Show simple item record

dc.contributorRøtvold, Anitaen_GB
dc.date.accessioned2018-10-03T10:42:57Z
dc.date.available2018-10-03T10:42:57Z
dc.date.issued2016-02-29
dc.identifier1317
dc.identifier.isbn9788246426457en_GB
dc.identifier.other16/00066
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/1232
dc.description.abstractNorge skal anskaffe inntil 52 F-35 kampfly i årene 2015–2024 med en prisjustert styringsramme på 67,9 mrd. 2015-kroner. Ca. 80 prosent av anskaffelsen er estimert å påløpe i amerikanske dollar (USD). Valutausikkerhet er en systematisk usikkerhet, hvilket vil si at den påvirker flere eller samtlige kostnadselementer samtidig og i samme retning. Den høye valutaeksponeringen fører til at valutasvingninger får store konsekvenser for anskaffelseskostnaden. I denne rapporten anbefaler vi hvordan Kampflyprogrammet bør håndtere valuta og valutausikkerhet i sine kostnadsberegninger. Vi går også gjennom hvilke faktorer som påvirker valutakursen, og vurderer hvorvidt det er mulig å predikere fremtidig valutakurs eller ikke. Norge har siden 1993 hatt et system med flytende valutakurs. Det vil si at kursen bestemmes av markedsmekanismene, altså tilbud og etterspørsel. Den norske kronen har siden midten av 2000- tallet holdt seg sterk, blant annet på grunn av høye oljepriser. Da oljeprisen ble kraftig redusert i slutten av 2014 ble også kronekursen svekket. Da Stortinget i 2012 vedtok å anskaffe F-35, var kronekursen vesentlig sterkere enn den har vært siden slutten av 2014. Dersom kronekursen forblir svak de årene størsteparten av kampflyanskaffelsen skal finansieres, kan den totale kostnaden bli betydelig høyere enn opprinnelig planlagt. Kampflyprogrammets usikkerhetsavsetning inkluderer også valutausikkerhet. Rammeverket for materiellanskaffelser i forsvarssektoren, PRINSIX, omtaler valutausikkerhet som en ekstern usikkerhet som ligger utenfor prosjektets kontroll. PRINSIX sier at usikkerheten derfor bør håndteres på porteføljenivå, ikke på prosjektnivå. Kampflyprogrammet benytter innhentede renteterminkurser til å beregne forventet valutakurs i anskaffelsesperioden. Valutastrengen viser derfor markedets forventninger til valutakursen de neste årene på beregningstidspunktet. Valuta blir også håndtert i Kampflyprogrammets årlige usikkerhetsanalyse ved at man appliserer én valutafaktor på alle anskaffelseskostnader og én på alle driftskostnader. Det settes trippelestimater for hver av faktorene for å finne usikkerhetsspennet. Vi anbefaler at Kampflyprogrammet fortsetter å beregne valutastrengen basert på renteterminer, og at usikkerhetsspennet bør være risikonøytralt og beregnes med volatilitetsmetoden. Det vil si at vi beregner spennet ut fra hvor volatil valutakursen har vært de siste ti årene og antar at kursen vil svinge like mye rundt den estimerte valutastrengen de neste ti årene. Empiriske studier viser at det er svært vanskelig å konstruere en modell som predikerer valutakursen bedre enn en random walk modell, som vil si at den beste prediksjonen på morgendagens valutakurs er kursen i dag. Derfor anser vi markedets forventninger som den beste tilgjengelige informasjonen vi har i dag, og anbefaler et symmetrisk usikkerhetsspenn. Endringer i kostnadsestimatene har ført til at prisjustert forventet verdi (P50) har blitt redusert fra 2012 til 2015, og ligger et stykke under prisjustert styringsramme. Når vi inkluderer valutajusteringen, øker P50 betydelig og er svært nærme prisjustert kostnadsramme. Det vil si at nesten hele usikkerhetsavsetningen er spist opp av valutaendringer. Dersom valutakursen holder seg høy i anskaffelsesperioden, kan dette føre til at antall fly må reduseres, eller det kan gå ut over andre investeringer i Forsvaret dersom man ikke får ekstra bevilgninger. Valutausikkerhet kan ikke påvirkes av Kampflyprogrammet, og de midlertidige tilleggsbevilgningene bør derfor justeres for valutaendringer. Dette kan sees i sammenheng med prinsippene for en bærekraftig forsvarsøkonomi.en_GB
dc.description.abstractThe Norwegian government will from 2015 to 2024 procure up to 52 F-35 aircraft with an expected cost (P50) of NOK 67.9 bn. in 2015-values. About 80 percent of the total procurement cost is estimated in USD, which makes the cost very sensitive to changes in the exchange rate. Exchange rate uncertainty is a systematic uncertainty, which means that it affects many or all cost elements at the same time, and in the same direction. This report explains our recommendation for how the Norwegian F-35 Program should handle currency and currency uncertainty in their cost estimates. We also look at what factors that can affect the exchange rate, and whether it is possible to predict future exchange rates. The Norwegian exchange rate regime has been flexible since 1993, which means that the exchange rate is a result of supply and demand. Due to high oil prices, the Norwegian currency (NOK) has remained strong for several years. When the oil price decreased at the end of 2014, the NOK depreciated. In 2012, when the Parliament decided to procure F-35, the Norwegian currency was significantly stronger than it has been since the end of 2014. If it remains weak during the procurement period, the total acquisition cost can be significantly higher than initially expected. The reserve for uncertainty includes exchange rate uncertainty. The Armed Forces’ own framework for procurement projects, PRINSIX, states that this kind of uncertainty should be covered on a portfolio level, not project level, as the uncertainty is beyond the project’s control. The Norwegian F-35 Program uses forward interest rates to estimate the expected exchange rate in the procurement period. Exchange rate uncertainty is also handled in the annual uncertainty analysis, by applying currency factors on all costs, one factor for procurement costs and one for operating costs. We recommend that the F-35 Program continues to use forward interest rates to estimate future exchange rates, and that the uncertainty span should be risk neutral. One way of calculating this span is to find how volatile the exchange rate has been over the last 10 years, and then assume that this volatility can be applied to the estimated exchange rate also for the next 10 years. We call this the volatility method, and recommend using this method in the uncertainty analysis. Empirical studies show that it is very difficult to estimate a model that predicts exchange rates any better than a random walk model, which means that the best prediction of the exchange rate tomorrow is the exchange rate today. Therefore, we assume that the market expectation is the best information we have available, and we recommend using a symmetric uncertainty span. When studying how the price adjusted expected cost has changed since the project was approved in 2012, we see that currency adjustment and price adjustments have increased the total cost, while actual cost estimate changes have reduced the total cost. If we do not include currency adjustments, P50 is below the 67.9 bn. limit, but by including the currency adjustment, almost all of the contingency reserve is consumed. If the NOK remains weak for most of the procurement period, it could be necessary to reduce the number of aircraft or other investments in the Armed Forces. The F-35 Program cannot influence the currency uncertainty, and the temporary supplement allocations for the F-35 procurement should therefore be adjusted for cost increases due to changes in the exchange rate. This can be related to the principles for a sustainable defence economy.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.titleValutaeksponering i den norske F-35-anskaffelsen : hvordan blir valuta håndtert og hvilke konsekvenser kan det medføre?en_GB
dc.subject.keywordValutaen_GB
dc.subject.keywordKampflyen_GB
dc.subject.keywordForsvarsøkonomien_GB
dc.subject.keywordLevetidskostnaderen_GB
dc.subject.keywordInvesteringeren_GB
dc.subject.keywordLangtidsplanleggingen_GB
dc.source.issue16/00066en_GB
dc.source.pagenumber12en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record