Show simple item record

dc.contributorReistad, Trineen_GB
dc.contributorFjellheim, Kristinen_GB
dc.contributorPrydz, Petter Andreen_GB
dc.contributorLongva, Kjetil Sageren_GB
dc.date.accessioned2018-09-19T08:32:58Z
dc.date.available2018-09-19T08:32:58Z
dc.date.issued2013-04-30
dc.identifier1270
dc.identifier.isbn9788246422411en_GB
dc.identifier.other2013/01104
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/1004
dc.description.abstractRapportene ”Forsvarssektorens miljøregnskap” utgis hvert år og har til hensikt å identifisere de mest betydningsfulle områder av virksomheten der tiltak kan iverksettes for å redusere miljøbelastningene fra forsvarssektorens aktiviteter. I 2012 rapporten er klimaregnskapet inkludert og rapporten har endret navn til ”Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap”. Kapittelet om klimaregnskap erstatter avsnittet ”utslipp til luft” i tidligere miljøregnskap. Informasjon samlet i forsvarssektorens miljødatabase (MDB) er benyttet for å vurdere miljøpåvirkningene fra sektoren i 2012. Rapporten tar for seg følgende miljøaspekter: avfall, energi, drivstoff, ammunisjon, vann, kjemikalier og akutte utslipp fra forsvarssektorens virksomhet nasjonalt, under øvelser og fra internasjonale operasjoner. FD, Forsvaret, FB og FFI har rapportert egne miljøaspekter i MDB i 2012, NSM har i liten grad benyttet MDB. Rapporteringsgraden for de fleste miljøaspektene har økt fra 2011, med unntak av energi og avfall der disse ligger på samme nivå som året før. For rapporteringsåret 2012 er det importert avfallsdata til MDB fra alle markedsområdene i FB. Sorteringsgraden for avfall i sektoren var 62 % mens andelen avfall til gjenvinning var 97 %. Dette vil si at alle mål stilt i iverksettingsbrev som omhandler avfall er nådd. Totalt sett økte mengden avfall i forsvarssektoren med 7 % fra 2011 til 2012. 1.november 2012 ble ny DBL 750 lansert. Det har vært innrapportert ca. 19 % flere skudd i 2012 enn i 2011. Dette har resultert i en rapporteringsgrad på 43 % i 2012, 5 % høyere enn året før. Rapporteringsgraden ligger fremdeles langt under målet om minimum 80 % rapportering. Rapporteringen av vann- og kjemikalieforbruk er som foregående år mangelfull. Totalt estimert vannforbruk for forsvarssektoren i 2012 var på 2 577 395 m3, 2,5 % lavere enn i 2011. Når det gjelder kjemikalieforbruk er det kun fly- og baneavisingskjemikalier man har oversikt over. Det estimerte forbruket av energi i 2012 var på 756 GWh, en økning på 1,3 % fra 2011. Det har imidlertid vært et skift mot en høyere andel fornybar energi, som var hele 6 % høyere i 2012 sammenlignet med 2011. I tillegg til drivstofforbruk på Forsvarets militære kjøretøy, fartøy og luftfartøy har det for 2012 blitt innrapportert forbruk på administrative kjøretøy for alle etater samt tjenestereiser med fly og bil. Det er også rapportert inn antall pendlereiser foretatt i Forsvaret for 2012 og 2011. Utslipp fra forsvarssektoren for tidligere år har blitt omregnet slik at tall presentert i klimaregnskapet er basert på konsistente metoder for beregning. For 2012 er det forbruk av energi og drivstoff (inkludert øvelser og internasjonale operasjoner) som bidrar til forsvarssektorens utslipp av klimagasser og andre stoffer og partikler. I 2012 var forsvarssektorens totale utslipp på 320 089 tonn CO2 ekvivalenter, som er en reduksjon på 9,3 % fra 2011. Utslipp av NOx har økt med 0,9 % fra 2011. Totalt sett blir estimatene på forsvarssektorens miljøpåvirkninger bedre fra år til år. Estimatene blir stadig mer nøyaktige som følge av at innrapporteringen til MDB øker og at erfarings- og sammenligningsgrunnlaget øker. Det er imidlertid fortsatt usikkerhet rundt flere av estimatene. Rapporten gir derfor anbefalinger på tiltak som bør iverksettes for å bedre rapporteringen til MDB, samt forslag på miljøeffektivitetstiltak for å øke miljøprestasjonen til sektoren.en_GB
dc.description.abstractReports in the series “Environmental reporting in the Norwegian defence sector” is published every year with the purpose of identifying the most important defence activities where measures can be implemented to improve the overall environmental efficiency of the sector. In the 2012 report a climate account is included and the report series has changed name to “Environmental and climate reporting in the Norwegian defence sector”. Information gathered in the Norwegian Defence Environmental Database (NDED) is used to evaluate the environmental effect from sector activities in 2012. The report includes the following environmental aspects: waste, energy, fuel, ammunition, water, chemicals and accidental emissions from defence sector activities nationally, from practices and from international operations. The Ministry of Defence (MoD), the Armed Forces, the Norwegian Defence Estates Agency (NDEA) and the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) have reported the environmental impact of their activities to the NDED. The grade of reporting for most of the environmental aspects has increased since 2011 with the exception of energy and waste which is on the same level as the year before. For 2012 information on waste generation is imported into the NDED from all the different market areas in NDEA. The degree of sorting for operational waste for the sector was 62 % while the amount that went to energy recovery, compost, reuse and recycling was 97 %. This means that the target set in the executive letters from MoD concerning waste is achieved. In total the amount of waste has increased by 7 % from 2011 to 2012. November 1st 2012 the new digital form (DBL 750) was launched. There were 19 % more shots reported in 2012 than in 2011 and resulted in a grade of reporting at 43 %, 5 % higher than 2011. The reporting of water- and chemical consumption is insufficient. Estimated water consumption for the defence sector in 2012 was 2 577 395 m3, 2.5 % lower than in 2011. For chemical consumption only aircraft- and runway de-icing fluids have sufficient information available. Estimated energy consumption in 2012 was 756 GWh which is an increase of 1.3 % from 2011. There is a shift towards a higher degree of renewable energy use; 6 % higher in 2012 than the year before. In addition to the reported fuel consumption used on the Armed Forces military vehicles, vessels and aircrafts, information on the consumption of fuel used on administrative vehicles, as well as official journeys by plane and car, is reported for 2012. Information on the number of commuters of the Armed forces personnel by aircraft for 2012 and 2011 is also reported. Emission from the sector for previous years has been recalculated so that the number presented in the climate report is consistent. For 2012 the emission reported in the climate account is based on the consumption of energy and fuel (including consumption during exercises as well as during international operations). In 2012 the total emission from the Norwegian defence sector was 320 089 ton CO2 equivalents which is a reduction of 9.3 % from 2011. Overall, the estimates showing the Norwegian defence sectors environmental impact is improving. Increased reporting into the NDED and increased experience- and comparison foundation results in better estimates. However, there are still uncertainties regarding several of the estimates. Hence this report provides recommendations on measures that should be implemented to improve the grade of reporting into the NDED as well as recommendations on measures to improve the environmental efficiency and profile of the sector.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.titleForsvarssektorens miljø- og klimaregnskap for 2012en_GB
dc.subject.keywordMiljøovervåkingen_GB
dc.subject.keywordMiljøundersøkelseren_GB
dc.subject.keywordMiljøpåvirkningen_GB
dc.subject.keywordForsvaren_GB
dc.subject.keywordKlimaen_GB
dc.source.issue2013/01104en_GB
dc.source.pagenumber91en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record