Now showing items 21-29 of 29

  • Framtidas heimevern 

   Berg-Knutsen, Espen; Dahl, Per Kristian; Endregard, Monica; Gulichsen, Steinar; Hove, Kjetil Hatlebakk; Nordvang, Erlend Urdsøn; Rones, Nina; Vatne, Dagfinn Furnes; Aarønæs (red.), Lars (2021-09-27)
   HVORDAN BLIR FRAMTIDAS HEIMEVERN? Forsvarets forskningsinstitutt har på oppdrag fra Forsvarsdepartementet og Heimevernsstaben studert hvilken innretning Heimevernet bør ha i framtida. Det har vi gjort gjennom et treårig ...
  • Kritiske samfunnsfunksjoner – en framgangsmåte for status- og tilstandsvurderinger 

   Bruvoll, Janita; Endregard, Monica; Busmundrud, Odd (2020-11-13)
   Samfunnssikkerhet er definert som «samfunnets evne til å verne seg mot og håndtere hendelser som truer grunnleggende verdier og funksjoner og setter liv og helse i fare» i Meld. St. 10 (2016–2017). Målet med samfunnssi ...
  • MODITIC : modelling the dispersion of toxic industrial chemicals in urban environments 

   Endregard, Monica; Burkhart, Stephane; Burman, Jan; Gentilhomme, Olivier; Robins, Alan; Wingstedt, Emma M. M.; Reif, Bjørn Anders Pettersson; Persson, Leif; Brännström, Niklas; Parmhed, Oskar (2016-10-13)
   The main objective of the MODITIC (Modelling the disperison of toxic industrial chemicals in urban environments) project is to enhance our fundamental understanding of the physical processes and the associated challenges ...
  • Protecting society in a new era 

   Endregard, Monica; Brattekås, Kjersti; Nystuen, Kjell Olav; Sandrup, Therese; Gerhardsen, Wenche (2017-03-23)
   Norwegian contingency planning and crisis management are based on a comprehensive national effort between a number of players spanning the entire spectrum of Norwegian society – civilian and military, public and private. ...
  • A risk assessment of the Piql Preservation Services : future preservation - future risk 

   Agerup, Ulrikke; Nystuen, Kjell Olav; Bruvoll, Janita; Brattekås, Kjersti; Endregard, Monica (2016-06-24)
   This report is the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) deliverable in work package (WP) 1 “Mapping of technologies and regulations” of the project “Preservation: Immune and Authentic” (PreservIA), supported ...
  • Sjøforsvarets vernedrakter - undersøkelse av verneevne og effekt av lagringsforhold 

   Røen, Bent T.; Endregard, Monica (2001)
   NBC-protective suits used by the Norwegian Navy (SM3) have been examined. The aim was to investigate the possible effect of storage conditions on the protective properties. Four suits had been stored onboard vessels. The ...
  • Sourcing for Forsvarets IKT-virksomhet – skisse til rammeverk 

   Elstad, Ann-Kristin; Endregard, Monica; Mykkeltveit, Anders (2022-12-12)
   Strategisk samarbeid har fått økt oppmerksomhet i de siste tre langtidsperiodene. Forsvarsdepartementet har etablert prinsippet så sivilt som mulig og så militært som nødvendig for at Forsvaret skal kunne nyttiggjøre seg ...
  • Styrker og svakheter ved dagens totalforsvar – rapport til Totalberedskapskommisjonen 

   Sellevåg, Stig Rune; Birkemo, Gunn Alice; Breivik, Hanne; Endregard, Monica; Enemo, Geir; Grunnan, Tonje; Johnsen, Arnt; Lausund, Rune; Sendstad, Ole Jakob; Thuv, Aasmund (2022-12-19)
   Totalforsvaret skal ivareta statssikkerheten og samfunnssikkerheten i hele krisespekteret. Tre forhold er grunnleggende for et godt totalforsvar: god motstandsdyktighet i samfunnet, tverrsek-toriell situasjonsforståelse ...
  • Tilnærminger til risikovurderinger for tilsiktede uønskede handlinger 

   Busmundrud, Odd; Maal, Maren; Kiran, Jo Hagness; Endregard, Monica (2015-06-08)
   FFI har på oppdrag for Forsvarsbygg (FB) vurdert forskjellige tilnærminger til risikovurderinger for sikring mot tilsiktede uønskede handlinger (security), med spesiell vekt på FBs to tilnærminger. Den ene tilnærmingen ...