Show simple item record

dc.contributorJohnsen, Ida Vaaen_GB
dc.contributorMariussen, Espenen_GB
dc.contributorVoie, Øyvind Alberten_GB
dc.date.accessioned2018-10-04T12:52:00Z
dc.date.available2018-10-04T12:52:00Z
dc.date.issued2017-02-08
dc.identifier5188
dc.identifier.isbn978-82-464-2889-5en_GB
dc.identifier.other16/00640
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/1261
dc.description.abstractForsvarets skyte- og øvingsfelt inneholder metallforurensinger som bly (Pb) og kobber (Cu) fra ammunisjon. Norske skyte- og øvingsfelt er sjelden inngjerdet og kan benyttes som utmarksbeite for husdyr. Det kan derfor tenkes at det er en viss risiko ved å ha beitedyr på norske skyte- og øvingsfelt. Forurensningen vil som oftest være innenfor et avgrenset område, mellom standplass og målområdet, og ligge mellom 100–50 000 mg Pb/kg og 100–5000 mg Cu/kg tørrvekt (tv). Flere studier tyder på at planter som vokser på blykontaminert jord, vil akkumulere bly. Kobberkonsentrasjonen i jord har ikke like stor betydning for kobberopptak i planter, da det er andre mekanismer som styrer dette opptaket. Blyforgiftning er den hyppigste formen for forgiftning hos storfe (50 %), mens kobberforgiftning står for om lag 30 % av forgiftningstilfellene. Hos sauer er det kobberforgiftning som er mest vanlig (70 %), prosenttallene er basert på overvåkning av britiske beitedyr. Kalver og lam er generelt mer utsatt enn voksne dyr. Det er sjelden man ser kronisk blyforgiftning hos drøvtyggere, men akutt blyforgiftning er ganske vanlig hos kyr etter inntak av forurenset søppel som blyholdig maling eller gamle bilbatterier. Det er rapportert flere tilfeller av blyforgiftning hos husdyr på beite. På en gård i Sveits døde fem kalver av blyforgiftning fordi området de beitet på, inneholdt en gammel skytebane. Ved et annet tilfelle i Østerrike døde tre kalver av blyforgiftning etter å ha spist askerester fra et bål. Ut ifra disse tilfellene kan det virke som om kalver tiltrekkes av og liker å beite på blyforurensede områder. En annen studie har imidlertid vist at kyr beitet saktere og mindre på områder som var forurenset med blyacetat (300 mg Pb/kg i planter (tv)) og foretrakk andre områder hvis det var mulig. Kobber er et essensielt sporelement og inngår i flere metallproteiner og enzymreaksjoner. Kobber er allikevel giftig, spesielt om kobber/molybden-forholdet i kosten er >6:1. I en norsk studie ble kobberkonsentrasjonen i leveren til 381 sauer analysert, og det ble funnet at 13 % av sauene og 4 % av lammene hadde kobberkonsentrasjon over den antatte risikogrensen for kobberforgiftning. Beitedyr kan få i seg bly og kobber både fra jorden og plantene når de beiter. Det gjennomsnittlige jordinntaket er høyere hos sauer (15–30 %) enn hos storfe (0–15 %), og er høyere ved vått vær og overbeite enn ved tørre forhold. Den mest brukte metoden for å kartlegge blyeksponering hos dyr er å måle bly i blodet. En indikator på kobbereksponering kan være mørk urin og gule slimhinner. En leverprøve er derfor den beste måten å bestemme dyrets kobbereksponering på. I teorien kan konsentrasjonen av henholdsvis kobber og bly >50 mg/kg og 135 mg/kg (tv) i jord gi kumulative effekter hos lam. I teorien vil det ved >190 mg Cu/kg og >1900 mg Pb/kg (tv) kunne være fare for akutt forgiftning hos lam (<14 dager). Det knytter seg imidlertid stor usikkerhet til om det ved disse metallkonsentrasjonene i jorda, faktisk kan oppstå forgiftning da det blant annet er usikkert hvor biotilgjengelige metallene er, hvordan beiteatferden er og jordspisingsraten til dyrene.en_GB
dc.description.abstractThe Norwegian military shooting ranges contain metal contamination such as lead (Pb) and copper (Cu) from ammunition residues. The shooting ranges are rarely fenced off and are often used as grazing pastures for livestock. This can potentially pose a risk to grazers as they can be poisoned. The contamination on a shooting range will generally be within a limited area, between the firing point and the target, and the metal concentration will be between 100–50 000 mg Pb/kg and 100–5000 mg Cu/kg (dry weight (dw)). Several studies indicate that plants growing on lead-contaminated soil will accumulate lead. The copper concentration of the soil is not equally important for the copper uptake in plants because other mechanisms will control this process. Lead poisoning is the most common poisoning case in cattle (50%), while copper poisoning accounts for roughly 30% of the poisoning cases. Copper poisoning is the most common type of poisoning in sheep (70%). Percentages are based on monitoring of British grazers. Calves and lambs are generally more prone to poisoning than older animals. It is rare to see chronic lead poisoning in ruminants, but acute poisoning of cattle is fairly common after consumption of garbage like leaded paint or old car batteries. Several cases of lead poisoning in grazing animals are reported. On a farm in Switzerland five calves died from lead poisoning because the pasture contained an old shooting range. In another case, three calves died of lead poisoning after eating ash residues from a bonfire. From these cases it can seem that calves are attracted to and like to graze on lead-contaminated areas. However, another study showed that cattle grazed slower and less on lead acetate-contaminated areas (300 mgPb/kg in plants (dw)) and preferred uncontaminated pasture if they had a choice. Copper is an essential trace element and a part of several metal proteins and enzyme reactions. Copper can still be toxic, especially if the copper/molybdenum ratio in the feed is >6:1. In a Norwegian study, the copper concentration in the liver of totally 381 sheep was analyzed. It was found that 13% of all sheep and 4% of all lambs had copper concentration >150 mg/kg (ww), which is believed to be a risk limit for Cu poisoning. Ruminants can get copper in the diet from soil, plants and water. The average soil consumption is higher in sheep (15–30%) than in cattle (0–15%), and it is also higher in wet and/or overgrazing conditions than in dry conditions. The method most often used to identify lead exposure is to analyze lead concentration in the blood. Indications of copper poisoning might be dark urine and yellow mucosa. A liver sample is the best way to determine the animal’s exposure to copper. In theory, soil concentrations of copper and lead higher than 50 mg/kg and 135 mg/kg (dw), respectively, can potentially lead to cumulative effects in lambs. And concentrations of >190 mgCu/kg and >1900 mgPb/kg (dw) can, in theory, cause acute poisoning in lambs (<14 days). There is, however, a great deal of uncertainty associated to whether these metal concentrations in soil actually can cause poisoning as it is uncertain how bioavailable the metal is, how and where the animals graze and how much soil the animals eat.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.titleBeitedyr på skyte- og øvingsfelt - eksponering og effekter av de ammunisjonsrelaterte metallene kobber og bly - en litteraturstudieen_GB
dc.subject.keywordBeitemarkeren_GB
dc.subject.keywordAmmunisjonen_GB
dc.subject.keywordBlyen_GB
dc.subject.keywordKobberen_GB
dc.subject.keywordSkytebaneren_GB
dc.subject.keywordForurensningen_GB
dc.subject.keywordForgiftningen_GB
dc.source.issue16/00640en_GB
dc.source.pagenumber62en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record