Show simple item record

dc.contributorReistad, Trineen_GB
dc.contributorFjellheim, Kristinen_GB
dc.contributorPrydz, Petter Andreen_GB
dc.contributorLongva, Kjetil Sageren_GB
dc.date.accessioned2018-09-19T08:36:18Z
dc.date.available2018-09-19T08:36:18Z
dc.date.issued2013-08-14
dc.identifier1153
dc.identifier.isbn978-82-464-2277-0en_GB
dc.identifier.other2013/01747
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/1005
dc.description.abstractFFI har i perioden 2009-2012 tilrettelagt forsvarssektorens miljødatabase (MDB) for forsvarssektorens behov gjennom prosjekt 1153: Vedlikehold, videreutvikling og tiltaksanalyse av forsvarssektorens miljødatabase, finansiert av Forsvarsdepartementet (FD). MDB er etablert for å kunne samle relevant miljøinformasjon på ett sted. Informasjonen som samles her skal tjene to formål: 1. Dekke forsvarssektorens krav til rapportering til miljøvernmyndighetene og andre interessenter. 2. Beslutningsgrunnlag for miljøeffektivisering av egen virksomhet på alle nivå i organisasjonen. I prosjektperioden har mye av innsatsen vært rettet mot oppgradering av programvaren til TEAMS SR, samt å bedre datakvaliteten på alle rapporteringsområdene. Dette vil sikre gode rapporter i tiden framover og en dreining av ressursbruken mot mer analysearbeid. Rapportering til MDB har generelt vært god på områdene avfall, energi, drivstoff og vann i hele prosjektperioden, og er mangelfull på områdene ammunisjon, kjemikalier og akutte utslipp. Den digitale blanketten for ammunisjonsrapportering ble i 2012 oppgradert og vil forhåpentligvis resultere i en bedret rapportering i neste prosjektperiode. Totalt sett er estimatene som publiseres i prosjektperioden mer nøyaktige enn tidligere år, grunnet økt rapportering og at erfaringsgrunnlaget bedres. Opprettelse av dataimporter har i perioden vært viktige årsaker til bedret rapportering. MDB har i løpet av prosjektperioden blitt betydelig styrket med hensyn til datamengde, detaljering og kvalitet på data, og er nå av et omfang som er egnet for miljøeffektivitets-vurderinger av virksomheten.en_GB
dc.description.abstractDuring the period 2009-2012 FFI has adapted the Norwegian defence environmental database (NDED) to fit the defence sector’s requirements through the project 1153: Maintenance, development and measures analysis of the NDED, financed by the Ministry of Defence (MoD). NDED is established to collect relevant environmental information and store it in one place. The information gathered here serves two purposes: 1. Cover the defence sector’s requirements on reporting to the environmental authorities and other interested parties. 2. Form the foundation for decisions concerning environmental efficiency measures on the defence sector’s own activities on all levels of the organization. In the project period a lot of the effort has been directed toward the upgrading of the software to TEAMS SR, as well as improving the data quality in all the reporting areas. This ensures good reports in the time ahead and a shift of the resource usage toward analysis work. The reporting in the NDED has generally been good on the environmental aspects of waste, energy, fuel and water throughout the entire project period and lacking in the areas of ammunition, chemicals and accidental emissions. The digital form (DBL 750) for reporting of ammunition was upgraded in 2012 and will hopefully result in a higher degree of reporting in the next period. Overall the estimated values published in the project period are more accurate than in previous years, mostly due to an increased degree of reporting and that the background experience is more solid. Establishment of data imports during the period has been one of the main reasons for the improved reporting. NDED has been considerably strengthened with regards to the amount of data, the degree of detail and the quality of the data during the project period. It now has a size and scope that enable environmental efficiency analysis of the defence sector’s activities.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.titleSluttrapport for prosjekt: Vedlikehold, videreutvikling og tiltaksanalyse av forsvarssektorens miljødatabaseen_GB
dc.subject.keywordForsvareten_GB
dc.subject.keywordMiljøundersøkelseren_GB
dc.subject.keywordMiljøpåvirkningen_GB
dc.subject.keywordMiljøkunnskapen_GB
dc.subject.keywordKlima - Regulering og kontrollen_GB
dc.source.issue2013/01747en_GB
dc.source.pagenumber27en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record