Show simple item record

dc.contributorRutledal, Frodeen_GB
dc.contributorFridheim, Håvarden_GB
dc.contributorDanielsen, Toneen_GB
dc.contributorMalerud, Steinen_GB
dc.date.accessioned2018-09-25T11:09:40Z
dc.date.available2018-09-25T11:09:40Z
dc.date.issued2016-06-28
dc.identifier121801
dc.identifier.isbn978-82-464-2765-2en_GB
dc.identifier.other2015/02403
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/1155
dc.description.abstractDenne rapporten oppsummerer arbeidet og resultatene etter prosjekt 1218 “Støtte til Forsvarets NbF-utvikling”. Prosjektet ble startet opp i januar 2011 og avsluttet høsten 2015. I løpet av disse årene har prosjektet levert resultater innenfor to hovedmålsettinger: • bidra til at det konkretiseres og utvikles hensiktsmessige metoder, modeller, prosesser og verktøy som grunnlag for styring og prioritering av aktiviteter som inngår i utviklingen av NbF • bidra til å identifisere funn og anbefalinger fra FoU- og CD&E-aktiviteter som er spesielt relevante for den videre utviklingen av NbF, og tilrettelegge for at dette på en helhetlig måte inngår som beslutningsunderlag i den etablerte struktur- og kapabilitetsutviklingsprosessen i Forsvaret De viktigste leveransene fra prosjektet har vært: • støtte til utviklingen og gjennomføringen av Forsvarssjefens NbF-plan, blant annet ved å støtte prosessene i NbF Arbeidsgruppe • forslag til en prosess for raskere NbF-utvikling i Forsvaret, som baserer seg på styrket integrasjon med virksomhetsstyringsprosessen og operative krav til interoperabilitet • metodeutvikling til støtte for vurderinger av NbF-modenhet Prosjektet har sett spesielt på muligheten for å få til en raskere utvikling av NbF-modenhet på kort sikt, det vil si de nærmeste fire årene. Det er en tydelig utålmodighet hos operative som får NbF-tilpassede løsninger til utprøving, men ser at Forsvaret som organisasjon har mangelfull evne og vilje når det gjelder videre implementering. Gapet mellom den reelle evnen til samhandling og den som kunne ha blitt oppnådd, har en rekke mulige konsekvenser, blant annet: • forsinket utvikling mot økt NbF-modenhet • redusert operativ effekt og økt risiko i noen scenarioer • redusert kost-effektivitet og økt fare for feilinvesteringer som ikke styrker evnen til samhandling Rapporten peker avslutningsvis på at disse forholdene i stor grad handler om organisering, roller og ansvar, prosesser og ressurser, ikke om hvorvidt teknologien er moden nok.en_GB
dc.description.abstractThis report summarizes the results from the FFI project 1218 “Support to the development of a Network Based Defence”. The project ran from January 2011 till autumn 2015. The project has delivered results related to two main goals: • contribute to the development of relevant methods, models, processes and tools to support management and prioritization of activities related to the development of a Network Based Defence (NBD) • help identify findings and recommendations from activities in R&D and CD&E that are relevant for the further development of NBD, and prepare for their inclusion in the decision basis for the force structure and capability development processes in the Armed Forces The most important deliverables from the project are: • support to the development and implementation of the Chief of Defence NBD plan, not least by supporting the work processes in the NBD Working Group • a recommended process to ensure faster development of NBD in the Armed Forces based on the existing enterprise management processes • development of methods to support the analysis of NBD maturity The project has primarily studied ways to accelerate the development of NBD maturity in the short term, i.e. the coming four years. When operational users get hands-on experience with proposed solutions to existing capability gaps and these solutions are not implemented, this leads to frustration and impatience. The gaps also lead to: • a delayed development towards increased NBD maturity • reduced operational effects and increased risks in some scenarios • reduced cost-effectiveness and increased risks of investments that will not contribute to increased NBD maturity In the closing chapters, the report discusses how these issues for the most part relate to organizational issues like roles, responsibilities and processes. Technological maturity is less of a problem.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.titleStøtte til Forsvarets NbF-utvikling - sluttrapporten_GB
dc.subject.keywordNettverksbasert forsvaren_GB
dc.subject.keywordInteroperabiliteten_GB
dc.subject.keywordKapabilitetsutviklingen_GB
dc.subject.keywordSamvirkeen_GB
dc.subject.keywordFellesoperasjoneren_GB
dc.source.issue2015/02403en_GB
dc.source.pagenumber40en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record