Now showing items 1-10 of 10

  • An application of a combined framework to set the future direction of the Norwegian Home Guard 

   Hove, Kjetil Hatlebakk; Berg-Knutsen, Espen; Dahl, Per Kristian; Rones, Nina (2020-02-17)
   In 2017, the Norwegian Ministry of Defence and the Norwegian Home Guard commissioned a research project to help set a future identity and direction for the reserve-based Home Guard. Using a combination of frameworks, we ...
  • Enhetskostnadsvekst i Forsvaret 

   Johansen, Per Kristian; Berg-Knutsen, Espen (2006)
   Operating cost escalation is considered one of the major concerns in the Norwegian Defence’s long term planning processes, as it poses a threat to a sound investment portion in the Defence Budgets. Thorough knowledge of ...
  • FFIs støtte til forsvarssjefens Forsvarsstudie 2007 

   Glærum, Sigurd; Berg-Knutsen, Espen; Gulichsen, Steinar; Johansen, Iver; Steder, Frank Brundtland (2008)
   Denne rapporten dokumenterer FFIs bidrag til Forsvarssjefens Forsvarsstudie 07 (FS 07). FS 07 er Forsvarssjefens anbefaling om den videre utvikling av Forsvaret i et 20-årsperspektiv. Studien utgjør det fagmilitære råd til ...
  • Forsvarsanalysen 2022 

   Skjelland, Espen; Berg-Knutsen, Espen; Arnfinnsson, Brynjar; Diesen, Sverre; Glærum, Sigurd; Guttelvik, Mona Sagsveen; Kvalvik, Sverre; Mørkved, Torgeir; Olsen, Karl Erik; Sellevåg, Stig Rune; Sendstad, Cecilie; Strand, Kari Røren; Voldhaug, Jan Erik (2022-03-15)
   FFI-prosjektet «Strategiske forsvarsanalyser» ble opprettet 1. januar 2021. Forsvars-departementet (FD) er oppdragsgiver, og forsvarssjefen er sektorens hovedrepresentant. Prosjektets hovedprodukt er en årlig analyse som ...
  • Framtidas heimevern 

   Berg-Knutsen, Espen; Dahl, Per Kristian; Endregard, Monica; Gulichsen, Steinar; Hove, Kjetil Hatlebakk; Nordvang, Erlend Urdsøn; Rones, Nina; Vatne, Dagfinn Furnes; Aarønæs (red.), Lars (2021-09-27)
   HVORDAN BLIR FRAMTIDAS HEIMEVERN? Forsvarets forskningsinstitutt har på oppdrag fra Forsvarsdepartementet og Heimevernsstaben studert hvilken innretning Heimevernet bør ha i framtida. Det har vi gjort gjennom et treårig ...
  • Kostnadseffektiv drift av Forsvaret : teoretisk fundament 

   Kvalvik, Sverre; Berg-Knutsen, Espen (2009)
   St.prp. nr. 48 (2007–2008) slår fast at Forsvarssektoren må innrettes slik at den operative virksomheten understøttes på en best mulig måte. Samtidig må driften være helhetlig, rasjonell og effektiv. Helhetlig, rasjonell ...
  • Kostnadseffektiv drift av Forsvaret : tilnærming og tiltak 

   Berg-Knutsen, Espen; Kvalvik, Sverre (2010)
   Kontinuerlig forbedring av organisasjonens utnyttelse av ressurser, eller kostnadseffektivisering, vil være en viktig oppgave for Forsvaret i overskuelig fremtid. Denne rapporten gir en summarisk fremstilling av økonomiske ...
  • Kostnadsutviklingen i Forsvaret (1994-2003) 

   Steder, Frank Brundtland; Berg-Knutsen, Espen; Pløen, Sven Erik (2004)
   In real terms, Norwegian defence expenditures have been relatively stable from 1994 to 2003. However, despite significant reductions in military structure and personnel, operating costs have steadily increased during the ...
  • Makroøkonomiske trender : Forsvaret i en makroøkonomisk ramme 1960-2040 

   Vamraak, Tore; Berg-Knutsen, Espen (2006)
   Economic analysis plays a pivotal role in the Norwegian defence analysis and for the Ministry of Defence’s short- and long-term resource allocation. This report studies the development of the Defence budgets since 1960 ...
  • Norsk deltakelse i internasjonale militære operasjoner - med hvem, med hva og hvorfor 

   Johansen, Per Kristian; Andresen, Rolf-Inge Vogt; Berg-Knutsen, Espen; Karlsrud, Øivind; Kvalvik, Sverre (2007)
   Deltakelse i internasjonale militære operasjoner er et aktuelt tema i samfunnsdebatten og er ansett som viktig for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Selv med utgangspunkt i en slik erkjennelse er det ikke uproblematisk ...