Show simple item record

dc.contributorUtstøl-Klein, Simonen_GB
dc.contributorMelnes, Marteen_GB
dc.contributorKarsrud, Tove Engenen_GB
dc.contributorPrydz, Petter Andreen_GB
dc.date.accessioned2018-10-04T10:28:01Z
dc.date.available2018-10-04T10:28:01Z
dc.date.issued2016-04-30
dc.identifier127001
dc.identifier.isbn978-82-464-2725-6en_GB
dc.identifier.other16/00909
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/1254
dc.description.abstractRapportene “Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap” utgis årlig av Forsvarets Forskningsinstitutt og er basert på innrapporterte tall til Forsvarssektorens miljødatabase (MDB) fra sektoren med dens etater samt avtalepartnere tilknyttet sektorens virksomhet. Rapportene gir oversikt over resultat og utvikling for sentrale miljøaspekter i forsvarssektoren over tid, herunder avfall, energi, drivstoff, ammunisjon, vann, kjemikalier og akutte utslipp, samt utslipp av klimagasser og andre stoffer. Næringsavfall rapporteres direkte til MDB fra avfallsselskapene i de ulike markedsområdene i Forsvarsbygg (FB), mens bygg- og anleggsavfall rapporteres av FB. Det ble generert totalt 16 437 tonn næringsavfall i 2015, som utgjør en 3 % økning fra 2014. Sorteringsgraden for næringsavfall var 61 %, mens andelen avfall til material- eller energigjenvinning var 95 %. Energiforbruk knyttet til forsvarssektorens bygg- og anlegg i Norge i 2015 rapporteres fra FB og er basert på faktura fra energileverandør ved de ulike etablissementene i sektoren. Det rapporterte samlede energiforbruket knyttet til bygg- og anlegg i 2015 var 672 GWh. Dette er en økning på 2 % fra 2014. Energi levert fra fyringsolje er redusert med 6 % fra 2014 og fornybarandelen er beregnet til 87 %. Drivstofforbruket knyttet til forsvarssektorens kjøretøy, luftfartøy, fartøy og aggregater i 2015 var 85 298 m 3 . Dette representerer en reduksjon på 11 % sammenlignet med 2014. Forbruk på fartøy og luftfartøy står for 92 % av det samlede drivstofforbruket i sektoren. Ammunisjonsforbruk fordelt på organisasjonsenhet, skytefelt og ammunisjonstype blir rapportert til MDB via Digital blankett 750 (DBL-750). I 2015 ble det innrapportert 14 694 231 ammunisjonsenheter, 15 % flere enn i 2014. Rapporteringsgraden beskriver forholdet mellom utlevert og innrapportert ammunisjon og er beregnet til 68 % (uten løsammunisjon) for 2015, som er en økning på 13 % sammenlignet med 2014. Forbruk av blyholdig ammunisjon har økt med 31 % fra 2014 til 2015. Vannforbruk blir innhentet fra FB og Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH) for henholdsvis innenlands og utenlands forbruk. Det samlede innrapporterte vannforbruket fra forsvarssektoren i 2015 var 2 282 515 m 3 . Dette er relativt uendret fra forbruket i 2014. Kjemikalieforbruk rapporteres fra etablissementer i sektoren der det benyttes betydelige mengder kjemikalier, men er med unntak av fly- og baneavisingskjemikalier mangelfullt innrapportert. Fra Forsvarets flystasjoner ble det innrapportert et forbruk på 1 113 tonn avisingskjemikalier i 2015. Forbruket av urea til baneavising var 12 % høyere i 2015 sammenlignet med 2014. Utslipp til luft beregnes ut fra innrapportert drivstoff- og energiforbruk ved hjelp av utslippsfaktorer knyttet til ulike materielltyper og energivarer. I 2015 ble det beregnet et totalt utslipp av 280 127 tonn CO2-ekvivalenter fra forsvarssektorens virksomheter, som er en reduksjon på 9 % fra 2014. Denne reduksjonen henger sammen med redusert totalt drivstofforbruk og redusert andel fyringsolje i energiforsyningen. Det er nær sammenheng mellom de krav og forutsetninger som påvirker sektorens aktivitetsmønster og den samlede miljøbelastningen. Samtidig med en kontinuerlig effektivisering av ressursbruk og minimering av miljøbelastning er det derfor behov for å se miljøbelastningen i sammenheng med årlige svingninger i forsvarssektorens leveranser i forhold til sikkerhets- og forsvarspolitiske målsetninger.en_GB
dc.description.abstractThe reports in the series “Environmental reporting in the Norwegian defence sector” are published annually by the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) and present data reported by the defence sector and associated partners to the Norwegian Defence Environmental Database (NDED). The reports provide an overview of results and trends for environmental aspects of the defence sector’s operations including the generation of waste, energy expenditure, fuel consumption, use of ammunition, water consumption, chemicals and accidental emissions, as well as an overview of emissions of climate gases and other substances. Waste generation is reported to NDED by associated waste management companies contracted within the various market areas of the Norwegian Defence Estate Agency (NDEA). The total amount of waste produced in 2015 was 16 437 tons, which represents an increase of 3 % compared to 2014. The degree of waste sorting was 61 %, while 95 % of all waste outside construction waste was either recycled or processed with energy recovery. Energy consumption associated with the defence sector’s buildings and properties in Norway was reported by the NDEA based on invoice documentation provided by the associated energy suppliers. The total energy consumption in buildings and other properties was estimated to 672 GWh in 2015. This represents a 2 % increase compared to 2014. Energy provided by fuel oil was reduced by 6 % compared to 2014 and the proportion of renewable energy was estimated at 87 %. Fuel consumption connected to the use of vehicles, aircraft, vessels and auxilliary power units was 85 298 m 3 in 2015. This is a reduction of 11 % compared to 2014. Fuel consumption on aircraft and vessels represents ~92 % of the total fuel consumption in the defence sector. The use of ammunition is reported and specified on a digital form (DBL 750) by organizational unit, shooting range and ammunition type. A total of 14 694 231 units of ammunition were reported through DBL 750 in 2015, which represents an increase of 15 % compared to 2014. The degree of reporting is contingent on the relation between ammunition provided to the armed forces and the proportion reported as being used on the range. The degree of reporting in 2015 was 68 % (excluding blank ammunition), which is an increase of 13 % compared to 2014. Reported use of lead-based ammunition increased by 31 % compared to 2014. Water consumption is reported by NDEA and the Norwegian Defense Operative Headquarters (FOH) for domestic and abroad consumption respectively. The total water consumption in 2015 was 2 282 515 m 3 . This represents a ~1 % decrease in consumption compared to 2014. The use of chemicals is reported from establishments within the sector where chemicals are used on a regular basis, but is with the exception of de-icing fluids insufficiently reported. 1113 tons of de-icing fluids was reported from the defense sector’s airbases in 2015. The usage of urea for de-icing of runways was increased by 12 % compared to 2014. Emissions to air are estimated based on reported fuel- and energy use and emission factors associated with the various materiel. Emissions from the defense sector’s activities were estimated at 280 127 tons of CO2 equivalents in 2015. This represents a reduction of 9 % compared to 2014, and is associated with reduced total fuel consumption and reduced use of fuel oil for heating. There is a close relation between the demands and prerequisites which dictate the sector’s volume and pattern of activity and its total impact on the environment. Thus, in addition to a continuous process of optimization of resource use and minimization of negative environmental impacts, it is necessary to view the sum of environmental impacts in light of shifts in the defence sector’s activities needed to fulfill various and sometimes unpredictable demands.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.titleForsvarssektorens miljø- og klimaregnskap for 2015en_GB
dc.subject.keywordMiljøovervåkingen_GB
dc.subject.keywordForsvarssektorenen_GB
dc.subject.keywordAvfallen_GB
dc.subject.keywordEnergien_GB
dc.subject.keywordKlimaen_GB
dc.subject.keywordAmmunisjonen_GB
dc.source.issue16/00909en_GB
dc.source.pagenumber55en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record