 55 percent, respectively. 3. The most common currencies are USD, EUR, GBP and SEK. 4. If we change the exchange rate for these currencies by ± 10 per cent, the Armed Forces’ total costs will change with approximately NOK ± 1 billion. 5. Of the investment projects we have documentation for, 58 per cent do not include any documentation of currency assumptions. Analyses of future procurements show that the Armed Forces will continue to be highly exposed to foreign currencies also in the years to come. The Armed Forces should therefore be aware of how the total costs will be affected if the exchange rate changes, and establish a currency risk management policy. This policy should, among others, include an overview of the total currency exposure, guidelines for how currency assumptions should be documented and followed up, and methods for how these cost changes should be handled. It should also include a system for how currency payments should be reported.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.titleValutaeksponering i Forsvaret : ubetydelig faktor eller avgjørende risiko?en_GB
dc.subject.keywordForsvarsøkonomien_GB
dc.subject.keywordKostnadsanalyseen_GB
dc.subject.keywordKostnadsutviklingen_GB
dc.source.issue16/01678en_GB
dc.source.pagenumber75en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record