Show simple item record

dc.contributorVoie, Øyvind Alberten_GB
dc.contributorJohnsen, Arnten_GB
dc.contributorLongva, Kjetil Sageren_GB
dc.date.accessioned2018-09-19T09:29:58Z
dc.date.available2018-09-19T09:29:58Z
dc.date.issued2014-05-19
dc.identifier119703
dc.identifier.isbn978-82-464-2385-2en_GB
dc.identifier.other2014/00070
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/1042
dc.description.abstractNorske soldater opplever fra tid til annen helseplager karakterisert som metallfeber etter skytetrening. Problemet er særlig knyttet til bruk av HK416 på innebygde standplasser. FST har iverksatt en rekke tiltak for å redusere problemet. Formålet med denne rapporten er å gi en anbefaling om metode og teknologi for å overvåke skytegasser på overbygde standplasser, slik at det kan gis et varsel om når konsentrasjonene nærmer seg nivåer som kan gi helseplager. Utslipp av kobber er den komponenten i skytegassene som mest sannsynlig er hovedårsaken til helseplager hos skytterne. Kobber forekommer som en partikkel, og egner seg ikke til overvåking, ettersom den ikke kan måles i sanntid. Karbonmonoksid (CO) lar seg imidlertid enkelt måle i sanntid, og ble valgt ut som indikatorgass. Forholdet mellom CO og kobber er undersøkt for en rekke kombinasjoner av våpen og ammunisjon, og danner et grunnlag for etablering av grenseverdier for CO. Ulike detektorer for CO ble testet under en skyteøvelse på Sessvollmoen. Disse var LaserGas CO Monitor fra Norsk Analyse, PAC 7000 fra Dräger og FTIR fra Gasmet Technologies. Resultatene viste at de ulike detektorene gav tilnærmet identiske målinger av CO. Det anbefales derfor å benytte elektrokjemiske detektorer, da dette sannsynligvis vil være det billigste alternativet. Resultatene indikerer at det bør benyttes et minimum av tre detektorer på hver skytebane for å gjøre representative målinger. Detektorene kan installeres på en midtstolpe mellom hver skytter i 60 cm høyde og bør være tilkoblet et styrings- og alarmsystem. Her bør bruker ha mulighet til å stille inn alarmnivåer basert på type våpen og ammunisjon. Lagring av overvåkingsdata i en database anbefales for å gjøre det mulig å analysere dataene i en større sammenheng og gjennomføre ytterligere risikoreduserende tiltak der det er nødvendig.en_GB
dc.description.abstractNorwegian soldiers experience from time to time health problems characterized as metal fume fever after shooting training. The problem is particularly related to the use of HK416 at roofed firing points. FST has implemented a number of measures to mitigate the problem. The aim of the current report is to provide recommendations on methodology and technology to monitor the level of fumes from the use of small arms on covered firing points, in order to give a warning when the concentrations are approaching the levels that may cause health problems. Emission of copper from small arms is the most likely component of the fumes to cause the health problems. Copper occurs as particles, and is not suitable for monitoring, since it cannot be monitored in real time. Carbon monoxide (CO), however, can easily be monitored in real time, and was selected as the indicator gas. The relationship between CO and copper was investigated for a variety of combinations of weapons and ammunition, and formed a basis for the establishing of guidance values for CO. Different detectors for CO were tested during a live-fire exercise at Sessvollmoen. These were LaserGas CO Monitor from Norsk Analyse, PAC 7000 from Dräger, and FT-IR from Gasmet Technologies. The results showed that all sensors gave virtually identical measurements of CO. It is therefore recommended to use electrochemical detectors, as these probably will be the cheapest option. The results indicate that a minimum of three point measuring detectors are necessary on each shooting range in order to make representative measurements. The detectors should be installed on a mullion between each shooter at 60 cm height and connected to a control and alarm system. The user must be able to select alarm levels based on the type of weapon and ammunition in use. Storage of monitoring data in a database is recommended. This will make it possible to analyze the data in a larger context and to carry out further risk reduction measures where needed.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.titleOvervåkingssystem for skytegasser ved bruk av våpen og ammunisjon på overbygde standplasseren_GB
dc.subject.keywordOvervåkingssystemeren_GB
dc.subject.keywordHåndvåpenen_GB
dc.subject.keywordAmmunisjonen_GB
dc.source.issue2014/00070en_GB
dc.source.pagenumber18en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record