Show simple item record

dc.contributorMelnes, Marteen_GB
dc.date.accessioned2018-10-04T09:31:06Z
dc.date.available2018-10-04T09:31:06Z
dc.date.issued2016-10-06
dc.identifier1328
dc.identifier.isbn978-82-464-2733-1en_GB
dc.identifier.other16/00973
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/1252
dc.description.abstractI utenlandstjeneste kan deployert militært personell bli eksponert for et bredt spekter av kjemiske stoffer fra det operasjonelle arbeidsmiljøet. Slike stoffer medfører en risiko for negative helseeffekter på kort eller lang sikt. Potensielt helsefarlige stoffer kan stamme fra militær aktivitet, lokale miljøforhold eller fra utilsiktet eller tilsiktet utslipp av kjemikalier. Eksponeringer komme av bruk av industrikjemikalier i reparasjon og vedlikehold av utstyr og kjøretøy, bruk av fossilt brennstoff, sveising, skjæring og sprengning, bruk av våpen, eller forurensningsstoffer og kjemikalier i luft, jord eller vann. Formålet med denne studien var å identifisere noen av de mest sentrale helsefarlige stoffene en kan eksponeres for i ulike scenarioer i militære operasjoner, og hvordan disse stoffene kan påvirke helsen til deployert personell. Rapporten konsentreres i hovedsak om eksponering for luftbårne kjemiske stoffer og partikler, der inhalasjon representerer den største eksponeringsruten. Det har blitt gjennomført en litteraturstudie i tillegg til samtaler og intervjuer med personell i de norske operative styrkene for å identifisere eksponeringssituasjoner i internasjonale militære operasjoner. Eksponering for luftbårne partikler, avgasser fra forbrenning av avfall eller drivstoff og toksiske industrikjemikalier og løsemidler kan være vanlige i enkelte militære operasjoner. Disse eksponeringene kan gi negative helseeffekter avhengig av operasjonens art, eksponeringslengde og - frekvens, og eksponering for flere helsefarlige stoffer samtidig. Forsvarets sanitet utfører områdekartlegginger av operasjonslokalitetene for å utarbeide helserisikovurdering ved deployering. Mulig eksponering for helsefarlige kjemikalier og andre stoffer kan avdekkes ved å basere seg på disse områdekartleggingene. I tillegg til miljøkartlegginger bør overvåkning av biomarkører for eksponering i soldater i forbindelse med utenlandsopphold påkreves. Dokumentasjon av eksponeringer og helsestatus i Forsvarets helseregistre etter tjenestegjøring er essensielt for å knytte eksponering til effekt. Denne koblingen avhenger videre av økte kunnskaper om helsevirkningen av ulike stoffer som deployert personell kan eksponeres for.en_GB
dc.description.abstractIn military operations, deployed personnel might be exposed to a wide range of chemical substances from the operational working environment which may cause adverse health effects on a short or long term. Hazardous substances may originate directly, from military activity, local environmental conditions, or from accidental or intentional release of chemicals. Exposures may result from the use of industrial chemicals in repair and maintenance of equipment and vehicles, use of fossil fuels, welding, cutting and blasting, use of weapons, or from contaminants in air, soil or water. The aim of this study was to identify some of the most significant chemical threat substances one can be exposed to in different scenarios in military operations, and to investigate how these threat agents may affect the health of deployed personnel. The report is primarily concentrated on airborne chemical substances and particles by which inhalation is the main route of exposure. The report provides a review of the literature as well as interviews and conversations with personnel in the Norwegian operational forces in order to identify common exposure situations in military operations abroad. Exposure to airborne particulates, exhaust gases from the combustion of waste or fuels, and toxic industrial chemicals and solvents may be common in certain military operations. These exposures may cause adverse health effects depending on the nature of the operations, the length and frequency of the exposure and exposure to multiple substances simultaneously. Forsvarets sanitet (the military medical) conduct area assessments of the operational locations for the preparation of health risk assessments at deployment. Potential exposures to hazardous chemicals and other substances may thus be uncovered. In addition to environmental surveys, biomonitoring of exposure in soldiers deployed abroad should be required. Documentation of exposures and health status in the Norwegian Armed Forces’ health registers after deployment is essential in order to link exposure to health outcome. This linking depends on increasing knowledge about health impacts of various substances that deployed personnel may be exposed to.en_GB
dc.titleEksponering for helsefarlige stoffer i militære operasjoneren_GB
dc.subject.keywordKjemikalieren_GB
dc.subject.keywordMilitære operasjoneren_GB
dc.subject.keywordHelseskadelige stoffen_GB
dc.subject.keywordToksikologien_GB
dc.subject.keywordEksponeringen_GB
dc.subject.keywordGifter i industrienen_GB
dc.source.issue16/00973en_GB
dc.source.pagenumber33en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record