Show simple item record

dc.contributorBjørnstad, Anne Liseen_GB
dc.contributorElstad, Ann-Kristinen_GB
dc.date.accessioned2018-09-24T11:32:28Z
dc.date.available2018-09-24T11:32:28Z
dc.date.issued2015-06-19
dc.identifier1343
dc.identifier.isbn9788246425436en_GB
dc.identifier.other2015/00046
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/1123
dc.description.abstractDenne rapporten tar for seg arbeidet som er gjort i FFI-prosjektene Sinett 2.0 (Samhandling i fremtidens INI) og Sinett 3.0 (Smart samhandling i det nye informasjonslandskapet) med å ferdigstille et spørreskjema med fokus på organisasjon, inkludert bruk av samhandlingsteknologi, i en militær kontekst. Både spørreskjemaet og rapporten kan være til nytte for de som jobber med problemstillinger knyttet til organisasjon og bruk av samhandlingsteknologi, spesielt i Forsvaret og i en Nettverksbasert Forsvar (NbF)-kontekst. Rapporten gir innsikt i et relevant måleinstrument (spørreskjema), den teoretiske bakgrunnen for dette og evalueringsprosessen. Arbeidet beskrevet i denne rapporten er også innrettet mot å fylle noen huller på organisasjonssiden i NbF-arbeidet i Forsvaret, idet den tar for seg utviklingen av et måleinstrument innrettet mot å måle sentrale organisasjonsvariabler i NbF. Målsettingen er at et slikt instrument kan være til hjelp der man vil måle om en organisasjon eller deler av en organisasjon utvikler seg i henhold til NbF, og om endringer som har blitt innført, gir den økte organisasjonsmessige effektiviteten man hadde sett for seg (f eks FFOD, 2007; FFOD, 2014; Forsvarsdepartementet, 2012; FSJ NbF-plan Del I, 2010). Det kan også brukes til å måle organisasjonsforskjeller på tvers av organisasjonsgrenser, hvilket kan gi større forståelse for hvordan samarbeidet på tvers av organisasjonelle skillelinjer fungerer eller ikke fungerer. Variablene som blir målt i spørreskjemaet, er sentrale organisasjonsaspekter basert på NbFrelatert teori og forskning. Fordi man ønsket å utvikle et best mulig spørreskjema for en militær kontekst, ble det brukt flere mål på én variabel. Ut fra en evaluering av måleskalaenes reliabilitet og validitet er konklusjonen at med unntak av ett mål, er alle målene brukbare for videre forskningsbruk i militære utvalg. Likevel, for videre forskningsbruk generelt og for Sinett 3.0 sitt arbeid spesielt, er det en målsetting at et spørreskjema er kortest mulig. Det ble derfor gjort en evaluering av hvilke måleskalaer som fungerte best. Dataene som ligget til grunn for analysene, ble samlet inn fra respondenter i Forsvaret under militære øvelser i 2011 og 2012. Rapporten konkluderer med ett sett reliable og valide mål på flat struktur, desentraliserte prosesser, kongruens, fleksibilitet, tillit, hinder for informasjonsdeling, organisasjonell effektivitet (det vil si informasjonsdeling, situasjonsforståelse og beslutningstagning), oppfattet nytte av samhandlingsteknologi og brukertilfredshet med samhandlingsteknologi. Spørreskjemaet er i sin helhet gjengitt i rapporten.en_GB
dc.description.abstractThis report describes the work completed within the FFI projects Sinett 2.0 (Interactions in future INI) and Sinett 3.0 (Smart collaboration in the new information landscape) on a questionnaire focusing on organization, including the use of collaborative technologies, in a military context. Both the questionnaire and the report can be of use for anyone who works with issues related to organization and use of collaborative technologies, especially in a military and Network based Defense (NbF; i.e., the Norwegian approach to NATO Network Enabled Capabilities - NNEC) context. The report provides insight into a relevant metric (questionnaire), its theoretical background, and the evaluation process. This report also aims to fill some gaps within the Norwegian Armed Forces’ work on organizational issues in an NbF context, by describing the development of a metric designed to measure central organizational variables in an NbF. The aim is to provide a metric that can assess whether an organization or parts of an organization is developing in line with the goal of NbF, and whether the changes implemented provide the increased effectiveness envisioned (e.g., FFOD, 2007; FFOD, 2014; Forsvarsdepartementet, 2012; FSJ NbF-plan Del I, 2010). The metric can also be employed to assess organizational differences across organizational boundaries, which can render a better understanding for this type of collaboration or lack thereof. The variables measured in the questionnaire are key organizational aspects based on NbF related theory and research. Because the aim was to develop a well-functioning questionnaire for a military context, overlapping measures were used. Based on an evaluation of the measurement scales’ validity and reliability, the conclusion is that all scales, with the exception of one, are usable for research in military contexts. Although, for research purposes in general and the work of the Sinett 3.0 project in particular, a questionnaire should be as brief as possible. An evaluation was therefore made to decide which were the best functioning scales. The data employed in the analyses were collected from respondents in the Norwegian Armed Forces during military exercises in 2011 and 2012. The report concludes with a set of valid and reliable measures for flat structure, decentralized processes, alignment, flexibility, trust, obstacles for information sharing, organizational effectiveness (i.e., information sharing, situation awareness, and decision making), perceived usefulness of collaboration technologies, and perceived user satisfaction with collaboration technologies. The questionnaire is appended to this report.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.titleUtvikling og evaluering av spørreskjema med fokus på organisasjon og bruk av samhandlingsteknologien_GB
dc.subject.keywordMetoderen_GB
dc.subject.keywordOrganisasjonen_GB
dc.subject.keywordNettverksbasert forsvaren_GB
dc.source.issue2015/00046en_GB
dc.source.pagenumber56en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record