Show simple item record

dc.contributor.authorKnutsen, Bjørn Olaven_GB
dc.contributor.authorTvetbråten, Karien_GB
dc.date.accessioned2021-01-25T07:27:28Z
dc.date.accessioned2021-01-28T08:38:40Z
dc.date.available2021-01-25T07:27:28Z
dc.date.available2021-01-28T08:38:40Z
dc.date.issued2021-01-19
dc.identifier.citationKnutsen BO, Tvetbråten K. Hvorfor så ambivalent? USAs politikk overfor EUs forsvarsambisjoner. Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier. 2021;79(1):25-38en_GB
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2821
dc.descriptionKnutsen, Bjørn Olav Haram; Tvetbråten, Kari. Hvorfor så ambivalent? USAs politikk overfor EUs forsvarsambisjoner. Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier 2021 ;Volum 79.(1) s. 25-38en_GB
dc.description.abstractArtikkelen diskuterer forholdet mellom den europeiske integrasjonsprosessen og det atlantiske samarbeidet under USAs ledelse. Problemstillingen artikkelen besvarer er hvilke tilnærminger Trump-administrasjonen har hatt til EUs sikkerhets- og forsvarspolitikk, og hvordan vi kan forklare denne tilnærmingen. I særlig grad dreier dette seg om balansegangen mellom europeisk strategisk autonomi på den ene siden, og amerikansk lederskap i Nato på den andre. Dette forholdet må forstås i lys av spørsmålet om lederskap i euroatlantisk sikkerhetspolitikk, noe som har vært et gjennomgangstema i europeisk integrasjon siden starten på 1950-tallet. Med en organisasjonsteoretisk tilnærming søker artikkelen å forklare hvorfor USA inntar et mer instrumentelt perspektiv overfor EU. Et slikt perspektiv innebærer at USA prioriterer ressurser til de områdene i verden der USA står overfor de største sikkerhetspolitiske utfordringene. For å forklare denne utviklingen diskuterer artikkelen USAs holdninger til EUs nyere forsvarsinitiativer og supermaktens ambivalens i forhold til disse. I møte med den nye Biden-administrasjonen blir det derfor viktig å avklare grunnlaget for det transatlantiske sikkerhetsfellesskapet. Et slikt fellesskap dreier seg ikke bare om felles interesser, men også om delte normer og verdier om hvordan en skal håndtere felles sikkerhetsutfordringer.en_GB
dc.description.abstractThe article discusses the relationship between the European integration process and Atlantic cooperation under US leadership. The research question the article answers is what kind of approaches the Trump Administration has had towards the EU’s security and defence policies and how we can explain these approaches. More precisely, the article discusses the balances between European strategic autonomy on the one hand and American leadership in NATO on the other. This has all to do with the question of leadership in Euro-Atlantic security politics, which has been an enduring question ever since the European integrations process was initiated during the 1950’s. By utilising an organisation theoretical approach, the article seeks to explain why the US approaches the EU from an instrumental point of view. Such a perspective implies that the US priorities resources to those areas in the world where the US faces its greatest challenges. To explain this development the article discusses the US’ attitudes towards the EU’s defence package and the superpower’s ambivalence towards it. When assessing the new Biden Administration, it therefore becomes important to explain the foundation for the transatlantic security community. Such a community is not about common interests only, but also about shared norms and values on how to handle common security challenges.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.subjectUSAen_GB
dc.subjectSikkerhetspolitikken_GB
dc.subjectForsvarspolitikken_GB
dc.subjectNatoen_GB
dc.subjectOrganisasjonsteorien_GB
dc.subjectEUen_GB
dc.titleHvorfor så ambivalent? USAs politikk overfor EUs forsvarsambisjoneren_GB
dc.title.alternativeWhy So Ambivalent? US Policies Towards the EU’s Defence Ambitionsen_GB
dc.typeArticleen_GB
dc.date.updated2021-01-25T07:27:28Z
dc.identifier.cristinID1874629
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.23865/intpol.v79.2518
dc.source.issn0020-577X
dc.source.issn1891-1757
dc.type.documentJournal article
dc.relation.journalInternasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record