Now showing items 1-16 of 16

  • Beskyttelse av samfunnet med fokus på transportsektoren 

   Hagen, Janne Merete; Rodal, Gry Hege; Hoff, Erlend; Lia, Brynjar; Torp, Jan Erik; Gulichsen, Steinar (2003)
   This report presents the results from the FFI project "BAS4/Measures to reduce vulnerabilities in the transport system". The main goal of this project is to identify critical vulnerabilities in the transport system, to ...
  • Driftskostnadsvekst i Forsvaret 

   Gulichsen, Steinar (2003)
   In long term defence planning it is of vital importance to have knowledge of how the operating costs will evolve over the period of analysis. This knowledge will help decision makers in planning investment and operating ...
  • En sterk norsk maritim næring - en trussel for Sjøforsvaret 

   Strand, Kari Røren; Gulichsen, Steinar; Steder, Frank Brundtland (2013-04-15)
   Sjøforsvaret har i den siste tiden opplevd et stort tap av kritisk maritim kompetanse. Dette tapet påvirker Sjøforsvarets operative evne – det vil si den totale kapasitet og evne til å bemanne operative struktur. Basert ...
  • FFIs støtte til forsvarssjefens Forsvarsstudie 2007 

   Glærum, Sigurd; Berg-Knutsen, Espen; Gulichsen, Steinar; Johansen, Iver; Steder, Frank Brundtland (2008)
   Denne rapporten dokumenterer FFIs bidrag til Forsvarssjefens Forsvarsstudie 07 (FS 07). FS 07 er Forsvarssjefens anbefaling om den videre utvikling av Forsvaret i et 20-årsperspektiv. Studien utgjør det fagmilitære råd til ...
  • Framtidas heimevern 

   Berg-Knutsen, Espen; Dahl, Per Kristian; Endregard, Monica; Gulichsen, Steinar; Hove, Kjetil Hatlebakk; Nordvang, Erlend Urdsøn; Rones, Nina; Vatne, Dagfinn Furnes; Aarønæs (red.), Lars (2021-09-27)
   HVORDAN BLIR FRAMTIDAS HEIMEVERN? Forsvarets forskningsinstitutt har på oppdrag fra Forsvarsdepartementet og Heimevernsstaben studert hvilken innretning Heimevernet bør ha i framtida. Det har vi gjort gjennom et treårig ...
  • Heimevernet mot 2030: Mulige oppdrag og ambisjonsnivåer 

   Gulichsen, Steinar; Vatne, Dagfinn Furnes; Dahl, Per Kristian (2020-07-01)
   Gjennom behandlingen av Landmaktsproposisjonen i 2017 besluttet Stortinget den videre utviklingen for landmakten i Forsvaret. I vedtaket ble regjeringen bedt om å komme tilbake til Stortinget med «en helhetlig faglig ...
  • KOSTMOD 4.0 - user manual 

   Gulichsen, Steinar (2009)
   KOSTMOD is a tool developed for conducting long term cost analyses. The tool has been developed by FFI since the 1970s. This report describes the latest version, Version 4.0, which has been developed in close co-operation ...
  • Modell for Beregning av Internasjonale Leveranser (MOBIL) - brukerveiledning og dokumentasjon 

   Gulichsen, Steinar; Kvalvik, Sverre (2012-02-01)
   Denne rapporten dokumenterer metoden og forutsetningene i kostnadsberegningsmodellen MOBIL (Modell for Beregning av Internasjonale Leveranser). I tillegg til å dokumentere modellen er denne rapporten ment å fungere som ...
  • MORSK (Modell for Raske Strukturkostnadsoverslag) - dokumentasjon 

   Gulichsen, Steinar; Vamraak, Tore (2003)
   This report describes the model MORSK, which has been developed at FFI for use in defence analysis. The model gives the users almost instantaneous answers to how much the defence structure cost over the period of analysis. ...
  • OA support to PRT Meymaneh 

   Gulichsen, Steinar; Marthinussen, Elin; Eggereide, Bård (2011-01-20)
   FFI has since December 2008 deployed operational analysts to the PRT Meymaneh. This report documents experiences and lessons identified from the first three deployments. The concept for OA support is also described, in ...
  • Prestasjonsbasert logistikk (PBL) - muligheter og utfordringer 

   Gulichsen, Steinar; Reitan, Bård K.; Listou, Tore (2011-11-01)
   Prestasjonsbasert logistikk, eller Performance-Based Logistics (PBL), er et relativt nytt konsept for understøttelse av militære systemer. En grunntanke i PBL er endringen fra den tradisjonelle transaksjonsbaserte formen ...
  • Prinsipper for en bærekraftig forsvarsøkonomi 

   Gulichsen, Steinar (2015-10-08)
   I denne rapporten diskuteres prinsipper for en bærekraftig forsvarsøkonomi. Prinsippene er allmenne og kan vektes ulikt avhengig av hvilken forsvarsstruktur de anvendes på. I rapporten defineres bærekraftig forsvarsøkonomi ...
  • Realkostnadsvekst i Forsvaret - betydningen av innsatsfaktorenes substitusjonsmulighet 

   Gulichsen, Steinar; Pedersen, Karl Rolf (2012-03-01)
   FFI har gjennom mange år studert fenomenet enhetskostnadsvekst (EKV) og dets betydning for Forsvarets langtidsplanlegging. Disse analysene kan deles inn i henholdsvis kvantitative analyser, med fokus på historisk utvikling, ...
  • Realkostnadsvekst i offentlig sektor - teoretisk fundament og konsekvenser for Forsvarets langtidsplanlegging 

   Gulichsen, Steinar; Johansen, Per Kristian; Pedersen, Karl Rolf (2011-02-20)
   I Forsvarets langtidsplanlegging er det behov for å beregne fremtidige kostnader for alternative strukturer og operasjonskonsepter. Derfor er det avgjørende å vite hvordan kostnadene for Forsvarets ulike ressurser endrer ...
  • Strategier for informasjonssikkerhet : en komparativ studie av strategiarbeidet i Norge, USA, Australia og EU 

   Gulichsen, Steinar; Hoff, Erlend; Sørli, Kjetil; Hagen, Janne; Nystuen, Kjell (2004)
   This report documents a brief comparative study on work and strategies in different countries in the field of national cyberspace security. These countries are Norway, Australia and USA. In addition the EU is included. ...
  • Teknologien Forsvaret trenger 

   Bakstad, Lorns Harald; Bloebaum, Trude H.; Brannsten, Marianne R.; Broen, Torgeir; Bråthen, Karsten; Diesen, Sverre; Gerhardsen, Wenche; Gilljam, Martin; Gulichsen, Steinar; Hansbø, Morten (2016-05-27)
   Hva teknologi betyr for Forsvaret. Da FFI ble etablert i 1946, var det i erkjennelse av at den teknologiske utviklingen var og ville være svært viktig for Forsvaret. FFI skulle bidra til moderniseringen av Forsvaret, ...