Show simple item record

dc.contributor.authorAuthor::Tvetbråten, Karien_GB
dc.contributor.authorAuthor::Knutsen, Bjørn Olaven_GB
dc.date.accessioned2020-01-07T14:31:02Z
dc.date.available2020-01-07T14:31:02Z
dc.date.issued2019-12-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2653
dc.descriptionTvetbråten, Kari; Knutsen, Bjørn Olav Haram. Hva nå, norsk forsvarsindustri? Instrumentelle og institusjonelle svar på EUs nye politikk på det sikkerhets- og forsvarspolitiske området: Instrumentelle og institusjonelle svar på EUs nye politikk på det sikkerhets- og forsvarspolitiske området. Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier 2019 ;Volum 77.(4) s. 398-419 FFIen_GB
dc.description.abstractArtikkelen diskuterer EUs nye forsvarspakke med særlig vekt på CARD (Coordinated Annual Review on Defence), PESCO (Permanent Structured Cooperation) og EDF (European Defence Fund). Formålet er å styrke EU som sikkerhetspolitisk aktør og legge grunnlaget for europeisk strategisk autonomi. Forsvarspakken utfordrer norsk sikkerhets-, forsvars- og forsvarsindustripolitikk. Problemstillingene artikkelen besvarer er: Hvilke konsekvenser får de nyere EU-initiativene for norsk forsvarsindustri- og forsvarsforskningspolitikk? Hvordan opptrer myndighetene (Forsvarsdepartementet; FD) slik at Norge er i stand til å opprettholde en nasjonal forsvarsindustri? Vi legger instrumentelle og institusjonelle teorier og perspektiver til grunn for analysen. Instrumentelle teorier forteller at aktørene handler formålsrasjonelt etter en konsekvenslogikk. Institusjonelle teorier forteller at aktørene søker legitimitet, og handler i tråd med etablert kultur og forventninger i omgivelsene. EU får en økende betydning der unionens sikkerhets- og forsvarspolitikk blir likere EUs andre politikkområder. Et flernivåperspektiv blir derfor relevant for et område som tidligere var forbeholdt medlemsstatene. Våre intervjuer med representanter for norske myndigheter og forsvarsindustri forteller at de har fragmentert kunnskap om og forventninger til betydningen av EUs forsvarspakke. Vi konkluderer at aktørene har en instrumentell tilnærming, men at manglende helhetlig forståelse gjør det vanskelig å svare formålsrasjonelt. Aktørene handler derfor også i tråd med et kulturperspektiv.en_GB
dc.description.abstractThe article discusses the EU’s new defence package with emphasis on CARD (Coordinated Annual Review on Defence), PESCO (Permanent Structured Cooperation) and EDF (European Defence Fund). The aim is to strengthen the EU as a security actor and encourage strategic autonomy. This package challenges Norwegian security-, defence-, and defence industrial policies. The research questions are: What consequences will these EU-initiatives have for Norwegian defence industry- and defence research policy? How will the authorities (Ministry of Defence; MoD) act to maintain a national defence industry? We apply instrumental and institutional theories. Instrumental theories expect rational actions in accordance with logic of consequences. Institutional theories expect appropriate actions in line with established culture and expectations in their surroundings. The EU’s security and defence policy becomes more similar with other fields of EU policies. Therefore, a multilevel governance approach is relevant. Our interviews with representatives for Norwegian authorities and defence industry tell that they have fragmented knowledge and expectations about the significance of the defence package. We conclude that the authorities act instrumentally, but lack of a comprehensive understanding makes it difficult to answer rationally. The authorities therefore also act according to a cultural perspective.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.subjectTermSet Emneord::EUen_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Forsvarspolitikken_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Forsvarsindustrien_GB
dc.titleHva nå, norsk forsvarsindustri? Instrumentelle og institusjonelle svar på EUs nye politikk på det sikkerhets- og forsvarspolitiske området- Instrumentelle og institusjonelle svar på EUs nye politikk på det sikkerhets- og forsvarspolitiske områdeten_GB
dc.title.alternativeWhat Now, Norwegian Defence Industry? Instrumental and Institutional Answers to the EU's New Security and Defence Policiesen_GB
dc.typeJournal articleen_GB
dc.identifier.doi10.23865/intpol.v77.1611


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record