Show simple item record

dc.contributorTønsager, Janneen_GB
dc.contributorRøen, Bent Toreen_GB
dc.contributorGilljamm, Berit Harstaden_GB
dc.date.accessioned2018-09-25T12:02:02Z
dc.date.available2018-09-25T12:02:02Z
dc.date.issued2015-10-29
dc.identifier1240
dc.identifier.isbn9788246425993en_GB
dc.identifier.other2015/00717
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/1165
dc.description.abstractI mars 2014 mottok Identifikasjonslaboratoriet for kjemiske stridsmidler ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) en prøve fra Fredrikstad brann- og redningskorps. Prøven bestod av gule klumper. Tilgjengelig informasjon antydet at prøven kunne inneholde sennepsgass. Laboratoriet har utstyr og metoder for å motta og analysere prøver hvor det er mistanke om innhold av kjemiske stridsmidler. Hensikten med analysene var å identifisere hovedkomponenten(e) i prøven, spesielt med tanke på om det kunne være sennepsgass. Innholdet av andre sporstoffer ble derfor ikke undersøkt. Denne rapporten gir en detaljert beskrivelse av de ulike analysene som ble utført, samt en tolking av analyseresultatene og konklusjon på prøvens hovedinnhold. Store mengder av de gule klumpene ble observert i Kosterfjorden lørdag 22. mars 2014, og to dager senere hadde mange av klumpene drevet i land på Kirkeøy og Asmaløy i Hvaler kommune. Fredrikstad brann- og redningskorps hentet prøver av klumpene mandag 24. mars 2014. I løpet av det neste døgnet kom det bekymringsmelding fra svensk hold om mulighet for at klumpene kunne inneholde sennepsgass, lekket ut fra ammunisjon dumpet i Skagerrak etter andre verdenskrig. FFI mottok derfor en prøve tirsdag 25. mars 2014 og kunne etter kun fire timer avkrefte innhold av sennepsgass i prøven. Prøven besto av en sammenhengende gul masse med en oljeaktig konsistens. Den gule massen ble løst i diklormetan, og løsningen ble analysert ved hjelp av gasskromatografi med massespektrometrisk deteksjon (GC-MS). Prøven inneholdt ikke spor av sennepsgass, og heller ikke andre halvflyktige og flyktige forbindelser av betydelige mengder ble funnet. Videre ble det gjennomført undersøkelser med Fourier-transform infrarød (FT-IR) spektroskopi av prøven i sin opprinnelige form, og en oppløsning av prøven i isopropanol og vann ble analysert ved hjelp av massespektrometri med elektrospray ionisering (ESI-MS). Spektra fra FT-IR og ESI-MS tydet på at prøven inneholdt glyserider og frie fettsyrer av en slik karakter at det var en vegetabilsk olje. Ved sammenligning av spektra fra tilsvarende målinger av en referanseprøve med palmeolje kunne det konkluderes med at de gule klumpene fra Hvaler i all hovedsak besto av denne oljen. Palmeolje er uløselig i vann og smelter først ved rundt 35 °C. Dette er årsaken til at den forekom som klumper i havet og på strendene på Hvaler.en_GB
dc.description.abstractIn March 2014, the Identification laboratory for chemical warfare agents at the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) received a sample from Fredrikstad Fire and Rescue Service consisting of yellow lumps. Additional information suggested that the material could contain sulphur mustard. The laboratory is equipped to receive and analyse samples suspected of containing chemical warfare agents. The goal for this work was to identify the main component(s) of the sample, with focus on sulphur mustard. Other trace components were therefore not analysed. This report thoroughly describes the performed chemical investigations, the obtained results and a decisive conclusion of the main component. Large amounts of yellow lumps were observed drifting in Kosterfjorden on 22 March 2014. A considerable portion of the lumps came ashore on the islands Kirkeøy and Asmaløy in Hvaler municipality over the next two days, and samples of these were collected by Fredrikstad Fire and Rescue Service on 24 March 2014. During the next 24 hours a note of concern was received from Swedish side that the material could contain sulphur mustard from leaking ammunition dumped in Skagerrak after World War II. FFI received a sample on 25 March 2014 and could confirm, within four hours after sample reception, that the sample did not contain sulphur mustard. The sample received consisted of a continuous yellow mass with an oily consistence. An aliquot of the yellow mass was dissolved in dichloromethane, and the solution was analysed using gas chromatography with mass spectrometry (GC-MS). The analysis showed that the sample did not contain sulphur mustard or other semi-volatile or volatile compounds at considerable amounts. Further analyses were performed using Fourier transform infrared (FT-IR) spectroscopy on the original sample, and mass spectrometry with electrospray ionization (ESI-MS) on an aliquot of the sample in isopropanol/water solution. Spectra from FT-IR and ESI-MS indicated that the sample contained glycerides and free fatty acids that corresponded to a vegetable oil. By comparing the obtained spectra with equivalent measurements of a reference sample of palm oil, it could be concluded that the yellow lumps found in Hvaler municipality mainly consisted of this oil. Palm oil is insoluble in water and melts at approximately 35 °C. This explains why the material appeared as yellow lumps in the ocean and on the beaches in Hvaler municipality.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.titleGule klumper drevet i land på Hvaler, mars 2014 - påvisning av palmeoljeen_GB
dc.subject.keywordForurensningen_GB
dc.subject.keywordMassespektroskopien_GB
dc.subject.keywordUkjente prøveren_GB
dc.subject.keywordInfrarød spektroskopien_GB
dc.source.issue2015/00717en_GB
dc.source.pagenumber20en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record