Show simple item record

dc.contributorTeien, Hildeen_GB
dc.date.accessioned2018-09-25T07:30:43Z
dc.date.available2018-09-25T07:30:43Z
dc.date.issued2016-02-18
dc.identifier1323
dc.identifier.isbn978-82-464-2679-2en_GB
dc.identifier.other2015/01906
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/1130
dc.description.abstractUbehaget med kalde hender og føtter er noe alle har opplevd. Det er verst for de som har dårligere evne til å tåle kulde enn andre og i tillegg har et yrke hvor hendene stadig blir eksponert for kalde omgivelser. I et prosjekt om utholdenhet har en av oppgavene vært å kartlegge individuelle forskjeller for nedkjøling av ekstremiteter. En forsterket sammentrekking av de små blodårene i ekstremitetene ved kuldepåvirkning kalles Raynauds fenomen (RF). RF er ofte beskrevet som “hvite fingre” eller “likfingre” på grunn av den hvite fargeendringen som vanligvis sees ved et anfall. Det er spesielt fingrene og tærne som rammes. Fingertemperaturen vil raskt synke ved nedsatt gjennomstrømning, fordi det er blodet som transporterer varmen ut i fingrene. Nedkjølingen vil føre til at hendene mister sin evne til å utføre enkle grunnleggende oppgaver som er kritiske for soldater på øvelser og i strid, for eksempel å dra igjen en glidelås, snøre støvler, montere telt og håndtere våpen. Redusert blodsirkulasjon vil i tillegg utsette soldatene for økt risiko for å pådra seg kuldeskader, spesielt kjøle- og frostskader i fingrene. Siden Raynauds fenomen (RF) er en plage som kan ha stor betydning for våre soldaters operative evne, og fordi det ikke er noen samlet informasjon om dette fenomenet i militær sammenheng, valgte vi å gå gjennom litteraturen om forekomsten av RF og risikofaktorene som er forbundet med denne plagen. Intensjonen er å få bedre kunnskap om RF og i tillegg mer kunnskap om individuelle forskjeller i kuldesensitivitet hos norske soldater, slik at tiltak, om nødvendig, kan iverksettes. Resultatene det vises til i denne rapporten, er fra internasjonale studier. Studiene viser at RF er en vanlig plage som forekommer hos gjennomsnittlig 5 % av verdensbefolkningen. Forekomsten er muligens høyere i Norge, siden det er størst hyppighet av RF i land med kaldt klima og lang vintersesong. Tilstanden rammer hyppigst unge, ellers friske kvinner mellom 15 og 40 år, og årsaken antas å være en lokal unormal sterk reaksjon fra nervesystemet på kulde og psykisk stress. For å unngå et RF-anfall er det viktig å unngå å fryse, og spesielt beskytte hender og føtter for kuldeeksponering. Anfall kan forekomme i temperaturer opp i 16 °C, med og uten tilleggsfaktorer, og til alle årstider. Ved milde anfall, som vil være det som er mest aktuelt hos soldater, må sannsynligvis hele kroppen nedkjøles for å utløse et anfall. Det anbefales å unngå bruk av nikotin, spesielt snus, fordi bruk av snus fører til en kraftig reduksjon i blodsirkulasjonen i hendene. Bedre kunnskap om individuelle forskjeller i blodsirkulasjonen kan hindre kuldeskader hos fremtidige rekrutter og støtte eventuelle fremtidige tiltak for å sikre best mulig fingerferdighet hos soldatene. Det anbefales at evnen til å tåle kulde inngår i dagens undersøkelser av rekrutter før førstegangstjenesten.en_GB
dc.description.abstractEverybody has experienced the discomfort with cold hands and feet. This is worst for those who have a reduced ability to withstand the cold and who also have a profession where the hands are constantly exposed to cold environments. In a project about endurance, one of the tasks was to identify the individual cooling differences of the extremities. Increased contractions of the small blood vessels in the extremities induced by cold exposure are known as Raynaud’s phenomenon (RF). In Norway, RF is often called “white fingers” or “dead fingers” due to the pallor color changes of the fingers often occurring during attacks. Especially the fingers and toes are stricken by this. Because the blood transports the heat out to the fingers, the finger temperature will drop dramatically when the blood stream is reduced. Cooling down of the hands can lead to loss of basic skills that are critical for soldiers both in training and battle, such as zipping, boot lacing, raising a tent and handling weapons. Reduced blood circulation can also give increased risk for cold injury, especially frostbite in the fingers. Since Raynaud’s phenomenon (RF) is a discomfort that can be significant for our soldiers’ operational capability, and as there has not been any reviewed information about this phenomenon in the military context, we chose to go to through the literature on the prevalence of RF and the risk factors associated with this phenomenon. The intention is to obtain better knowledge of RF in addition to more knowledge about the Norwegian soldiers’ individual differences in cold sensitivity, so that action, if necessary, can be implemented. The results pointed out in this report are taken from international studies. The studies show that RF is a common phenomenon and that the prevalence in the general world population is about 5 %. The prevalence is possibly higher in Norway, since studies show the largest rate of RF in countries with cold climate and long winter seasons. The condition affects young healthy women between 15 and 40 years, and the reason is assumed to be a local abnormal strong reaction from the nervous system when exposed to cold temperature or emotional stress. To prevent an RF attack it is important to avoid freezing and to protect the hands and feet from cold exposure. Attacks can occur in environmental temperature up to 16 °C in all seasons. The whole body must probably be cooled down to induce mild attacks, which are most likely to occur among soldiers. It is recommended to avoid the use of nicotine, especially snus, because snus leads to a strong reduction of the blood circulation in the hands. A better knowledge about the individual differences in the blood circulation can prevent cold injuries among future recruits and give support to any new initiative for better securing of the optimal dexterity for soldiers. It is recommended that the ability to withstand the cold is implemented in today’s examinations of the Norwegian recruits.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.titleForekomsten av nedsatt blodsirkulasjon i ekstremiteter hos norske soldater ved kuldeeksponering - en litteraturstudieen_GB
dc.subject.keywordRaynauds fenomenen_GB
dc.subject.keywordBlodsirkulasjonen_GB
dc.subject.keywordTemperaturen_GB
dc.subject.keywordKuldeen_GB
dc.subject.keywordSoldateren_GB
dc.source.issue2015/01906en_GB
dc.source.pagenumber58en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record