Show simple item record

dc.contributorElstad, Ann-Kristinen_GB
dc.date.accessioned2018-09-19T11:30:33Z
dc.date.available2018-09-19T11:30:33Z
dc.date.issued2014-11-02
dc.identifier1343
dc.identifier.isbn978-82-464-2449-1en_GB
dc.identifier.other2014/01450
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/1074
dc.description.abstractKunnskap om de andre forsvarsgrenene er et område som i liten grad er prioritert i dagens læringsplaner ved krigsskolene, samtidig som kunnskap om, og evnen til, felles samvirke på lavere nivå er en vesentlig evne i retning av nettverksbasert forsvar (NbF). Gjennom et samarbeid med Krigsskolen, Luftkrigsskolen og Sjøkrigsskolen har FFI prosjekt 1189 Sinett gjennomført eksperimentserien Joint 2013 bestående av fem eksperimenter hvor totalt 71 kadetter har deltatt. Gjennom Joint 2013-aktiviteten ønsket Sinettprosjektet å bidra inn i diskusjonen om behovet for å styrke felles læringsmiljø ved krigsskolene muliggjort gjennom en NbF-tilnærming i læringssituasjonen. FFI og krigsskolene har utforsket geografisk distribuert læring og samhandling gjennom lettere spill- og simuleringsteknologi kombinert med digitale samhandlingsteknologier som virtuell verden og chat. Målsetningen har vært å lage et konsept "nettbasert fellesoperativ samarbeidslæring for geografisk distribuert samtrening" tilpasset nye utfordringer med samtrening på et lavere nivå i utdanningsnivået enn det som gjøres i dag. Læringsprosessen startet med at kadettene fra alle tre krigsskolene ble stilt ovenfor et scenario og et tilhørende oppdrag. Kadettene fant i fellesskap behov, avgrenset, søkte informasjon og koordinerte prosessen. Gjennom samhandling og digital kommunikasjon skulle kadettene utvikle økt forståelse og innsikt i de andre grenenes begrepsapparat og de viktigste kapasitetene. Vi målte kadettenes oppfatninger gjennom observasjon underveis i eksperimentserien og spørreskjemaer, og vi har i etterkant av eksperimentene intervjuet seks instruktører fra krigsskolene og tolv kadetter som deltok på to eller flere eksperiment. Samarbeidslæringen utfordret kadettene til å lære gjennom kommunikasjon med andre kadetter, hvor kadettenes kunnskapsdeling stod sentralt. Funn viste at kadettene hadde læring i flere dimensjoner, både rene tallmateriale, men også hvordan de andre forsvarsgrenene jobbet, tenkte og gjennomførte en planleggingsprosess. Kadettene oppnådde en økt forståelse av hva en fellesoperasjon er, hva andre forsvarsgrener kan gi ens egen forsvarsgren, og ikke minst hva ens egen forsvarsgren kan gi og støtte de andre forsvarsgrenene med. Instruktørene fra krigsskolene fungerte som prosessveiledere, hvor de lot kadettene få stor frihet i gjennomføringen av oppdraget og veiledet ved nødvendighet eller under planlagte pauser i spillet. Generelt var kadettene av den oppfatning at en fremtidig nettbasert fellesoperativ samarbeidslæring, som en integrert del av utdanningen ved de tre krigsskolene, har potensiale til å øke kvaliteten på kadettutdanningen. Kadettene benyttet samhandlingsteknologier som en del av samhandlingskonteksten. Den virtuelle verden ble sett på som limet i læringsmiljøet. Instruktørene og kadettene vektla betydningen av “usynlig teknologi”, som var enkel å ta i bruk og ikke tok konsentrasjonen vekk fra det som stod i sentrum, nemlig læren om de andre forsvarsgrenene.en_GB
dc.description.abstractCadets’ knowledge about other services of the military than their own is an area that has relatively low priority today at the military academies in Norway. Meanwhile we see that the knowledge about, and the ability to undertake, joint collaborations at lower levels of the defence is an important skill to move towards a network based defence (NbF). Together with the Royal Military Academy, the Royal Air Force Academy and the Royal Norwegian Naval Academy, the FFI Sinett project (1189) has run the Joint 2013 experiments since 2011. Five experiments were done, and a total of 71 cadets participated. Through the Joint 2013 activity Sinett wanted to contribute to the discussion around the need to strengthen the joint training at the military academies through an NbF approach within the learning context. FFI and the military academies have explored distributed learning and collaboration through light gaming and simulation technologies, combined with digital collaboration technologies such as virtual worlds and chat. The aim has been to create a concept around “network based joint operational and geographically distributed collaborative learning”. This concept considers the new challenges that joint training at an earlier stage than is currently the norm will entail. In each of the experiments the learning process started by presenting a scenario and an assignment to the cadets from the three military academies. The cadets jointly defined requirements and scope, sought information and co-ordinated the process. Through collaboration and digitally facilitated communication, the cadets were supposed to develop an increased understanding and insight of the other services’ concepts and high level capacities. We measured how the cadets perceived the experiences through observations and questionnaires throughout the experiment series. After the experiment we interviewed six instructors and twelve cadets from the military academies who participated in two or more experiments. The peer – to – peer learning challenged the cadets to learn by communicating with the other cadets, with a particular focus on sharing knowledge. Findings from the research showed that cadets experienced learning in several different dimensions; from the purely quantitative to how the other services worked, thought and undertook a planning process. The cadets achieved an increased understanding of what a joint operation was, what other services could contribute to one’s own service, and not least what one’s own service could do to support the others. The instructors from the academies guided the process and gave the cadets considerable leeway in the execution of the assignment and supervised only when required or during planned breaks in the game. Generally the cadets perceived that a future network based peer – to - peer learning focusing on joint operational skills had the potential to improve the quality of their education if it was integrated into their existing education. As a part of the collaborative context the cadets also used collaborative technologies. The virtual world was seen as the glue in the learning environment. The instructors and cadets emphasised the need for technology to be “invisible”, that is, simple to use and not distracting attention away from the core, namely learning about the other military services.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.titleOm nettbasert fellesoperativ samarbeidslæring mellom krigsskolene - tilbakemeldinger fra kadetter og instruktøreren_GB
dc.subject.keywordNettverksbasert forsvaren_GB
dc.subject.keywordVirtuell virkeligheten_GB
dc.subject.keywordSimuleringen_GB
dc.subject.keywordLæringen_GB
dc.source.issue2014/01450en_GB
dc.source.pagenumber71en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record