Now showing items 21-40 of 2812

  • Russland og Ukraina – krigsmål, virkemiddelbruk ogmåloppnåelse 

   Åtland, Kristian (2023-05-02)
   Det sikkerhetspolitiske landskapet i Europa er i 2022 blitt endret på dramatisk vis. Russlands fullskala invasjon av Ukraina, som startet den 24. februar, utviklet seg raskt til å bli den største og mest ødeleggende krigen ...
  • VErsatile RAdar – RFSoC based radar demonstrator for multiple applications 

   Norheim-Næss, Idar; Christiansen, Jonas Myhre; Buskenes, Jo Inge (2022-10-04)
   The Norwegian Defence Research Establishment (FFI) VeRa (Versatile Radar) is a radar demonstrator for multiple applications based on the 1st generation Xilinx RF System on Chip (RFSoC). This paper describes the hardware ...
  • Polycarbonate in transparent armour – mechanical properties, ballistic performance and ageing behaviour 

   Johnsen, Bernt B.; Cimpoeru, Stephen J. (2023-08-14)
   Polycarbonate is an engineering plastic that is frequently used as a component in, or as a stand-alone, transparent armour for many military applications. One important application of polycarbonate is in transparent armour ...
  • Measuring alliance reliability – current practices and future research 

   Storm, Sunniva Mowatt (2023-07-04)
   Defensive alliances commit states to aid each other in the event of conflict. Their goal is often twofold: to increase the ability to deter armed conflicts with an adversary and to increase the probability of prevailing ...
  • Can the absolute configuration of cyclic peptides be determined with vibrational circular dichroism? 

   Eikås, Karolina Di Remigio; Monika, Krupová; Kristoffersen, Tone; Beerepoot, Maarten; Ruud, Kenneth (2023-05-16)
   Cyclic peptides show a wide range of biological activities, among others as antibacterial agents. These peptides are often large and flexible with multiple chiral centers. The determination of the stereochemistry of molecules ...
  • Adaptive phase estimation filter in long range synthetic aperture sonar interferometry 

   Sæbø, Torstein Olsmo; Hansen, Roy Edgar (2023-05-15)
   Synthetic aperture sonar (SAS) interferometry is a technique for very high resolution imaging and mapping of the seabed. In SAS interferometry, the seabed depth estimation performance is a function of the system, the ...
  • Nullutslippsforsvaret – en mulighetsstudie av klimavennlig teknologi for Forsvaret 

   Arnfinnsson, Brynjar; Tønsberg, Even K. (2023-07-05)
   Norge må gjennom en krevende, men nødvendig, omstilling til et nullutslippssamfunn. Olje og gass tar før eller siden slutt, og samfunnet må innrette seg mot nullutslipp så raskt som mulig for å unngå katastrofale ...
  • Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap for 2022 

   Kirkhorn, Simen; Lausund, Kristian Blindheim; Karsrud, Tove Engen; Prydz, Petter (2023-06-28)
   Rapporten «Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap» utgis årlig av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Den er basert på tall som er innrapportert til forsvarssektorens miljødatabase (MDB) fra sektoren, og fra ...
  • Cyberoperasjoner i et statsperspektiv – utfordringer og analytiske verktøy for militær kontekst 

   Thuv, Aasmund; Enemo, Geir; Kveberg, Torbjørn (2023-06-30)
   FFI-prosjekt «Forsvarets bruk av det elektromagnetiske og digitale rom» har blant annet som formål å gjøre forsvarssektoren bedre i stand til å gjøre helhetlige vurderinger og forbedringer av cyberoperasjoner. Det gjelder ...
  • Forsvarlig sikkerhetsnivå for Forsvarets bruk av IKT – en innledende studie 

   Endregard, Monica; Nystuen, Kjell Olav; Farsund, Bodil Hvesser; Elstad, Ann-Kristin (2023-06-27)
   Forsvarets IKT-strategi presiserer at informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er en kritisk faktor for at Forsvaret skal kunne løse sine oppgaver i krig, krise og fred, og uunnværlig for at Forsvaret skal kunne ...
  • Lønn og inntekt i Forsvaret 

   Hanson, Torbjørn; Lindgren, Petter Y. (2023-06-23)
   Personellet er Forsvarets viktigste ressurs. Hvert år går 45 prosent av driftsbudsjettet i Forsvaret (17 mrd. 2020-kroner) til å rekruttere, beholde, motivere, utvikle og avvikle denne ressursen. Det er organisasjonens ...
  • Evaluating the recommended safety distance of a recoil booster 

   Jakobsen, Martin Fonnum (2023-06-01)
   After a supplier course for the FN MINIMI 7.62 mm Tactical machine gun, it was noted that the accompanying recoil booster FN Herstal S. A. B0897 has a hole going through it, which is parallel to the line of fire. The ...
  • High-Resolution Neural Network Processing of LFM Radar Pulses 

   Akhtar, Jabran (2023-05-05)
   In radar applications, the bandwidth of a transmitted pulse determines the range resolution and the ability to disclose densely spaced targets. The processing of radar signals is often carried out through matched filtering ...
  • Forsvaret i verdensrommet 

   Hofoss, Espen; Aarønæs, Lars; Abrahamsen, Trond; Tollefsen, Dag (2023-06)
   Rommet gir Forsvaret store teknologiske og strategiske muligheter – først og fremst innenfor kommunikasjon, navigasjon og overvåking. I dette magasinet kan du lese mer om disse mulighetene, og hva som må til for at vi ...
  • Simuleringer med arrayprosessering og maskinlæring for deteksjon av radarmål 

   Strøm, Kyrre (2023-05-22)
   I rapporten testes og sammenliknes deteksjonsegenskaper for arrayprosesseringsalgoritmer med Konstant falsk-alarmrate (CFAR)-deteksjon og deteksjonsegenskaper for et sekvensielt klassifiseringsnettverk. Testene er utført ...
  • Material models for concrete exposed to impact loading 

   Sjøl, Henrik (2023-05-16)
   Concrete is an important material in building protective structures. To calculate what happens to these structures when exposed to impact loads, we need to have a good understanding of the material behavior. Empirical and ...
  • The malleability of competitive preferences 

   Johnsen, Åshild Auglænd; Finseraas, Henning; Hanson, Torbjørn; Kotsadam, Andreas (2023-04-14)
   Men are more competitive than women, but we do not know how stable competitive preferences are. We conduct a pre-registered data collection in the Norwegian Armed Forces, a traditionally male environment, using survey ...
  • Kinesiske private sikkerhetsfirmaer i utlandet – et verktøy for å realisere Xi Jinpings mål om «helhetlig nasjonal sikkerhet»? 

   Stenslie, Stig; Siedler, Ragnhild E. (2023-04-11)
   Kinesiske private sikkerhetsselskaper vil trolig i økende grad bli brukt av Beijing som et virkemiddel for å sikre kinesiske interesser i utlandet. Kina har siden 1980-tallet hatt en raskt voksende innenlandsk privat ...
  • Ny T35-bonus – virkninger på bonusutbeta-linger og ansiennitet 

   Reitan, Joachim; Hanson, Torbjørn; Lindgren, Petter Y. (2022-09-16)
   Forsvaret har innført en prøveordning hvor bonus til militært tilsatte på T35 betales underveis i tjenesteløpet. Formålet er å motivere personellet til å fortsette lenger i tjeneste. I dette notatet utfører vi en kvantitativ ...
  • Styrker og svakheter ved dagens totalforsvar – rapport til Totalberedskapskommisjonen 

   Sellevåg, Stig Rune; Birkemo, Gunn Alice; Breivik, Hanne; Endregard, Monica; Enemo, Geir; Grunnan, Tonje; Johnsen, Arnt; Lausund, Rune; Sendstad, Ole Jakob; Thuv, Aasmund (2022-12-19)
   Totalforsvaret skal ivareta statssikkerheten og samfunnssikkerheten i hele krisespekteret. Tre forhold er grunnleggende for et godt totalforsvar: god motstandsdyktighet i samfunnet, tverrsek-toriell situasjonsforståelse ...