Show simple item record

dc.contributorHellum, Ninaen_GB
dc.date.accessioned2018-09-19T12:19:49Z
dc.date.available2018-09-19T12:19:49Z
dc.date.issued2014-12-10
dc.identifier1241
dc.identifier.isbn978-82-464-2471-2en_GB
dc.identifier.other2014/02156
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/1098
dc.description.abstractSommeren 2014 fikk FFI i oppdrag å se nærmere på konsekvenser ved kjønnsblandede rom, og positive og negative mekanismer ved dette. Studien ble basert på feltarbeid og deltakende observasjon i to ulike lokasjoner, for slik å sammenligne informasjon og inntrykk derifra. Det ble gjennomført samtaler og formelle intervjuer av både vernepliktige soldater og befal. De beskriver i denne rapporten hvordan de opplever kjønnsdelte rom, seksuelle utfordringer og en til tider påtrengende maskulinitetskultur. Tittelen på rapporten, “Sminkedritt over hele vasken”, illustrerer at det kan oppstå visse interessekonflikter blant soldater i Forsvaret. Organisasjonen virker preget av en maskulinitetskultur der det kvinnelige er en anomali som ikke passer naturlig inn. I denne rapporten viser vi at innføring av “mixed rooms” ser ut til å nedtone de kjønnsmessige forskjellene, i tillegg til å redusere fordommer overfor det motsatte kjønn. En stadig og tett eksponering fører trolig til et familiært forhold soldatene i mellom, noe som igjen kan redusere seksuell spenning mellom romkamerater av ulikt kjønn. Kvinnene som innrulleres til tjeneste i dag er frivillige og stort sett svært motiverte. Dette medfører en høy toleranseterskel for det mannlige hegemoniet som ofte råder i Forsvaret. Jentene som kommer inn har til en viss grad allerede forberedt seg på en mannskultur, og mange føler seg komfortable med de fleste aspekter ved den. De viser stor aksept for Forsvaret som en maskulint betinget arbeidsplass, og mener selv de ikke kan klage, men må ha høy toleranse for situasjoner, ordbruk og adferd de selv kanskje ikke ville deltatt i eller bidratt til. I en del tilfeller overses slik oppførsel grunnet kvinnenes uvilje til å være “annerledes” eller “sytete”. Frem til 2016, når den nye ordningen med allmenn verneplikt trer i kraft, bør Forsvaret forberede seg på visse utfordringer. Avhengig av hvordan rekruttering, seleksjon og bibeholdelse blir praktisert, er det visse mekanismer og situasjoner som endres. Vi vet ikke per i dag hvorvidt kvinnelig verneplikt vil medføre høyere kvinneandel blant militært ansatte, til tross for at det er et uttalt politisk mål. Hvis vi likevel antar at det innebærer flere militære kvinner, vil kriteriene for hvilke kvinner og menn som innrulleres være avgjørende. For eksempel vil kvinner med høye karakterer, men lavere motivasjon for tjeneste, formodentlig ikke ha det samme toleransenivået for et arbeidsmiljø preget av en sterk maskulinitetskultur som motiverte militære kvinner synes å ha i dag.en_GB
dc.description.abstractIn 2014, FFI was given the assignment of scrutinising consequences of mixed-sex rooms in the military, and to investigate what kind of positive and negative mechanisms could emerge from this practise. For comparison and variation, this study was conducted on the basis of fieldwork and participant observation in two different battalions. The method consisted of formal interviews and informal conversations with conscripted soldiers and some of their officers. They describe their own perceptions of mixed rooms, sexual challenges, and an occasionally abrasive masculinity culture. The title of the report, “Sminkedritt over hele vasken” (“Make-up-crap all over the sink”) illustrates that certain conflicts of interest can occur between soldiers in the military. The organisation appears to be dominated by a masculine culture that brands female traits as an anomaly and unsuited. With this report we show how the introduction of mixed rooms seems to diminish gender differences, and thereby prejudices between male and female soldiers. Our research shows that frequent and intimate exposure most likely leads to family-like relationships, which again reduces sexual tension between roommates of the opposite sex. The women who enlist today join on a voluntary basis, and are mostly very motivated for service. Therefore they also have a high level of tolerance for the male hegemony that we often experience in the military. Many of these women have prepared themselves in advance for existence in a male culture, and feel comfortable with most of the aspects that come with it. They seem to accept the military as a masculinity-dominated work environment, expressing that they cannot complain. However, they need to demonstrate a high level of tolerance for situations, language and conduct, that they themselves would not engage in. In some cases, this kind of behaviour goes unnoticed, because of several of the military women’s unwillingness to be “different” or “whiny”. Until the new arrangement with universal compulsory military service comes into force in 2016, the military should prepare for certain challenges. Dependent on how the military will practice recruitment, selection, and retainment of personnel, certain mechanisms and situations need to be altered. Today, we do not know whether universal compulsory military service will result in a higher percentage of female personnel, despite this being a political aim. Nevertheless, presuming that it entails a higher proportion of military women, the criterias for which men and women are enlisted, will be decisive. For instance, women with high grades, but low motivation, will presumably not have the same level of tolerance towards a work environment dominated by a masculinity culture as motivated military women seem to do today.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.titleSminkedritt over hele vasken - en kvalitativ feltstudie av kjønnsblandede rom og maskulinitetskultur i Forsvareten_GB
dc.subject.keywordKjønnsblandede romen_GB
dc.subject.keywordMotivasjonen_GB
dc.subject.keywordSextrakasseringen_GB
dc.subject.keywordMaskulinitetskulturen_GB
dc.subject.keywordAllmenn verneplikten_GB
dc.source.issue2014/02156en_GB
dc.source.pagenumber47en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record