Now showing items 1-11 of 11

  • Beskyttelse av samfunnet i en ny tid 

   Endregard, Monica; Brattekås, Kjersti; Nystuen, Kjell Olav; Sandrup, Therese; Gerhardsen, Wenche (2016-01-19)
   Norsk beredskap og krisehåndtering er basert på en omfattende nasjonal dugnad mellom en rekke aktører — sivile og militære, offentlige og private. Samfunnet er i stadig endring og utvikling, og trusler, verdier og ...
  • Finansiering og organisering av beredskap innen telekommunikasjon og kraftforsyning 

   Østby, Eirik; Hagen, Janne Merete; Nystuen, Kjell Olav (2000)
   A series of two joint projects between the Directorate for Civil Defence and Emergency Planning and FFI have as main objectives to identify critical vulnerabilities in the national Telecommunications and Electrical Power ...
  • Forsvarlig sikkerhetsnivå for Forsvarets bruk av IKT – en innledende studie 

   Endregard, Monica; Nystuen, Kjell Olav; Farsund, Bodil Hvesser; Elstad, Ann-Kristin (2023-06-27)
   Forsvarets IKT-strategi presiserer at informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er en kritisk faktor for at Forsvaret skal kunne løse sine oppgaver i krig, krise og fred, og uunnværlig for at Forsvaret skal kunne ...
  • Kraftmarkedets føringer for sårbarheten i norsk kraftforsyning 

   Rutledal, Frode; Hagen, Janne Merete; Nystuen, Kjell Olav; Østby, Eirik (2000)
   The report examinates the Norwegian electric power supply market with a special focus on vulnerability. Since the 1990 Energy Act deregulated the Norwegian electric power market, the setting for the participants in the ...
  • Metode for analyse av sårbarhetsreduserende tiltak innen telekommunikasjon : problematisering og teoretisk tilnærming 

   Nystuen, Kjell Olav; Hagen, Janne Merete (2000)
   The main goal of the FFI project “Protection of the society 2” is to analyse various means for reducing vulnerabilities in modern public telecommunication systems. This report presents the major methodological challenges ...
  • Norsk kraftforsyning - dagens system og fremtidig utvikling 

   Hagen, Janne Merete; Nystuen, Kjell Olav; Fridheim, Håvard; Rutledal, Frode (2000)
   This report presents a description of the present Norwegian electric power system, as well as a discussion of emerging trends and future developments in this system. The report provides the basis for FFI’s current ...
  • Protecting society in a new era 

   Endregard, Monica; Brattekås, Kjersti; Nystuen, Kjell Olav; Sandrup, Therese; Gerhardsen, Wenche (2017-03-23)
   Norwegian contingency planning and crisis management are based on a comprehensive national effort between a number of players spanning the entire spectrum of Norwegian society – civilian and military, public and private. ...
  • A risk assessment of the Piql Preservation Services : future preservation - future risk 

   Agerup, Ulrikke; Nystuen, Kjell Olav; Bruvoll, Janita; Brattekås, Kjersti; Endregard, Monica (2016-06-24)
   This report is the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) deliverable in work package (WP) 1 “Mapping of technologies and regulations” of the project “Preservation: Immune and Authentic” (PreservIA), supported ...
  • Sårbarheter i Internett 

   Thuv, Aasmund; Windvik, Ronny; Nystuen, Kjell Olav; Sivertsen, Tormod Kalberg (2007)
   I de siste °arene har Internett blitt et viktig kommunikasjonssystem for samfunnet, b°ade som et kommunikasjonsmedium og som en plattform for stadig mer avanserte tjenester. Internett har blitt en viktig integrert del ...
  • Sikkerhet og sårbarhet i elektroniske samfunnsinfrastrukturer : refleksjoner rundt regulering og tiltak 

   Nystuen, Kjell Olav; Fridheim, Håvard (2007)
   Rapporten tar utgangspunkt i arbeidet med en serie med analyser og studier som i hovedsak er gjennomført i BAS-prosjektserien på FFI. Arbeidet har i stor grad vært rettet inn mot å identifisere og analysere tiltak for å ...
  • Utviklingen av nye IoT-baserte infrastrukturer i samfunnet – utfordringer for nasjonal sikkerhet (revidert rapport) 

   Farsund, Bodil Hvesser; Søndrol, Torkjel; Nystuen, Kjell Olav; Hornfelt, Lars; Sellevåg, Stig Rune; Pham, Vinh (2022-03-07)
   Bakgrunnen for denne studien er at man forventer en stor vekst i bruk av Internet of Things (IoT) i hele samfunnet, ikke minst i forbindelse med at 5G bygges ut. IoT vil i økende grad bli brukt til å underholde oss, gjøre ...