Show simple item record

dc.contributor.authorSkogen, Erling (red)en_GB
dc.date.accessioned2019-08-27T08:50:34Z
dc.date.available2019-08-27T08:50:34Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2586
dc.description.abstractNevrobiologi: Utviklingen av nevrobiologi ved FFI er vanskelig å skille fra arbeidet med kjemiske stridsmidler. Allerede tidlig ble det bestemt at arbeidet med kjemiske stridsmidler skulle ha et stort innslag av grunnforskning pga. dets ømfintlige karakter. Siden forsøk med mennesker var utelukket, burde forskningen også være rettet in mot en forståelse av de mekanismer som råder, og ikke et fåfengt forsøk på å lage nye motmidler, som kunne konkurrere med de som ble syntetisert av store grupper eller institusjoner utenlands. Her må en kunne si at sanitetssjefer opp igjennom årene har hatt en klar forståelse av hva en kunne oppnå med en begrenset innsats. Det de ønsket var et råd om hva som til en hver tid var den beste behandling mot virkningen av slike våpen. En må også huske at disse våpen var omgitt av hemmeligheter, og til eksempel den kjemiske formelen for Vx nervegass var ikke kjent før i 1970. Den medisinsk biologiske forskningen om nervegasser var knyttet til det kolinerge nervesystem med acetylkolin og acetylkolinesterasen som viktige brikker. Strålingsbiologi: Ved atombombeeksplosjonar, som i Japan i 1945, vil det særleg vera trykk og varme som årsakar tap av menneskeliv. Dei som er verna mot trykk og varme kan likevel bli utsette for store dosar av ioniserande stråling, det gjeld ikkje minst ved relativt små atombomber (nøytronbomber). I åra etter krigen var det stor aktivitet i mange land for systematisk undersøking av akutt stråleskade. Måling av radioaktivt nedfall vart også meir og meir aktuelt etter som det auka på med prøvesprengingar. Frå slutten av 1950-åra hadde vi eit godt utbygd system for måling av radioaktivt nedfall her i landet, og Avdeling for fysikk (Avd F) hadde mykje av ansvaret for desse målingane. Det skorta meir på kunnskap om biologiske verknader av ioniserande stråling, og eit utval som hadde vurdert situasjonen i1958 kom til at FFI burde ha kompetanse på dette feltet, og dette førde til vedtak (Stortingsmelding Nr. 5, 1960-1961) om å etablera ei Gruppe for strålebiologi ved Avdeling for toksikologi (Avd T0X). Fem forskarar vart tilsette i 1961, og etterkvart kom tre ingeniørar til. Tanken var å setja i gang grunnleggjande studiar som gjaldt ulike sider ved stråleskade, inkludert profylakse og behandling som ledd i forsvar mot atomvåpen. I første omgang gjekk det heller trått med å koma i gang som planlagt. Litt uheldig var det vel at strålingsgruppa mangla strålekjelde, og dette gjorde kanskje sitt til at tre av forskarane slutta innan kort tid. Situasjonen betra seg då dosent Finn Devik fekk tilknyting til gruppa som konsulent. Han hadde stilling ved Statens institutt for strålehygiene, og hadde den tyngde som skulle til for å ordna opp i ein del praktisk viktige ting. Såleis var røntgenapparatet på plass i kjellaren etter ca. halvannet år i 1962, slik at vi kunne koma i gang med det vi helst skulle gjera. Det har sjølvsagt vore ein del utskifting av personell gjennom åra, men tre av forskarane har vore her i 20-30 år og har såleis sikra kontinuitet i framdrift av dei ulike prosjekt. Stråleskade kan registrerast på flere vis, som celledød eller endring av cellefunksjon. Største delen av aktiviteten gjennom åra har hatt karakter av rein grunnforsking, mynta på å gje oss større innsikt i mekanismar for stråleskade. Som ei praktisk ordning var det naturleg at forskingsaktiviteten i gruppa i første omgang vart delt på molekylær stråleskade og cellulær stråleskade. Arne Bøyum har vært en fremtredende forsker innen strålingsbiologi og har skrevet om dette.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.publisherForsvarets forskningsinstitutten_GB
dc.relation.ispartofseriesHistoriske hefter;18
dc.subjectNevrobiologien_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Strålingen_GB
dc.titleNevrobiologi. Strålingsbiologien_GB
dc.type.documentHistorisk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record