Now showing items 1-17 of 17

  • Analysestøtte til militære operasjoner : utvalgte miljøer og en mulig norsk tilnærming 

   Marthinussen, Elin; Eggereide, Bård; Sendstad, Cecilie (2008)
   Gjennom operasjonsanalyse (OA) anvendes vitenskapelige metoder til støtte i beslutningsprosesser, noe som kan dras nytte av både ved planlegging og gjennomføring av militære operasjoner. En rekke nasjoner og NATO benytter ...
  • Batallion Investor - user manual 

   Sendstad, Cecilie (2007)
   Dette dokumentet er brukermanualen for ”Battalion Investor”, et datastyrt beslutningsspill og treningsmodell. Spillet setter deg i ansvar for allokeringsavgjørelsene i Hæren, slik at du skal balansere størrelsen av ...
  • Den russiske regjeringens forslag til føderalt budsjett for 2023 og planperioden 2024–2025 

   Udal, Julie Helseth; Sendstad, Cecilie (2022-11-11)
   Dette notatet redegjør for og analyserer hovedtrekkene i den russiske regjeringens forslag til føderalt budsjett for 2023 samt planperioden 2024–2025 med særlig fokus på de forsvarsrelaterte utgiftene.
  • Den russiske regjeringens forslag til føderalt budsjett for 2024 og planperioden 2025–2026 

   Sendstad, Cecilie; Wicken, Noah (2023-11-28)
   Dette notatet redegjør for og analyserer hovedtrekkene i den russiske regjeringens forslag til føderalt budsjett for 2024 samt planperioden 2025–2026 med særlig fokus på de forsvarsrelaterte utgiftene. Russiske myndig--heter ...
  • Forsvarets driftsutgifter til MVT og EBA : regnskapsanalyse 1994-2008 

   Værholm, Monica; Johansen, Per Kristian; Sendstad, Cecilie; Tvetbråten, Kari (2009)
   Driftsutgifter til materiell, varer og tjenester (MVT) og eiendom, bygg og anlegg (EBA) har økt betydelig de siste femten årene og utgjør i dag 41 % av Forsvarets totale utgifter. I denne perioden har Forsvaret redusert ...
  • Forsvarets kostnads- og personellsammensetning (1994-2007) - sentrale utviklingstrekk og utfordringer 

   Steder, Frank Brundtland; Johansen, Per Kristian; Sendstad, Cecilie (2008)
   Helt fra 1994 har Forsvaret vært i en situasjon hvor stadig økte utgifter per årsverk har vært den største bidragsyteren til reduksjon av størrelsen på forsvarsstrukturen, både når det gjelder personell og materiell. ...
  • Forsvarsanalysen 2022 

   Skjelland, Espen; Berg-Knutsen, Espen; Arnfinnsson, Brynjar; Diesen, Sverre; Glærum, Sigurd; Guttelvik, Mona Sagsveen; Kvalvik, Sverre; Mørkved, Torgeir; Olsen, Karl Erik; Sellevåg, Stig Rune; Sendstad, Cecilie; Strand, Kari Røren; Voldhaug, Jan Erik (2022-03-15)
   FFI-prosjektet «Strategiske forsvarsanalyser» ble opprettet 1. januar 2021. Forsvars-departementet (FD) er oppdragsgiver, og forsvarssjefen er sektorens hovedrepresentant. Prosjektets hovedprodukt er en årlig analyse som ...
  • Forsvarsanalysen 2023 

   Skjelland, Espen; Arnfinnsson, Brynjar; Birkemo, Gunn Alice; Bråthen, Karsten; Glærum, Sigurd; Graarud, Emil; Hakvåg, Una; Klepper, Karina B.; Kvalvik, Sverre N.; Larsen, Martin V.; Mayer, Michael J.; Minos-Stensrud, Mathias; Monsen, Ingunn Helene Landsend; Mørkved, Torgeir; Nordvang, Erlend U.; Presterud, Ane O.; Sellevåg, Stig-Rune; Sendstad, Cecilie; Sivathas, Kajittha; Strand, Kari Røren; Thuv, Aasmund; Voldhaug, Jan-Erik (2023-03-21)
   FFI-prosjektet «Strategiske forsvarsanalyser» ble opprettet 1. januar 2021 på oppdrag fra Forsvarsdepartementet (FD). Prosjektet skal gi forsvarsledelsen årlige råd om Forsvarets strategiske utvikling. Analysen vurderer ...
  • Forsvarsanalysen 2023 – Utvidet sammendrag av FFI-rapport 23/00659 

   Skjelland, Espen; Arnfinnsson, Brynjar; Birkemo, Gunn Alice; Bråthen, Karsten; Glærum, Sigurd; Graarud, Emil; Hakvåg, Una; Klepper, Karina B.; Kvalvik, Sverre N.; Larsen, Martin V.; Mayer, Michael J.; Minos-Stensrud, Mathias; Monsen, Ingunn Helene Landsend; Mørkved, Torgeir; Nordvang, Erlend U.; Presterud, Ane O.; Sellevåg, Stig Rune; Sendstad, Cecilie; Sivathas, Kajittha; Strand, Kari Røren; Thuv, Aasmund; Voldhaug, Jan-Erik (2023-03-21)
   Hvordan kan Forsvaret styrkes? I Forsvarsanalysen 2023 bruker FFI hele sin faglige bredde til å gi forsvarsledelsen råd. Viktige rammefaktorer er ustabiliteten som Russlands invasjon av Ukraina har skapt, og at Sverige ...
  • Forsvarsanalysen 2024 

   Skjelland, Espen; Glærum, Sigurd; Nyhamar, Tore; Sendstad, Cecilie; Arnfinnsson, Brynjar; Fauske, Maria Fleischer; Gjørven, Eli; Klausen, Runhild Aae; Køber, Petter Kristian; Lammersdorf, Anniken Bergland; Lausund, Kristian; Olsen, Karl Erik; Olsen, Richard; Reitan, Joachim; Sellevåg, Stig Rune; Waage, Kristin (2024-02-13)
   FFI-prosjektet «Strategiske forsvarsanalyser» ble opprettet 1. januar 2021. Forsvarsdepartementet (FD) er oppdragsgiver, og forsvarssjefen er sektorens hovedrepresentant. Prosjektets hovedprodukt er en årlig analyse som ...
  • Forsvarsanalysen 2024 – Utvidet sammendrag av FFI-rapport 24/00298 

   Skjelland, Espen; Glærum, Sigurd; Nyhamar, Tore; Sendstad, Cecilie; Arnfinnsson, Brynjar; Fauske, Maria Fleischer; Gjørven, Eli; Klausen, Runhild Aae; Køber, Petter Kristian; Lammersdorf, Anniken Bergland; Lausund, Kristian; Olsen, Karl Erik; Olsen, Richard; Reitan, Joachim; Sellevåg, Stig Rune; Waage, Kristin (2024-02-13)
   Hvordan kan Forsvaret styrkes? I år legger Forsvarsanalysen vekt på to forhold som kan påvirke den kommende langtidsplanen: følgene av Russlands angrep på Ukraina, og rivaliseringen mellom stormaktene USA og Kina i ...
  • Konsekvenser av NATOs BNP-mål for Forsvarets langtidsplanlegging 

   Sendstad, Cecilie; Urdsøn, Erlend; Lamøy, Eirik; Eriksen, Sondre Hansen (2020-03-30)
   NATO-medlemslandene har blitt enige om å øke sine forsvarsbudsjetter mot to prosent av BNP innen 2024. I dette notatet tar vi for oss hvilken usikkerhet et slikt prosentmål kan innebære for Forsvaret, og hvilke utfordringer ...
  • Makroøkonomisk utsyn i Russland – våren 2024 

   Sendstad, Cecilie; Udal, Julie Helseth (Forsvarets forskningsinstitutt, 2024-03-22)
   Russlands økonomi vokser, og har overgått forventningene til utvikling. Veksten er i hovedsak drevet av høyt offentlig forbruk og høye oljeinntekter. Forsvaret prioriteres svært høyt, samtidig har de offentlige utgiftene ...
  • Russian Rearmament: An Assessment of Defense-Industrial Performance 

   Connolly, Richard; Sendstad, Cecilie (2016)
   This article addresses two related questions associated with Russia’s rearmament program (GPV- 2020). First, it examines how the Russian defense industry has performed in the first five years of the rearmament program, ...
  • Russisk forsvarsmakt og forsvarsøkonomi - mål og midler 

   Andresen, Rolf-Inge Vogt; Sendstad, Cecilie (2007)
   Denne studien bygger på en tilnærming som kobler økonomiske og sikkerhetspolitiske vurderinger. Målet er i gi et helhetlig bilde av mulig og sannsynlig forsvarsutvikling i Russland. I hvilken grad vil ressurstilgang og ...
  • Skremmende tall? : realismen i det russiske våpenprogrammet GPV-2020 

   Hakvåg, Una; Hove, Kjetil; Sendstad, Cecilie (2012-09-04)
   Russland planlegger å skifte ut størsteparten av den militære materiell- og utstyrsparken innen 2020. I alt skal det settes av om lag 3 500 milliarder norske kroner til formålet. Hvis planene finansieres og materialiseres, ...
  • Økonomisk usikkerhetsanalyse i levetidsperspektivet - metode til bruk i spesielle forsvarsinvesteringer 

   Hoff, Erlend; Sendstad, Cecilie (2014-12-16)
   For Forsvaret er økonomisk usikkerhetsanalyse et verktøy for å fastsette prosjekters styringsrammer og usikkerhetsavsetning, og i tillegg et viktig verktøy for håndtering av risiko. I så henseende kan prosessen med å ...